Thông tư 02/2006/QĐ-BLĐTBXH Phiếu tự kiểm tra

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 02/2006/QĐ-BLĐTBXH Phiếu tự kiểm tra được căn cứ Bộ luật lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994 và luật sử đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật lao động ngày 12 tháng 4 năm 2002; căn cứ luật thanh tra ngày 24 tháng 6 năm 2004; căn cứ nghị định số 29/2003/NĐ – CP ngày 31 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ lao động – Thương binh và Xã hội; Theo đề nghị của Chánh thanh tra Bộ.

Thông tư 02/2006/QĐ-BLĐTBXH Phiếu tự kiểm tra
Thông tư 02/2006/QĐ-BLĐTBXH Phiếu tự kiểm tra

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Phiếu tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động.

CHƯƠNG 2: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN THANH TRA LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

Điều 4. Cơ quan thanh tra lao động

Điều 5. Người sử dụng lao động

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP GHI PHIẾU, BÁO CÁO KẾT QUẢ GHI PHIẾU

Điều 6. Phương pháp ghi phiếu

Điều 7. Báo cáo kết quả ghi phiếu

CHƯƠNG 4: TỔNG HỢP, PHÂN TÍCH THÔNG TIN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG HỢP PHIẾU

Điều 8. Tổng hợp và phân tích thông tin trong phiếu

Điều 9. Báo cáo kết quả tổng hợp phiếu

CHƯƠNG 5: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiệm của người sử dụng lao động, cơ quan quản lý Nhà nước về lao động và thanh tra viên lao động.

Điều 11. Khen thưởng – Kỷ luật

Điều 12. Điều khoản thi hành

PHỤ LỤC:  HƯỚNG DẪN CÁCH GHI MỘT SỐ NỘI DUNG TRONG PHIẾU TỰ KIỂM TRA THỰC HIỆN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook