Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 15_2013

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 15_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 15_2013 viết về các vấn đề Tăng cường cải thiện quản trị ngành lâm nghiệp , Luật bảo vệ và phát triển rừng, Cần sửa gì, đổi gì  Hệ thống tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp,  Nặng trên nhẹ dưới, Quản lý lâm nghiệp nhìn từ quy hoạch và thị trường, Sắp xếp, đổi mới nông lâm trường: Đôi điều cần bàn, Thách thức triển khai các sáng kiến mới trong ngành lâm nghiệp, Xem xét khả năng tích hợp FSC & FLEGT, Quản trị rừng và vai trò của các tổ chức phi chính phủ và dân sự, Quản trị tài nguyên rừng, Thách thức trong khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ,  Quản lý môi trường.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 15_2013
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 15_2013

II.MỤC LỤC

1. Tăng cường cải thiện quản trị ngành lâm nghiệp 

2. Luật bảo vệ và phát triển rừng: Cần sửa gì, đổi gì ?

3. Hệ thống tổ chức quản lý ngành lâm nghiệp: Nặng trên nhẹ dưới

4. Quản lý lâm nghiệp nhìn từ quy hoạch và thị trường

4.1 Nhìn từ quy hoạch

4.2 Nhìn từ thị trường

4.3 Bài toán quản lý

5. Sắp xếp, đổi mới nông lâm trường: Đôi điều cần bàn

5.1 Đối với các công ty nông lâm nghiệp

5.2 Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số

6. Thách thức triển khai các sáng kiến mới trong ngành lâm nghiệp

6.1 Cung – cầu chưa tương xứng

6.2 Thiếu kinh nghiệm quản trị

6.3 Một số giải pháp

6.4 Nhận thức và năng lực hạn chế, chưa đồng đều

7. Xem xét khả năng tích hợp FSC & FLEGT

8. Quản trị rừng và vai trò của các tổ chức phi chính phủ và dân sự

9. Thách thức trong khai thác và sử dụng lâm sản ngoài gỗ

10.Quản trị tài nguyên rừng

10.1 Công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2013

11. Quản lý môi trường

11.1 Kế hoạch thực hiện đề án bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – Sông Đáy đến năm 2020

11.2 Quan trắc, cảnh báo môi trường ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn

11.3 Quy định mới về thoát nước và xử lý nước thải

12. Quản trị tài nguyên nước và khoáng sản

12.1 Ban hành, sửa đổi 9 quy trình vận hành liên hồ chứa

12.2 Quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản

13. Tổng hợp danh mục văn bản quy phạm pháp luật ban hành trong quý III/2014

14. Nghiên cứu về chồng lấn quyền sử dụng đất rừng đặc dụng

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook