Giáo trình Thoát Nước Tập 2 – Hoàng Văn Huệ

I. Giới thiệu Giáo trình Thoát Nước Tập 2 _ Xử Lý Nước Thải

Giáo trình Thoát Nước Tập 2 _ Xử Lý Nước Thải – Hoàng Văn Huệ gồm 3 phần cơ bản:

  • Phần 1: Những vấn đề chung về xử lý nước thải đề cập tới những vấn đề về nguồn gốc, đặc điểm và tính chất của nước thải, ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, sơ đồ công nghệ xử lý nước thải.
  • Phần 2: Trình bày những quá trình và các công trình xử lý nước thải. Đây là phần cơ bản của cuốn sách, giới thiệu vè các vấn đè: Xử lý nước thải dân dụng và công nghiệp, xử lý bùn cặn nước thải và xử lý nước thải quy mô nhỏ.
  • Phần 3: Giới thiệu về cơ sở thiết kế, về quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước thải.
Thoát Nước Tập 2 _ Xử Lý Nước Thải - Hoàng Văn Huệ
Thoát Nước Tập 2 _ Xử Lý Nước Thải – Hoàng Văn Huệ

II. MỤC LỤC

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỂ CHUNG VỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 1. NGUỒN GỐC VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ THÀNH PHẦN TÍNH CHẤT CỦA NƯỚC THẢI

1.1. Nguồn gốc và lưu lượng nước thải

1.2. Thành phần tính chất nước thải đô thị và các dạng chất bẩn

Chương 2. BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC KHỎI BỊ NHlẾM BẨN BỞI NƯỚC THẢI

2.1. Dấu hiệu nguồn nước bị nhiễm bẩn

2.2. Các tiêu chuẩn để Quản lý môi trường nước

2.3. Kiểm soát ô nhiễm môi trương nước

2.4. Khả năng tự làm sạch của nguồn nước

2.5. Nguyên tắc xả nước thải vào nguồn nước (nguồn tiếp nhận)

2.6. Xác định mức độ xử lý nước thải

Chương 3. SƠ ĐỒ CỒNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

3.1. Các phương pháp xử lý

3.2. Các công đoạn xử lý nước nước thải

3.3. Sơ đồ công nghệ xử lý nước thải

Phần 2: CÁC QUÁ TRÌNH VÀ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 4. CÁC CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC

4.1. Song chắn rác và lưới lọc

4.2. Bể lắng cát

4.3. Bể tách dầu mỡ

4.4. Bể điều hòa lưu lượng và chất lượng

4.5. Bể lắng

Chương 5. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỂU KIỆN NHÂN TẠO VỚI QUÁ TRÌNH BÙN HOẠT TÍNH

5.1. Cơ sở lý thuyết của quá trình xử lý nước thải

5.2. Xử lý hiếu khí trong bể aeroten (Aerotank)

5.3. Xử lý ki khí qua lớp cặn lơ lửng trong bể UASB

Chương 6. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỂU KIỆN NHÂN TẠO VỚI QUÁ TRÌNH MÀNG SINH HỌC

6.1. Sự sinh trưởng dính bám bằng màng sinh học

6.2. Xử lý hiếu khí trên bể biophin

6.3. Xử lý kị khí qua lớp vật liệu lọc nổi

Chương 7. BỂ LẮNG ĐỢT II VÀ BỂ LẮNG BÙN

7.1. Bể lắng đợt II

7.2. Bể nén bùn

Chương 8. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BANG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC TRONG ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN

8.1. Các hệ thông thoát nước kết hợp tái sử dụng nước thải và bùn cặn trong nước thải

8.2. Xử lý hiếu khí

8.3. Xử lý kị khí

8.4. Sử dụng nước thải để nuôi trồng thủy sản và nuôi cá

Chương 9. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ

9.1. Xử lý nước thải bằng phương  pháp tuyển nổi

9.2. Xử lý nước thải bằng phương  pháp hấp phụ

9.3. Xử lý nước thải bằng phương  pháp trích ly

9.4. Xử lý nước thải bằng phương  pháp trao đổi ion

9.5. Các quá trình tách bằng màng

9.6. Xử lý nước thải bằng phương pháp làm thoáng và chưng bay hơi

Chương 10. XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÓA HỌC

10.1. xử lý nước thải bằng phương pháp đông tụ và keo tụ

10.2. Xử lý nước thải bằng phương pháp  trung hòa

10.3. Xử lý nước thải bằng phương pháp  oxy hóa khử

10.4. Các phương pháp điện hóa

Chương 11. KHỬ HỢP CHẤT NITƠ, KHỬ Hộp CHAT PHOTPHO TRONG NƯỚC THẢI

11.1. Khử hợp chất Nitơ trong nước thải

11.2. Khử hợp chất phôtpho trong nước thải

Chương 12. KHỬ TRÙNG NƯỚC THẢI

12.1. Khử trùng nước thải

12.2. Khử trùng bằng clo

Chương 13. XỬ LÝ BÙN CẶN CỦA NƯỚC THẢI

13.1. Đặc tính của bùn cặn và các phương pháp xử lý

13.2. Các công trình và thiết bị xử lý bùn cặn

Chương 14. XỬ LÝ NƯỚC THẢI QUY MÔ NHỎ

14.1. Đặc điểm hệ thông thoát nước thải quy mô nhỏ

14.2. Các loại nước thải của các đôi tượng thoát nước quy mô nhỏ

14.3. Các phương pháp xử lý nước thải

14.4. Một số công trình đặc trưng xử lý nước thải quy mô nhỏ

Chương 15. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP

15.1. Phương pháp tiếp cận xử lý nước thải cống nghiệp

15.2. Xử lý nước thải công nghiệp phân bón hóa học

15.3. Xử lý nước thải công nghiệp thuộc da

15.4. Xử lý nước thải của công nghiệp dệt nhuộm

15.5. Xử lý nưóc thải công nghiệp giấy

15.6. Xử lý nước thải công nghiệp sản xuất bia

15.7. Xử lý nước thải của công nghiệp luyện kim, gia công kim loại

15.8. Công tác kiểm toán chất thải

Phần 3: CƠ SỞ THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ KỶ THUẬT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI
Chương 16. MẶT BẰNG TỔNG THỂ VÀ CAO TRÌNH TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

16.1. Những yêu cầu vệ sinh và lựa chọn phương pháp xử lý

16.2. Mặt bằng tổng thể và cao trình của trạm xử lý

16.3. Phân phối nước thải vào các công trình

16.4. Thiết bị đo lưu lượng nước thải

Chương 17. CƠ SỞ QUẢN LÝ KỶ THUẬT TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI

17.1. Nghiệm thu công trình

17.2. Giai đoạn đưa công trình vào hoạt động

17.3. Nguyên tắc quản lý vận hành công trình xử lý nước thải

17.4. Những phương pháp kiểm tra theo dõi chế độ làm việc của các công trình xử lý

17.5. Những nguyên nhân phá hủy chế độ làm việc bình thường của các công trình xử lý biện pháp khắc phục

17.6. Tổ chức quản lý và kỹ thuật an toàn

17.7. Thống kê về công nghệ của các công trình

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook