Giáo trình Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trần Hiếu Nhuệ

I. Giới thiệu về Giáo trình Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp

Giáo trình Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trần Hiếu Nhuệ nêu lên các vấn đề cơ bản về tổ chức thoát nước, các phương pháp, sơ đồ công nghệ, tính toán các thiết bị và công trình xử lý nước thải của các xí nghiệp.

Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp - Trần Hiếu Nhuệ
Thoát Nước Và Xử Lý Nước Thải Công Nghiệp – Trần Hiếu Nhuệ

II. MỤC LỤC

Chương 1. HỆ THỐNG VÀ SƠ ĐỒ THOÁT NƯỚC CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

1.1. Hệ thống thoát nước các xí nghiệp công nghiệp

1.2. Xác đinh khối lượng, thành phần, tính chất nước thải các xí nghiệp công nghiệp

1.3. Sử dụng nước thải sản xuất và thu hồi chất quí

1.4. Giải quyết tổ hợp thoát nước các xí nghiệp công nghiệp và vùng dân cư

1.5. Sơ đồ hệ thống thoát nước các xí nghiệp công nghiệp

1.6. Đặc điểm cấu tạo và tính toán mạng lưới thoát nước cảc xí nghiệp công nghiệp

1.7. Đặc điểm thiết kế và xâỵ dựng trạm bơm nước thải các xí nghiệp công nghiệp

Chương 2. CƠ SỞ CHỌN PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÁC XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP

2.1. Khảo sát và thu thập số liệu cơ sở

2.2. Các phương phấp xử lý nước thải công nghiệp

Chương 3. ĐIỀU HÒA LƯU LƯỢNG VÀ NỒNG ĐỘ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

3.1. Ảnh hưởng của sự biến đổi  lưu lượng và nồng độ

3.2. Phân loại và vị trí các bể điều hòa

3.3. Tính toán và cấu tạo một số loại bể điểu hòa

Chương 4. XỬ LÝ NƯỞC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHẤP CƠ HỌC

1.1. Lọc qua song chắn hoặc lưới

4.2. Lắng

4.3. Loại các tạp chất nổi

1.4. Lọc nước thải

4.5. Xiclôn thủy lực

Chướng 5. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHẤP HÓA HỌC

5.1. Phương phấp đông tụ

5.2. Phương phấp trung hòa

5.3. Phương phấp oxí hóa-khử

Chương 6. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHẤP TRÍCH LY

6.1. Nguyên lý cơ bản của phương phấp trích ly

6.2. Kỹ thuật trích ly và phương phấp tính toán

6.3. Cấu tạo các loại thiết bị trích ly

6.4. Sơ đồ trạm xử lý nước thải bằng phương phấp trích 1y

6.5. Các chỉ tiêu công nghệ và kinh tế

6.6. Phạm vi sử dụng của phương phấp trích ly

Chương 7, XỬ LÝ NƯÒC THÁI CÕNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHẤP HẤP PHỤ

7.1. Những nguyên lý chung của phương phấp hấp phụ

7.2. Chọn chất hấp phụ

7.3. Kỹ thuật hấp phu

7.4. Hoàn nguyên vật liệu hấp phụ

7.5. Sơ đồ trạm xử lý nước thải bằng phương pháp hấp phụ

Chương 8. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP LÀM THOÁNG VÀ CHƯNG BAY HƠI

8.1 Phương pháp làm thoáng

8.2. Phương pháp chưng bay hơi

8.3. Phương pháp tuần hoàn hơi nước

Chương 9. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP TUYỂN NỔI

9.1. Khái niệm chung và phân loai quá trình tuyển nổi

9.2. Cơ sở hóa lý của quá trình tuyển nổi

9.3. Kỹ thuật tuyển nổi

9.4. Sơ đồ trạm xử lý nước thải bằng phương pháp tuyển nổi

Chương 10. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HÓA

10.1. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh hoá trong điều kiện hiếu khí

10.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp sinh hóa trong điều kiện kỵ            khí

10.3. Loại bỏ các chất dinh dưỡng bằng phương pháp sinh học

10.4. Xử lý và sử dụng cặn

Chướng 11:  XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

11.1. Phân loại nước thải theo tính chất các chất bán và áp dụng đổi với phương pháp nhiệt

11.2. Sơ đồ trạm xử lý nước thải bằng phương pháp nhiệt

11.3. Cấu tạo và tính toán các thiết bị lò hơi

11.4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

Chương 12. NHU CẦU CẤP NƯỚC VÀ THẢI NƯỚC Ở MỘT SỐ LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

12.1. Nhu cầu cấp nước cho các quá trình sản xuất trong công nghiệp

12.2. Khối lượng nước thải công nghiệp và lượng các chất bẩn trong đó

12.3. Giới thiệu về kiểm toán chất thải

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook