Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt – Nguyễn Trung Việt

Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt_Nguyễn Trung Việt

I.GIỚI THIỆU

Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt_Nguyễn Trung Việt nhằm cung cấp các kiến thức về tổng quan về hệ thống kỹ thuật quản lý CTRSH, nguồn phát sinh, thành phần, tính chất CTRSH, tốc độ phát sinh và thu gom CTRSH, phân loại lưu trữ và xử lý sơ bộ CTRSH tại nguồn, thu gom CTRSH, trung chuyển và vận chuyển, kỹ thuật xử lý CTRSH, tái sinh và sử dụng CTRSH, bãi chôn lấp.

Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt_Nguyễn Trung Việt
Quản lý Chất Thải Rắn Sinh Hoạt_Nguyễn Trung Việt

II.MỤC LỤC

CHƯƠNG 1  TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG KỸ THUẬT QUẢN LÝ CTRSH

1.1 Sự hình thành CTRSH

1.2  Quản lý CTRSH

CHƯƠNG 2 NGUỒN PHÁT SINH, THÀNH PHÂN, TÍNH CHẤT CTRSH

2.1 Nguồn phát sinh CTRSH

2.2 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt

2.3 Tính chất CTRSH

2.3.1  Tính chất lý học

2.3.2  Tính chất hoá học

2.3.3  Tính chất sinh học

2..3.4 Quá trình chuyển hoá lý-hoá-sinh học

CHƯƠNG 3 TỐC ĐỘ PHÁT SINH VÀ THU GOM CTRSH

3.1 Vai trò của khối lượng chất thải rắn sinh hoạt

3.2 Phương pháp xác định và đánh giá khối lượng CTRSH

3.3 Tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn sinh hoạt

3.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành CTRSH

CHƯƠNG 4  PHÂN LOẠI, LƯU TRỮ VÀ XỬ LÝ SƠ BỘ CTRSH TẠI NGUỒN

4.1 Thu gom và phân loại

4.2 Lưu trữ

4.3 Xử lý sơ bộ CTRSH tại nguồn

CHƯƠNG 5  THU GOM  CTRSH

5.1  Thu gom CTRSH

5.2   Hệ thống thu  gom và vận chuyển CTRSH

5.3     Phân tích hệ thống thu gom

5.4     Vạch tuyến thu gom

CHƯƠNG  6: TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN

6.1     Sự cần thiết của quá trình trung chuyển

6.2     Các dạng trạm trung chuyển

6.3     Phương tiện và phương pháp vận chuyển

6.4     Yêu cầu cần thiết khi thiết kế trạm trung chuyển

6.5     Xác định vị trí trạm trung chuyển

CHƯƠNG 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ CTRSH

7.1     Phương pháp cơ học

7.2     Phương pháp cơ lý

7.3     Phương pháp sinh học

CHƯƠNG 8: TÁI SINH VÀ SỬ DỤNG CTRSH

8.1     Tái sinh và tái sử dụng  nhôm

8.2     Tái sinh và tái sử dụng  giấy và carton

8.3     Tái sinh và tái sử dụng  nhựa

8.4     Tái sinh và tái sử dụng thuỷ tinh

8.5     Tái sinh và tái sử dụng  kim loại

CHƯƠNG 9: BÃI CHÔN LẤP

9.1     Phân loại bãi chôn lấp

9.2     Lựa chọn vị trí bãi chôn lấp

9.3     Khí BCL

9.4     Nước rò rỉ

9.5     Hệ thống thu gom và xử lý khí BCL

9.6     Thu gom và xử lý nước rò rỉ

9.7     Thiết kế bãi chôn lấp

9.8     Hệ thống giám sát chất lượng môi trường BCL

Download

 

>>>>>click vào để tải thêm nhiều giáo trình,tài liệu (hoàn toàn miễn phí)

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook