Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định danh mục nghề nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định danh mục nghề nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại 

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 04 năm 2007; Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định danh mục nghề nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại
Thông tư 36/2012/TT-BLDTBXH qui định danh mục nghề nguy hiểm, nặng nhọc, độc hại

II. MỤC LỤC

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM (LOẠI VI, V) VÀ NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM (LOẠI IV)
(ban hành kèm theo Thông tư số 36/2012/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

A. Khai khoáng

B. Hóa chất

C. Hải quan

D. Giao thông vận tải

E. Sản xuất thuốc lá

G. Khoa học – Công nghệ

H. Cơ yếu

I. Thủy sản

K. Sản xuất ô tô, xe máy

L. Môi trường đô thị

M. Điện lực

Rate this post

Bình luận với Facebook