Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Nguyễn Đình Mạnh

I. Giới thiệu Giáo trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Nguyễn Đình Mạnh

Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Nguyễn Đình Mạnh cung cấp phần kiến thức cơ bản của phương pháp, công cụ, bước đi trong đánh giá tác động môi trường và lấy môi trường đất – đặt biệt là đất nông nghiệp và các hoạt động trên đất Nông nghiệp làm trọng tâm.

Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Nguyễn Đình Mạnh
Giáo Trình Đánh Giá Tác Động Môi Trường_Nguyễn Đình Mạnh

II. MỤC LỤC

Bài mở đầu

1. Môi trường và ĐTM

2. Các yêu cầu đối với công tác ĐTM

Chương I: Các chỉ thị, chỉ sổ môi trường và lập kế hoạch ĐTM

1. Bổ túc kiến thức

2. Các định nghĩa và khái niệm về môi trường

3. Lập kế hoạch cho ĐTM

3.1. Nguyên tắc chung

3.2. Những ĐTM riêng

4. Nội dung chính trong việc thực hiện ĐTM

4.1. Lược duyệt

4.2. Lập đề cương

4.3. Xác định mức độ cần đánh giá tác động

4.4. Đánh giá tác động đến môi trường sinh thái và tài nguyên TN

4.5. Xác định biện pháp giảm thiểu tác động và quản lý

  1. Câu hỏi bài tập chương I
Chương II: Trình tự thực hiện đánh giá tác động môi trường

1. Lược duyệt

2. Đánh giá TĐMT sơ bộ

3. Đánh giá TĐMT đầy đủ

3.1. Quan hệ giữa môi trường và phát triển

3.2. Ảnh hưởng của TĐMT ở quy mô lớn

3.3. Đánh giá TĐMT

3.4. Quan hệ giữa dự án và ĐTM

3.5. Điều kiện để thực hiện ĐTM

4. Đánh giá TĐMT chi tiết (theo kiểu rút gọn)

5. Đánh giá TĐMT chi tiết (theo kiểu đầy đủ)

5.1. Công tác chuẩn bị

5.2. Xác định các hoạt động quan trọng của dự án

5.3. Xác định tác động của hoạt động đến môi trường

5.4. Xác định tác động đến nguồn TNTN và chất lượng cuộc sống

5.5. Dự báo diễn biến của tác động

5.6. Xác định các biện pháp giảm thiểu và quản lý chúng

5.7. Đề xuất các nội dung và yêu cầu monitoring môi trường

6. Lập báo cáo ĐTM và thông báo kết quả

6.1 Khung BC (Mầu báo cáo DTM)

6.2 Nghị định 80 (xem phụ lục)

6.3 Quyết định 08.( xem phụ lục)

  1. Câu hỏi và bài tập chưomg II
Chương III. Các phương pháp dùng trong ĐTM

1. Phương pháp danh mục các điều kiện môi trường

2. Phương pháp ma trận MT

3. Phương pháp chồng ghép bản đồ

4. Phương pháp phân tích chi phí – lọi ích mở rộng

5. Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường đến chất lượng nước mặt

6. Đánh giá tác động đến chất lượng môi trường đất và nước ngầm

7. Đánh giá rủi ro

  1. Câu hỏi và bài tập chương III
Chương IV: Mẫu đề cương ĐTM và một số ĐTM ở Việt Nam

1. Mẫu đề cương đánh giá tác động môi trường

2. Giới thiệu một số tóm tắt kết quả ĐTM ở Việt Nam

>>>>>>Click vào đây để tải nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook