TCVN 5507:2002 hóa chất nguy hiểm – qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển

I. GIỚI THIỆU

TCVN 5507:2002 hóa chất nguy hiểm – qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển 

TCVN 5507: 2002 thay thế cho TCVN 5507: 1991

TCVN 5507: 2002 do Tiểu ban kỹ thuật tiêu chuẩn TCVN/TC 47/SC3 an toàn hoá chất hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Công ty Hoá chất, Bộ Thương mại đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xét duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.

TCVN 5507:2002 hóa chất nguy hiểm - qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển
TCVN 5507:2002 hóa chất nguy hiểm – qui phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển

II. MỤC LỤC

HOÁ CHẤT NGUY HIỂM – QUI PHẠM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, SỬ DỤNG, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN

Hazardous chemicals – Code of practice for safety in production, commerce, use, handing and transportation

1 Phạm vi áp dụng

2 Tiêu chuẩn viện dẫn

3 Thuật ngữ

3.1 Hoá chất nguy hiểm (Hazardous chemicals)

3.2 Sự cố hóa chất (Event of chemical hazards)

3.3 Chất thải nguy hại (hazardous waste)

4 Qui định chung

4.1 Yêu cầu chung

4.2 Yêu cầu về nhà kho, nhà xưởng

4.3 Yêu cầu về thiết bị

4.4 Yêu cầu về bao bì

4.5 Yêu cầu về quản lý

5 Yêu cầu an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất nguy hiểm

5.1 Hóa chất dễ cháy nổ

5.2 Hóa chất ăn mòn

5.3 Hóa chất độc

6 Yêu cầu an toàn trong bảo quản hóa chất nguy hiểm

6.1 Bảo quản hóa chất dễ cháy, nổ

6.2 Bảo quản chất ăn mòn

6.3 Bảo quản chất độc

7 Yêu cầu trong vận chuyển hóa chất nguy hiểm

7.1 Yêu cầu chung

7.2 Yêu cầu khi xếp dỡ

7.3 Yêu cầu an toàn trong vận chuyển

8 Yêu cầu an toàn lao động, vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường

PHỤ LỤC A (qui định) DANH MỤC CÁC HOÁ CHẤT NGUY HIỂM THÔNG DỤNG

PHỤ LỤC B (qui định) PHÂN NHÓM HOÁ CHẤT DỄ CHÁY, NỔ

PHỤ LỤC C (qui định) CÁC CHỈ SỐ NGUY HIỂM DỄ CHÁY NỔ

PHỤ LỤC D

PHỤ LỤC E (qui định) CÁC BIỂU TRƯNG AN TOÀN

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook