Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH qui định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động ( english)

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH qui định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động ( english)

Căn cứ Bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động;

Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn lao động; Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí y tế của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH qui định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động ( english)
Thông tư 04/2015/TT-BLDTBXH qui định bồi thường, trợ cấp tai nạn lao động ( english)

II. MỤC LỤC

Article 1. Governing scope

Article 2. Regulated entities

Article 3. Compensation for occupational accidents, diseases

Article 4. Benefits for occupational accidents

Article 5. Compensation and benefits in special cases

Article 6. Month pay as the basis for calculation of compensation and benefits for occupational accidents, diseases

Article 7. Documents for compensation and benefits

Article 8. Time limit for compensation and benefits

Article 9. Medical expenses

Article 10. Implementation

Article 11. Responsibilities of employer

Article 12. Responsibilities of the Services of Labor, Invalids and Social Affairs

Article 13. Effect

4.5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook