Giáo trình Môi Trường Và Con Người – Võ Văn Minh

I. Giới thiệu Giáo Trình Môi trường Và Con Người

Giáo trình Môi Trường Và Con Người – Võ Văn Minh viết về các khái niệm cơ bản về môi trường, các nguyên lý sinh thái học vận dụng trong khoa học môi trường, dân số và tài nguyên môi trường, tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, hoạt động sống của con người và các vấn đề môi trường nảy sinh….

Giáo trình Môi Trường Và Con Người - Võ Văn Minh
Giáo trình Môi Trường Và Con Người                     – Võ Văn Minh

II. MỤC LỤC

Chương 1: NHẬP MÔN KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

1.1. Khái niệm về môi trường

1.2 Các chức năng cơ bản về môi trường

1.3 Các thành phần cơ bản của môi trường

1.4 Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường

1.5 Nội dung và phương pháp nguyên cứu của khoa học môi trường

Chương 2: CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC VẬN DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

2.1 Những vấn đề cơ bản vầ sinh thái học

2.2 Ý nghĩa của home page cialis20mgbestprice.com việc vận dụng các nguyên lý sinh thái học trong khoa học môi trường

Chương 3: DÂN SỐ VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

3.1 Xu hướng phát triển dân số thế giới

3.2 Mối quan hệ giữa dân số và tài nguyên – môi trường

3.3 Sự gia tăng dân số và các giải pháp nhằm hạn chế sự gia tăng dân số ở Việt Nam

Chương 4: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

4.1 Khái niệm và phân loại tài nguyên thiên nhiên

4.2 Tài nguyên rừng

4.3 Tài nguyên đất

4.4 Tài nguyên nước

4.5 Tài nguyên khoáng sản và năng lượng

Chương 5: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

5.1 Khái niệm về ô nhiễm môi trường

5.2 Ô nhiễm nước

5.3 Ô nhiễm không khí

5.4 Ô nhiễm đất

5.5 Các loại ô nhiễm khác: tiếng ồn, phóng xạ,…

Chương 6: HOẠT ĐỘNG SỐNG CỦA CON NGƯỜI VÀ CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG NẢY SINH

6.1 Đô thị hóa, Công nghiệp hóa và các tác động môi trường

6.2 Nông nghiệp và môi trường

6.3 Nhà ở và môi trường

6.4 Du lịch và môi trườngChương 7: CÁC GIẢI PHÁP BVMT VÀ PTBV Ở VIỆT NAM

7.1 Chiến lược quốc gia về BVMT và PTBY

7.2 Quản lý môi trường cho sự PTBV

7.3 Giáo dục môi trường

TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. 1. Bộ giáo dục và đào tạo 2002. Đưa ra các nội dung bảo vệ môi trường vào hệ thống giáo dục quốc dân. Hà Nội
  2. 2. Bộ Tài Nguyên và Môi Trường 2003. Tài liệu tập huấn nâng cao nhận thức môi trường, Hà Nội.

3. Võ Anh Dũng, 2001. Dân số phát triển – môi trường và chiến lược dân số Việt Nam 2001-2010, Bảo vệ môi trường số 7/2001.

4. Lê Diên Dực, Nguyễn Thị Hà, 2003. Giáo trình dân số và môi trường. Nxb Đại học quốc gia , Hà Nội.

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (4 bình chọn)