QCVN 7: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

I. GIỚI THIỆU

QCVN 7: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thiết bị nâng do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 05/2012/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 3 năm 2012, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 7: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
QCVN 7: 2012/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với thiết bị nâng

II. MỤC LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ NÂNG

National technical regulation on safe work of lift appliances

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

2. Quy định về kỹ thuật

2.1. Các thiết bị nâng thuộc đối tượng và phạm vi nêu trên phải đảm bảo các đặc tính kỹ thuật tối thiểu theo yêu cầu kỹ thuật của TCVN 4244:2005 Thiết bị nâng – thiết kế, chế tạo và kiểm tra kỹ thuật.

2.2. Trong trường hợp TCVN nói trên có sự thay đổi, bổ sung thì thực hiện theo những quy định mới nhất.

3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong chế tạo, nhập khẩu, lưu thông, lắp đặt và sử dụng thiết bị nâng.

3.1. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thiết bị nâng chế tạo trong nước

3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thiết bị nâng nhập khẩu

3.3. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với thiết bị nâng lưu thông trên thị trường.

3.4. Thiết bị nâng có đủ điều kiện lắp đặt

3.5. Yêu cầu đối với đơn vị lắp đặt thiết bị nâng

3.6. Quản lý sử dụng an toàn thiết bị nâng

4. Kiểm định kỹ thuật an toàn và đăng ký sử dụng thiết bị nâng

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

7. Tổ chức thực hiện

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook