QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động

I. GIỚI THIỆU

QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động do Cục An toàn lao động biên soạn và trình duyệt, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 34/2012/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 12 năm 2012, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động
QCVN 09: 2012/BLĐTBXH về ATLĐ đối với dụng cụ điện cầm tây truyền động bằng động

II. MỤC LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ

National technical regulation on safe work of Hand-held motor- operated electric tools

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

2. Quy định về kỹ thuật

3. Quy định về quản lý an toàn lao động trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng dụng cụ điện cầm tay.

3.1. Quy định đảm bảo an toàn đối với các dụng cụ điện cầm tay trong sản xuất và nhập khẩu trước khi đưa ra thị trường.

3.1.1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nhằm bảo đảm chất lượng dụng cụ điện cầm tay do mình sản xuất, nhập khẩu phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng.

3.1.2. Công bố quy chuẩn áp dụng.

3.2. Quy định bảo đảm an toàn đối với dụng cụ điện cầm tay lưu thông trên thị trường

3.2.1. Tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật tương ứng trong quá trình lưu thông dụng cụ điện cầm tay;

3.2.2. Tự áp dụng các biện pháp kiểm soát chất lượng trong quá trình lưu thông dụng cụ điện cầm tay.

3.3. Quy định đảm bảo an toàn đối với các dụng cụ điện cầm tay trong sử dụng

3.3.1. Bảo quản và vận chuyển

3.3.2. Chuẩn bị dụng cụ điện cầm tay trước khi làm việc

3.3.3. Quy định đảm bảo an toàn khi vận hành dụng cụ điện cầm tay.

3.3.4. Quy định đảm bảo an toàn về điện

3.3.5. Quy định đảm bảo an toàn đối với các nguy hiểm cơ học

3.3.6. Sửa chữa và bảo dưỡng

4. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

5. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

6. Tổ chức thực hiện

Rate this post

Bình luận với Facebook