Giáo Trình Cấp Thoát Nước Đô Thị – Hoàng Đình Thu

I. Giới thiệu Giáo Trình Cấp Thoát Nước Đô Thị

Giáo Trình Cấp Thoát Nước Đô Thị (NXB Hà Nội 2005) – Hoàng Đình Thu, 226 Trang

Giáo trình ” cấp thoát nước đô thị ” được biên soạn theo yêu cầu của sở giáo dục và đào tạo Hà Nội nhằm trang bị cho học sinh Trung học Xây Dựng Hà Nội những kiến thức cơ bản về cấp thoát nước, quy trình và các biện pháp thi công hệ thống cấp thoát nước đô thị.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

 

Giáo Trình Cấp Thoát Nước Đô Thị - Hoàng Đình Thu
Giáo Trình Cấp Thoát Nước Đô Thị – Hoàng Đình Thu

II.MỤC LỤC

Cấp Thoát Nước Đô Thị – Cấp Thoát Nước Đô Thị

 

Phn I: CẤP NƯỚC
Chương 1. NHŨNG KHÁI NIỆM cơ BÀN VỂ HỆ THỐNG CẤP NUỚC  13
 1. Định nghía, sơ đổ, phân loại hệ thống cấp nước, tiêu chuẩn và chế độ dùng nước 13
 2. Các loại nhu cầu dùng nước và lưu lượng nước tính toán 21
 • Chế độ làm việc của hệ thống cấp thoát nước đô thị 23
Chương 2.’NGUỒN NUỚC VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ             27
 1. Nguồn nước và công trình thu nước 27
 2. Xử lý nước thièn nhiên 32
Chương 3. MẠNG LUỚI CẤP NUỚC      38
 1. Sơ đổ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước 38
 2. Tính toán mạng lưới cấp nước 41
 • Cấu tạo mạng lưới cấp nước 45
 1. Trạm bơm, bể chứa, đài nước 56
Chương 4. CẤP NUỚC CÔNG TRUỒNG XÂY DỤNG            61
 1. Mục đích dùng nước, tiêu chuẩn, chất lượng nước 61
 2. Hệ thống cấp nước trên công trường 64

III. Tính toán mạng lưới cấp nước công trường        65

 1. Bài tập ứng dụng 67
Chương 5. HỆ THỐNG CẤP NUỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH           71
 1. Phân loại và sơ đồ hệ thống cấp nước bôn trong công trình 71
 2. Cấu tạo hộ thống cấp nước bén trong công trình 77
 • Tính toán thuỳ lực hộ thông cấp nước bên trong cồng trình 91
Phần IITHOÁT NƯỚC
Chương 1.KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
Chương 2. MẠNG LƯỚI THOÁT NƯỚC                                                            114
 1. Thiết kế mạng lưới thoát nước 114
 2. Cấu tạo mạng lưới thoát nước 127

III. Mạng lưới thoát nước mưa                                                                   132

 1. Trạm bơm nước thải, nước mưa 136
Chương 3. XỬ LÝ NƯỚC THẢI                                                                         140
 1. Thành phân và tính chất nước thải 140
 2. Xùr lý nước thải 146
Chương 4. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC BÊN TRONG CÔNG TRÌNH                 157
 1. Khái niêm chung vè hệ thống thoát nước bên trong công trình 157
 2. Mạng lưới thoát nước bên trong công trình 164

III. Thiết kế mạng lưới cấp thoát nước bên trong công trình                       184

Phần III: THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG
Chương 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THI CÔNG                                       189
 1. Các phuong pháp co bân trong thi cóng 189
 2. Những dụng cụ cần thiết trong thi công đường ống 190

III. Những quy định chung về thi công đường ống                                     194

Chương 2. THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG CẤP THOÁT NƯỚC                                 196
 1. Một số phương pháp kiểm tra, gia công và nối ống 196
 2. Thi công đường ống cấp thoát nước bên ngoài công trình 200

Phụ lục 1                                                                                                             208

Phụ lục 2                                                                                                              211

Phụ lục 3                                                                                                              217

Phụ lục 4                                                                                                              225

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook