Quyết định số 915/LĐTBXH về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

I. GIỚI THIỆU

Quyết định số 915/LĐTBXH về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02 tháng 03 năm 1993 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định số 96/CP ngày 07 tháng 12 năm 1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và  tổ chức bộ máy của Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội; Căn cứ Bộ luật Lao Động ngày 26 tháng 03 năm 1994; Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn 6195/VS ngày 29/07/1996.

Quyết định số 915/LĐTBXH về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
Quyết định số 915/LĐTBXH về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

II. MỤC LỤC

DANH MỤC NGHỀ, CÔNG VIỆC
ĐẶC BIỆT NẶNG NHỌC, ĐỘC HẠI, NGUY HIỂM
(Kèm theo quyết định số 915/LĐTBXH – QĐ ngày 30 tháng 07 năm 1996)

1 – KHAI THÁC MỎ

2 – THƯƠNG MẠI

3 – PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH

4 – NGÂN HÀNG

5 – DỰ TRỮ QUỐC GIA

6 – Y TẾ

7 – NÔNG NGHIỆP

8 – LÂM NGHIỆP

9 – THỦY LỢI

10 – CƠ YẾU

11 – CƠ KHÍ

12 – XÂY DỰNG GIAO THÔNG VÀ KHO TÀNG BẾN BÃI

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook