TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) an toàn máy-đánh giá rủi ro-phần 1: nguyên tắc

I. GIỚI THIỆU

TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) an toàn máy-đánh giá rủi ro-phần 1: Nguyên tắc 

TCVN 7301-1:2008 và TCVN 7301-2:2008 thay thế TCVN 7301:2003.

TCVN 7301-1:2008 hoàn toàn tương đương với ISO/TR 14121-1:2007.

TCVN 7301-1:2008 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC199 An toàn máy biên soạn, Tổng cục tiêu chuẩn Đo lường chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) an toàn máy-đánh giá rủi ro-phần 1: Nguyên tắc
TCVN 7301-1:2008 (ISO 14121-1:2007) an toàn máy-đánh giá rủi ro-phần 1: Nguyên tắc

II. MỤC LỤC

AN TOÀN MÁY – ĐÁNH GIÁ RỦI RO – PHẦN 1: NGUYÊN TẮC

Safety of machinery – Risk assessment – Part 1: Principles

1. Phạm vi áp dụng

2. Tài liệu viện dẫn

3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Tổn hại (harm)

3.2. Mối nguy hiểm (hazard)

3.3. Vùng nguy hiểm (hazard zone/danger zone)

3.4. Sự kiện nguy hiểm (hazardous event)

3.5. Tình trạng nguy hiểm (hazardous situation)

3.6. Sử dụng máy đúng (Intended use of a machine)

3.7. Máy (machinery, machine)

3.8. Sự trục trặc (malfunction)

3.9. Biện pháp bảo vệ (protective measure)

3.10. Sử dụng sai quy cách hợp lý thấy trước (reasonably foreseeable misuse)

3.11. Rủi ro dư (residual risk)

3.12. Rủi ro (disk)

3.13. Phân tích rủi ro (risk analysis)

3.14. Đánh giá rủi ro (risk assessment)

3.15. Dự đoán rủi ro (risk estimation)

3.16. Đánh giá mức rủi ro (risk evaluation)

3.17. Công việc (task)

4. Nguyên tắc chung

4.1. Khái niệm cơ bản

4.2. Thông tin cho đánh giá rủi ro

5. Xác định các giới hạn của máy

5.1. Yêu cầu chung

5.2. Giới hạn sử dụng

5.3. Giới hạn không gian

5.4. Giới hạn thời gian

5.5. Giới hạn khác

6. Nhận biết mối nguy hiểm

7. Dự đoán rủi ro

7.1. Yêu cầu chung

7.2. Yếu tố rủi ro

7.3. Khía cạnh được xem xét trong dự đoán rủi ro

8. Đánh giá mức rủi ro

8.1. Yêu cầu chung

8.2. Kết quả đạt được của việc giảm rủi ro thích hợp

8.3. So sánh rủi ro

9. Tài liệu

PHỤ LỤC A (tham khảo) VÍ DỤ VỀ MỐI NGUY HIỂM, TÌNH TRẠNG NGUY HIỂM VÀ SỰ KIỆN NGUY HIỂM

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook