Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 12_2013

I. Giới thiệu Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trương 12_2013

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 12_2013 viết về các vấn đề Hoàn thiện pháp luật về ĐTM, ĐMC của Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Trung Quốc, Quản trị tài nguyên rừng, Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học, Quy định mới về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ  ,Khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi, Thừa thiên – Huế mở rộng khu bảo tồn Sao La, Quản trị Tài nguyên Khoáng sản,  Năng lượng, Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai, Tăng cường công tác quản lý , đảm bảo an toàn hồ chứa nước, Chính sách phát triển khác.

Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 12_2013
Bản Tin Chính Sách Tài Nguyên Môi Trường 12_2013

II.MỤC LỤC

1. Hoàn thiện pháp luật về ĐTM, ĐMC của Việt Nam nhìn từ kinh nghiệm Trung Quốc

1.1 Quy định về chuyên môn và trách nhiệm của người lập báo cáo đánh giá

1.2 Đảm bảo sự tham gia của cộng đồng và công khai thông tin

1.3 Đảm bảo tính độc lập của hội đồng thẩm định

1.4 Nghiêm minh trong xử lý vi phạm

1.5 Yêu cầu bồi thường thiệt hại do ô nhiễm môi trường: khoảng cách giữa quy định và thực thi

1.6 Hiến pháp 2013 ghi nhận quyền con người đối với môi trường

2. Quản trị tài nguyên rừng

2.1 Xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, phát triển, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

3. Quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học

3.1 Quy định mới về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

3.2 Khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi

3.3 Thừa thiên – Huế mở rộng khu bảo tồn Sao La

4. Quản lý môi trường

4.1 Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

4.2 Xử phạt hành chính trong lĩnh vực hóa chất, phân bón và vật liệu nổ công nghiệp

4.3 Phê duyệt kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng

5. Quản trị Tài nguyên Khoáng sản

5.1 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản

5.2 Phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khái thác khoáng sản

6. Quản lý tài nguyên nước và đất đai

6.1 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật tài nguyên nước

6.2 Xử phạt vi phạm hành chính trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa

6.3 Luật đất đai sửa đổi được Quốc hội thông qua

7. Năng lượng, Biến đổi khí hậu và quản lý rủi ro thiên tai

7.1 Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

7.2. Quy định về khung hướng dẫn lựa chọn ưu tiên thích ứng biến đổi khí hậu

7.3 Xử phạt vi phạm hành chính về khai thác, bảo vê công trình thủy lợi, đê điều, phòng, chống lụt, bão

8. Tăng cường công tác quản lý , đảm bảo an toàn hồ chứa nước
9. Chính sách phát triển khác

9.1 Sữa đổi, bổ sung một số quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế

10. Tổng hợp danh mục văn bản pháp luật ban hành trong quý IV/2013

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook