Làng Nghề Việt Nam Và Môi Trường – Đặng Kim Chi

Làng Nghề Việt Nam Và Môi Trường

I. GIỚI THIỆU

Làng Nghề Việt Nam Và Môi Trường – Đặng Kim Chi phục vụ cho mục tiêu nghiên cứu về các vấn đề môi trường liên quan tới hoạt động sản xuất tại làng nghề thì làng nghề được xem là làng có nghề, phải có số lượng người tham gia làm nghề và doanh thu từ nghề đủ lớn.

Làng Nghề Việt Nam Và Môi Trường - Đặng Kim Chi
Làng Nghề Việt Nam Và Môi Trường – Đặng Kim Chi

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: VÀI NÉT VỀ LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ PHÂN LOẠI LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

1.1. Vài nét về lịch sử phát triển và vai trò của làng nghề Việt Nam

1.2. Phân loại làng nghề

CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG KINH TẾ – XÃ HỘI CÁC LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

2.1. Một số đặc điểm của làng nghề Việt Nam

2.2. Hiện trạng kinh tế – xã hội các làng nghề miền Bắc Việt Nam

2.3. Hiện trạng kinh tế – xã hội làng nghề các tỉnh khu vực miền Trung và miền Nam

CHƯƠNG 3: HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG CÁC LÀNG NGHỀ

3.1. Hiện trạng môi trường các làng nghề chế biến nông sản, thực phẩm (CBNSTP)

3.2. Hiện trạng môi trường các làng nghề dệt nhuộm

3.3. Hiện trạng môi trường các làng nghề sản xuất thủ công mỹ nghệ

3.4. Hiện trạng môi tường của các làng nghề sản xuất vật liệu xây dựng

3.5. Hiện trạng môi trường làng nghề tái chế chất thải

3.6. Tác động của sản xuất nghề tới môi trường tự nhiên, kinh tế – xã hội và sức khỏe cộng đồng ở các làng nghề

CHƯƠNG 4: CÁC TỒN TẠI ẢNH HƯỞNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ VIỆT NAM

4.1. Tồn tại về công nghệ, trang thiết bị, chất lượng sản phẩm

4.2. Tồn tại về kinh tế – xã hội, lao động và tài chính của các làng nghề

4.3. Tồn tại về cơ chế, chính sách trong quản lý môi trường làng nghề

CHƯƠNG 5: DỰ BÁO XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ MỨC ĐỘ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG DO HOẠT ĐỘNG ÀNG NGHỀ TỚI NĂM 2010

5.1. Dự báo xu hướng phát triển làng nghề liên quan đến sự phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2010

5.2. Dự tải lượng các chất ô nhiễm của các loại hình làng nghề và một số kết quả chính

5.3. Dự báo tác động môi trường của quá trình phát triển làng nghề đến năm 2010

CHƯƠNG 6: NGHIÊN CỨU ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ĐẢM BẢO PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ BỀN VỮNG

6.1. Thực trạng hệ thống chính sách hiện hành liên quan tới bảo vệ môi trường đảm bảo phát triển bền vững làng nghề ở Việt Nam

6.2. Quan điểm, định hướng xây dựng chính sách bảo vệ môi trường đối với làng nghề đảm bảo phát triển bền vững ở Việt Nam

6.3. định hướng xây dựng chính sách hỗ trợ thực hiện bảo vệ môi trường làng nghề

CHƯƠNG 7: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG LÀNG NGHỀ

7.1. Công nghệ sản xuất và các chất thải phát sinh tại các làng nghề Việt Nam

7.2. Các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề

7.3. Các giải pháp quản lý giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề

 

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu, giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook