Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT HD Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT HD Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn và vệ sinh lao động;

Nghị định số 110/2002/NĐ – CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP; Sau khi có ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác an toán – vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT HD Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động
Thông tư 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT HD Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động
Hướng dẫn Tổ chức thực hiện công tác bảo hộ lao động

 

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Điều 3: Kinh phí thực hiện (mới so với TT 14/1998)

CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM VỀ CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG TẠI CƠ SỞ

Điều 4: Tổ chức bộ phận an toàn – vệ sinh lao động

Điều 5:Chức năng và nhiệm vụ bộ phận an toàn – vệ sinh lao động

Điều 6. Quyền hạn của bộ phận an toàn – vệ sinh lao động

Điều 7. Tổ chức bộ phận y tế tại cơ sở

Điều 8. Chức năng và nhiệm vụ của bộ phận y tế

Điều 9. Quyền hạn của bộ phận y tế

Điều 10. Tổ chức mạng lưới an toàn – vệ sinh viên

Điều 11. Nhiệm vụ của an toàn – vệ sinh viên

Điều 12. Quyền hạn của an toàn – vệ sinh viên

Điều 13. Tổ chức hội đồng bảo hộ lao động

Điều 14. Nhiệm vụ và quyền hạn của hội đồng bảo hộ lao động

CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 15. Lập kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động của cơ sở

Điều 16. Tổ chức thực hiện kế hoạch an toàn – vệ sinh lao động

CHƯƠNG 4: TỰ KIỂM TRA AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG

Điều 17. Tự kiểm tra về an toàn – vệ sinh lao động

CHƯƠNG 5: THỐNG KÊ, BÁO CÁO, SƠ KẾT, TỔNG KẾT

Điều 18. Thống kê, báo cáo

Điều 19. Sơ kết, tổng kết

CHƯƠNG 6: TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 20. Trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác an toàn – vệ sinh lao động

Điều 21. Nhiệm vụ của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn – vệ sinh lao động

Điều 22. Quyền hạn của công đoàn cơ sở trong công tác an toàn – vệ sinh lao động

CHƯƠNG 7:ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

PHỤ LỤC SỐ 1: PHÂN ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ CÁC PHÒNG (BAN) NGHIỆP VỤ Ở MỘT DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

PHỤ LỤC SỐ 2:  NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

PHỤ LỤC SỐ 3: NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ TỔ CHỨC TỰ KIỂM TRA
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

PHỤ LỤC SỐ 4: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

PHỤ LỤC SỐ 5: MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN – VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook