Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào Cộng Đồng Ở Việt Nam – Nguyễn Việt Dũng

I. Giới thiệu Tài Liệu Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào Cộng Đồng Ở Việt Nam

Tài liệu Quản Lý Tài Nguyên Nước Dựa Vào Cộng Đồng Ở Việt Nam (NXB Hà Nội 2006) – Nguyễn Việt Dũng, 40 Trang

Trong khuôn khổ hợp đồng hỗ trợ kinh phí của UNESCO, PanNature sẽ tiến hành các nghiên cứu thực địa để khảo sát một số cộng đồng địa phương được lựa chọn về thực trạng quản lý và sử dụng tài nguyên nước của họ hiện nay. Cùng với báo cáo này, chúng tôi hy vọng các kết qủa từ nghiên cứu hiện trường sẽ làm sáng tỏ hơn về vấn đề này. Sản phẩm cuối cùng của nghiên cứu này sẽ là một báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá tài liệu và nghiên cứu thực địa. Báo cáo tổng hợp sẽ phản ánh một bức tranh tương đối toàn diện về quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam - Nguyễn Việt Dũng
Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam – Nguyễn Việt Dũng

II.MỤC LỤC

Mục lục………………………………………………………………………………………………………………….. ii

Lời cảm ơn……………………………………………………………………………………………………………..iii

Lời nói đầu ……………………………………………………………………………………………………………. iv

1. Giới thiệu……………………………………………………………………………………………………………. 1

1.1 Tài nguyên nước và quản lý tài nguyên nước ở Việt Nam……………………………………. 1

1.2 Mục tiêu nghiên cứu……………………………………………………………………………………….. 2

1.3 Cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu………………………………………………………………… 3

2. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng…………………………………………………………… 4

2.1 Các định nghĩa về quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng……………………………. 4

2.2 Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt nam: góc nhìn từ chính sách và

thể chế………………………………………………………………………………………………………………… 5

2.3 Thế nào là mô hình tốt về quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng?……………….. 6

3. Cách tiếp cận và mô hình quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam …….. 7

3.1 Các mô hình truyền thống hoặc bản địa: Nước là tài sản chung……………………………. 7

3.2 Các mô hình tiên tiến – tài nguyên nước là một loại hàng hoá ……………………………. 10

4. Quản lý tài nguyên nước dựa vào cộng đồng ở Việt Nam: Những đánh giá chung……… 17

4.1 Có sự tham gia của cộng đồng ……………………………………………………………………….. 17

4.2 Hỗ trợ thiết chế…………………………………………………………………………………………….. 18

4.3 Năng lực, chuyển giao công nghệ và huy động nguồn lực …………………………………. 18

4.4 Tiếp cận dựa vào nhu cầu………………………………………………………………………………. 19

4.5 Tự chủ về tài chính……………………………………………………………………………………….. 19

4.6 Tính bền vững………………………………………………………………………………………………. 19

5. Đẩy mạnh sự tham gia của cộng đồng trong quản lý tài nguyên nước ở Việt N am: N hững

khuyến nghị ban đầu………………………………………………………………………………………………. 20

6. Đề cương nghiên cứu hiện trường các mô hình thành công về quản lý tài nguyên nước

dựa vào cộng đồng ………………………………………………………………………………………………… 22

Tài liệu tham khảo…………………………………………………………………………………………………. 31

Tài liệu in………………………………………………………………………………………………………….. 31

Các nguồn tin Internet ………………………………………………………………………………………… 32

Download

 

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook