Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường
Thông tư 27/2015/TT-BTNMT đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường

 II. MỤC LỤC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Chương II ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

Điều 3. Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược

Điều 4. Thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Điều 5. Tiếp thu ý kiến thẩm định và báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Chương III ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 7. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường

Điều 8. Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 9. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 10. Trách nhiệm của chủ dự án sau khi báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt

Điều 11. Ủy quyền cho Ban quản lý các khu công nghiệp thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chương IV KIỂM TRA, XÁC NHẬN CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH CỦA DỰ ÁN

Điều 12. Báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Điều 13. Kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án

Điều 14. Nguyên tắc làm việc của đoàn kiểm tra

Điều 15. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên đoàn kiểm tra

Điều 16. Nội dung và hình thức thể hiện kết quả kiểm tra các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án

Điều 17. Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Chương V HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Điều 18. Thành phần và nguyên tắc làm việc của hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

Điều 19. Điều kiện, tiêu chí đối với các chức danh của hội đồng thẩm định

Điều 20. Trách nhiệm của ủy viên hội đồng

Điều 21. Quyền hạn của ủy viên hội đồng

Điều 22. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên phản biện

Điều 23. Trách nhiệm và quyền hạn của Ủy viên thư ký

Điều 24. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên hội đồng là đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia hội đồng thẩm định do các Bộ, cơ quan ngang bộ thành lập

Điều 25. Trách nhiệm của cơ quan thường trực thẩm định

Điều 26. Điều kiện tiến hành phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định

Điều 27. Tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường không có đại diện tham gia trong thành phần hội đồng thẩm định do Bộ, cơ quan ngang bộ thành lập

Điều 28. Đại biểu tham gia các cuộc họp của hội đồng thẩm định

Điều 29. Nội dung và trình tự phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định

Điều 30. Nội dung kết luận của hội đồng thẩm định

Điều 31. Hình thức và nội dung biên bản phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định

Chương VI KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Điều 32. Trách nhiệm xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 33. Hồ sơ đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 34. Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

Điều 35. Thực hiện kế hoạch bảo vệ môi trường

Chương VII TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 36. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 37. Tổ chức thực hiện

Điều 38. Điều khoản thi hành

5/5 - (5 bình chọn)

Bình luận với Facebook