Bài Giảng Môn Học Công Trình Xử Lý Nước Thải – Lê Anh Tuấn

I. Giới thiệu Bài Giảng Môn Học Công Trình Xử Lý Nước Thải

Bài Giảng Môn Học Công Trình Xử Lý Nước Thải – Lê Anh Tuấn 

Bài giảng gồm 5 chương với các nội dung các chương như sau:

Chương 1 Khái quát công trình xử lý nước thải

Chương 2 Xác định khối lượng và thành phần nước thải liên quan đến các chỉ số thiết kế công trình

Chương 3: Công trình xử lý nước thải bằng cơ học

Chương 4: Công trình làm sạch nước thải dưới đất

Chương 5: Tổ hợp công trình xử lý nước thải

Bài Giảng Môn Học Công Trình Xử Lý Nước Thải - Lê Anh Tuấn
Bài Giảng Môn Học Công Trình Xử Lý Nước Thải – Lê Anh Tuấn

II. MỤC LỤC

Chương 1 KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC KHÁI NIỆM

1.1.1. Định nghĩa Nước thải

1.1.2. Giới thiệu môn học

1.1.3. Khái niệm về Công trình Xử lý Nước thải

1.1.4. Các phương pháp cơ bản để Xử lý Nước thải

1.1.5. Các yêu cầu chính của một công trình XLNT

1.2CÁC BƯỚC HÌNH THÀNH MỘT DỰ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1.2.1. Tiến trình tổng quát

1.2.2. Điều tra, khảo sát

1.2.3. Định khối lượng nước thải

1.2.4. Đề xuất Phương án

1.2.5. Phân tích các Phương án

1.3. HỒ SƠ CÔNG TRÌNH XLNT  

1.3.1. Yêu cầu

1.3.2. Tóm tắt công trình

1.3.3. Tập thuyết minh công trình

1.3.3. Các số liệu – Phụ lục

Chương 2 XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG VÀ THÀNH PHẦN NƯỚC THẢI LIÊN QUAN ĐẾN CÁC CHỈ SỐ THIẾT KẾ CÔNG TRÌNH

2.1. NƯỚC THẢI SINH HOẠT

2.1.1. Khối lượng

2.1.2. Thành phần và tính chất

2.2. NƯỚC THẢI SẢN XUẤT

2.2.1. Khối lượng

2.2.2. Thành phần và tính chất

2.3. CÁC VÍ DỤ CƠ BẢN XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ THIẾT KẾ THỦY LỰC

2.3.1. Phương trình Manning và phương trình Hazen-Williams

2.3.2. Xác định đường kính tối ưu cho máy bơm

2.3.3. Đập tràn thành mỏng

2.3.4. Đo lưu lượng nước thải

2.3.5. Cân bằng dòng chảy

Chương 3 CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG CƠ HỌC

3.1CÔNG TRÌNH LÀM SẠCH CƠ HỌC

3.1.1. Song chắn rác

3.1.2. Một số kiểu song chắn rác

3.2. BỂ LẮNG CÁT

3.3. BỂ LẮNG SƠ CẤP

3.4. BỂ THU DẦU, BỂ THU MỠ

3.5. BỂ LỌC

Chương 4 CÔNG TRÌNH LÀM SẠCH NƯỚC THẢI DƯỚI ĐẤT

4.1. CÔNG TRÌNH NHÀ VỆ SINH

4.1.1. Khái quát

4.1.2. Bố trí Nhà vệ sinh

4.1.3. Phân loại Nhà vệ sinh

4.1.4. Bể tự hoại

4.3. HỆ THỐNG GÒ LỌC

4.2. CÔNG TRÌNH GIẾNG THẤM

4.2.1. Nguyên lý và sơ đồ giếng thấm

4.2.2. Kết cấu giếng thấm

4.3. CÁNH ĐỒNG LỌC, TƯỚI

4.3.1. Nguyên lý

4.3.2. Thiết kế

4.3.3. Tính toán mức tải thủy lực và xác định diện tích

Chương 5 TỔ HỢP CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

5.1. NGUYÊN LÝ

5.2. CÁC CHỈ TIÊU THIẾT KẾ

5.2.1. Số liệu thiết kế

5.2.2. Sơ đồ hệ thống công trình

5.2.3. Chọn phương án xử lý

5.3. VÍ DỤ THIẾT KẾ MẠNG LƯỚI NƯỚC THẢI ĐÔ THỊ VÀ KỸ NGHỆ

5.4. QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI

5.4.1. Nguyên tắc chung

5.4.2. Công tác đo lường

5.4.3. Công tác quản lý

Link download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook