Thông tư 22/2010/TT-BXD An toàn lao động công trường

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 22/2010/TT-BXD An toàn lao động công trường Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng quy định về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.

Thông tư 22/2010/TT-BXD An toàn lao động công trường
Thông tư 22/2010/TT-BXD An toàn lao động công trường

II. MỤC LỤC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Chương II NHỮNG YÊU CẦU ĐẢM BẢO AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 3. Yêu cầu chung đối với công trường xây dựng

Điều 4. Yêu cầu khi thi công xây dựng

Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CHỦ THỂ ĐỐI VỚI AN TOÀN TRONG THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Điều 5. Trách nhiệm của chủ đầu tư xây dựng công trình

Điều 6. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng công trình

Điều 7. Trách nhiệm của Ban quản lý dự án hoặc Tư vấn quản lý dự án và Tư vấn giám sát thi công

Điều 8. Quan hệ phối hợp giữa chủ đầu tư, tổng thầu hoặc thầu chính và thầu phụ

Điều 9 . Quyền và trách nhiệm của người lao động trên công trường xây dựng

Điều 10. Trách nhiệm của người làm công tác an toàn của nhà thầu

Điều 11. Giải quyết sự cố khi xảy ra tai nạn lao động

Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12 . Trách nhiệm thực hiện

Điều 13. Hiệu lực thi hành

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook