Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp – Lều Thọ Bách

I. Giới thiệu Giáo trình Xử lý nước thải Chi phí thấp

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp – Lều Thọ Bách giới thiệu các phương pháp xử lý nước thải chi phí thấp khác nhau đang được áp dụng tại các nước thành viên và tập trung vào trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các công nghệ xử lý nước thải được phát triển và ứng dụng thành công bởi các đơn vị thành viên.

Giáo trình Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp - Lều Thọ Bách
Giáo trình Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp – Lều Thọ Bách

II. MỤC LỤC Giáo trình Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NƯỚC THẢI – HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

1.1. Khái niệm về nước thải

1.2. Các đặc tính của nước thải

1.3. Hệ thống thoát nước thải

1.4. Vai trò của xử lý nước thải

1.5. Xử lý nước thải như thế nào

1.6. Quy trình xác định phương pháp xử lý nước thải

1.7. Mức độ xử lý nước thải

CHƯƠNG 2: KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHI PHÍ THẤP

2.1. Định nghĩa hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp

2.2. Ưu điểm và nhược điểm của hệ thống XLNT chi phí thấp

CHƯƠNG 3: XỬ LÝ SƠ BỘ NƯỚC THẢI

3.1. Tổng quan Giáo trình Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp

3.2. Thiết bị chắn rác

3.3. Thiết bị nghiền rác

3.4. Hệ thống tách cát

3.5. Xử lý tách dầu, mỡ

3.6. Điều hòa nước thải

3.7. Các thiết bị đo lưu lượng

3.8. Phân phối dòng

3.9. Bể chứa nước mưa

3.10. Bơm nước thải

CHƯƠNG 4: XỬ LÝ TẬP TRUNG NƯỚC THẢI

4.1. Hồ sinh học ổn định nước thải

4.2. Bĩa lọc ngập nước

4.3. Hệ thống lọc cát gián đoạn

4.4. Hệ thống xử lý bốc hơi nước bằng thực vật

4.5. Các phương pháp xử lý kị khí nước thải

CHƯƠNG 5: XỬ LÝ ỔN ĐỊNH NƯỚC THẢI

5.1. Xử lý ổn định nước thải bằng thực vật

5.2. Lọc cát

CHƯƠNG 6: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ

6.1. Giới thiệu

6.2. Các chỉ tiêu và tiêu chuẩn thiết kế

6.3. Vệ sinh sinh thái

6.4. Vận hành và bảo dưỡng

6.5. Chi phí đầu tư

6.6. Nhu cầu nhân lực

6.7. Tác động môi trường ( tích cực và tiêu cực)

CHƯƠNG 7: KỸ THUẬT XỬ LÝ BÙN CẶN TRONG ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

7.1. Giới thiệu

7.2. Các lưu ý về thiết kế hệ thống

7.3. Vị trí và thiết lập

7.4. Chi phí Giáo trình Xử Lý Nước Thải Chi Phí Thấp

CHƯƠNG 8: TÁI SỬ DUNG NƯỚC THẢI

8.1. Tổng quan

8.2. Các hình thức tái sử dụng

8.3. Các vấn đề kỹ thuật trong việc lập kế hoạch tái sử dụng nước

8.4. Các quy định và hướng dẫn việc tái sử dunngj nước thải

8.5. các ví dụ về tái sử dụng nước thải trên thế giới

8.6. Các ví dụ về tái sử dụng nước thải sau xử lý trong nuôi trồng thủy sản

CHƯƠNG 9: TÁI SỬ DỤNG BÙN TRONG NÔNG NGHIỆP

9.1. Giới thiệu

9.2. Đặc điểm của bùn và sử dụng bùn trong nông nghiệp

9.3. Yêu cầu chung về tái sử dụng bùn trong nông nghiệp

9.4. Các yếu tố tác động đến tái sử dụng bùn

9.5. Bảo quản và sử dụng bùn

9.6. Công tác quản lý

9.7. Ảnh hưởng xấu đến mùa vụ và đất

CHƯƠNG 10: CÁC VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH

10.1. Những khái niệm kinh tế cơ bản để đánh giá hệ thống xử lý nước thải (XLNT)

10.2. So sánh phương pháp kỹ thuật và lựa chọn giải pháp xử lý

10.3. Đánh giá tài chính và kinh tế của hệ thống xử lý nước thải

CHƯƠNG 11: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

11.1. Định nghĩa ĐTM

11.2. Khuôn khổ pháp luật và thể chế

11.3. Quá trình ĐTM

11.4. Nghiên cứu thực tế: Quản lý nước thải và nước mưa ở Vũ Hán

CHƯƠNG 12: CÁC YÊU CẦU VỀ ĐIỀU TIẾT VÀ PHÁP LÝ

12.1. Tổng quan về các yêu cầu pháp lý

12.2. Phát thải nước thải vào nguồn nước

12.3. Thiết kế nhà máy xử lý

12.4 xây dựng nhà máy

12.5. Quá trình vận hành của nhà máy

12.6. Gắn kết nhà máy với tự nhiên và phong cảnh địa phương

12.7. Những yêu cầu tối thiểu đối với hệ thống quản lý môi trường tự nguyện có chưng nhận

12.8. đánh giá chiến lược môi trường (ĐCLM)

CHƯƠNG 13: CÁC VẤN ĐỀ VỀ TỞ CHỨC VÀ QUẢN LÝ

13.1. Nhận định các đối tượng

13.2. Giáo dục, tiếp cận và sự tham gia của cộng đồng

13.3. Xác định đặc điểm của các đối tượng

13.4. Lựa chọn các thực tế trong hệ thống kết hợp

13.5. Cơ quan điều tiết

13.6. Các bộ phận của chương trình quản lý

13.7. Nghiên cứu cụ thể: Cung cấp phương pháp bền vững xử lý và tái sử dụng nước thải ở Maroc – Dự án phát triển bền vững các nguồn tài nguyên nước (1996-2003)

>>>>>click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook