Thông tư 09/2000/TT-BYT hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 09/2000/TT-BYT hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động Căn cứ vào Luật bảo vệ sức khoẻ nhân dân ngày 11/7/1989. Căn cứ cào Chương IX Bộ Luật Lao động ngày 23/6/1994. Căn cứ vào Nghị định 06/CP của Chính phủ ngày 20/01/1995 quy định chi tiết một số điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Căn cứ vào Nghị định 68/CP của Chính phủ ngày 11/10/1993 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế.
Sau khi có ý kiến của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 946/LĐTBXH-BHLĐ ngày 3/4/2000. Bộ Y tế hướng dẫn việc thực hiện chăm sóc sức khoẻ của người lao động trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dịch vụ vừa và nhỏ.

Thông tư 09/2000/TT-BYT hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động
Thông tư 09/2000/TT-BYT hướng dẫn chăm sóc sức khỏe người lao động

II. MỤC LỤC

I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

II. QUY ĐỊNH DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

III. NỘI DUNG CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

IV. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

A. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP

B. TRÁCH NHIỆM CỦA Y TẾ XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

C. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ (ĐỘI Y TẾ DỰ PHÒNG) HUYỆN, VÀ THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

D. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ DỰ PHÒNG TỈNH,THÀNH PHỐ THUỘC TRUNG ƯƠNG

E. TRÁCH NHIỆM CỦA TRUNG TÂM Y TẾ LAO ĐỘNG CỦA CÁC BỘ/NGÀNH

F. TRÁCH NHIỆM CỦA SỞ Y TẾ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

PHỤ LỤC 1 DANH MỤC NỘI DUNG HUẤN LUYỆN VỀ VỆ SINH LAO ĐỘNG, CẤP CỨU BAN ĐẦU CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000)

PHỤ LỤC SỐ 2 QUY ĐỊNH VỀ TÚI CẤP CỨU BAN ĐẦU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000)

PHỤ LỤC 3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 09/2000/TT-BYT ngày 28 tháng 04 năm 2000)

Rate this post

Bình luận với Facebook