Giáo trình Công Nghệ Sinh Học Môi Trường Tập 2 – Nguyễn Đức Lượng

I. Giới thiệu Giáo trình Công Nghệ Sinh học Môi Trường tập 2

Giáo trình Công Nghệ Sinh Học Môi Trường Tập 2 – Nguyễn Đức Lượng không đi sâu vào các phương pháp cơ học hay hóa lý mà chỉ tập trung vào các phương pháp sinh học.

Giáo trình Công Nghệ Sinh Học Môi Trường Tập 2 - Nguyễn Đức Lượng
Giáo trình Công Nghệ Sinh Học Môi Trường Tập 2 – Nguyễn Đức Lượng

II. MỤC LỤC

Chương 1 MỞ ĐẦU

1.1       Quản lý và xử lý chất thải rắn trên thế giới

1.2       Quản lý và xử lý chấtnthải hữu cơ ở Việt Nam

Chương 2 THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI

2.1       Nguồn phát sinh chất thải hữu cơ

2.2.1   Chất thải hữu cơ từ quá trình sản xuất

2.2       Chất thải đô thị

2.2.1   Thành phần vật chất có trong chất thải đô thị

2.2.2   Khối lượng chất thải đô thị

2.3       Chất thải nguy hại

2.3.1   Chất thải y tế (CTYT)

2.3.2   Chất thải rắn công nghiệp

2.4       Một số tính chất hóa học và vật lý của chất thải

2.4.1   Thành phần các nguyên tố hóa học của từng loại chất thải

2.4.2   Công thức hóa học tiêu biểu của một số thành phần chất thải hữu cơ

2.4.3   Tỷ lệ C/N của một số chất thải

2.4.4   Độ ẩm trung bình của chất thải

2.4.5   Giá trị nhiệt năng của một số chất thải đô thị

2.4.6   Tỷ trọng của một sô chất thải trong chất  thải đô thị

Chương 3 HỆ SINH THÁI VÀ QUÁ TRÌNH PHÂN GIẢI CHẤT THẢI ĐÔ THỊ

3.1       Nguồn nhiễm sinh vật trong chất thải đô thị

3.2       Tính đa dạng sinh hpc trong chất thải đô thị

3.3       Sự chuyển hóa vật chất trong chất thải đô thị

3.3.1   Sự chuyển hóa carbon trong chất thải

3.3.2   Sự chuyển hóa nitơ trong chất thải

3.4       Sự chuyển hóa cốc chất lưu huỳnh, phospho và sắt trong chất thải đô thị

3.4.1   Sự chuyển hóa lưu huỳnh

3.4.2   Sự chuyển hóa phospho

3.4.3   Chuyển hóa sắt

3.5       Quá trình tạo mùn từ chất thải hữu cơ

3.5.1   Sự biến đổi các chất thải hữu cơ thành mùn

3.5.2   Bản chất hóa học của mùn

3.5.3   Vai trò cellulose trong sự tạo thành mùn

3.5.4   Vai trò của hemicellulose trong sự tạo thành mùn

3.5.5   Vai trò của lignin trong sự hình thành mùn

3.6       Sự chuyển hóa các chất thải hữu cơ bởi các sinh vật khác

Chương 4 XỬ LÝ CHẤT THẢI SINH HOẠT TỪ NGUỒN THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

4.1       Phương pháp đổ rác thành đống ngoài trôi

4.2       Phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh

4.2.1   Những loại chất thải xử lý theo phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh

4.2.2   Lựa chọn địa điểm bãi chôn rác

4.2.3   Thiết kế bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh

4.2.4   Quản lý và xử lỷ nước rò rĩ của bãi chôn lấp chất thải

4.2.5   Xử lý khí thải từ bãi chôn lấp

4.3       Phương pháp ủ chất thải

4.3.1   Giới thiệu chung

4.3.2   Các quá trình sinh học cơ bản xảy ra khỉ ở chất thải

4.3.3   Các phương pháp ủ chất thải đô thị

Chương 5 XỬ LÝ PHÂN GIA SÚC VÀ PHÂN HẦM CẦU

5.1       Thành phần và tính chất phân gia sức và phân hầm cầu

5.1.1   Thành phần và tính chát chất thải gia súc

5.1.2   Thành phần và tính chất của phân hầm cầu

5.2       Các phương pháp xử lý phân gia súc và phân hầm cầu

5.2.1   Công nghệ sản xuất phân hữu cơ

5.2.2   Kỹ thuật sản xuất sinh khối giun đất từ phần gia súc

5.2.3   Kỹ thuật sản xuất khí sinh học

5.2.4   Sản xuất sinh khối tảo và làm sạch môi trường

Chương 6 XỬ LÝ CÁC CHẤT THẢI HỮU CƠ CÔNG NGHIỆP

6.1       Công nghệ xử lý chất thải nhà máy đường

6.1.1   Các chất thải nhà máy dường

6.1.2   Công nghệ xử lý chất thải nhà máy đường

6.2       Công nghệ xử lý chất thải nhà máy sản xuất cồn

6.2.1   Công nghệ xử lý chất thải nhà máy sản xuất cồn từ mật rỉ

6.2.2   Cống nghệ xử lý bã thải nhà máy sản xuất cồn từ nguồn tinh bột

6.3       Công nghệ xừ lý chất thải nhà máy sản xuất bia

6.3.1   Phế liệu trong công nghệ sản xuất bia

6.3.2   Công nghệ xử lý chất thải hữu cơ nhà máy sản xuất bia

6.4       Công nghệ xử lý chất thải nhà máy chế biến rau quả

6.4.1   Sử dụng CTNM chế biến rau quả để sản xuất thực phẩm gia súc

6.4.2   Xử lý chồi dứa để sản xuất enzym bromelin

6.5       Xử lý bã táo, chanh, cam từ các nhà máy SX nước quả

6.5.1   Sản xuất pectin

6.5.2   Xử lý bã táo để sản xuất enzym pectinase

6.6       Công nghệ xử lý chất thải nhà máy thủy sản

6.6.1   Xử lý vỏ tôm, đầu tôm để sản xuất chitin và chitozan

6.6.2   Công nghệ sản xuất chitin

6.6.3   Công nghệ sản xuất chitozan

6.6.4   Xử lý phế liệu nhà máy chế biến cá

Chương 7 TÁCH KIM LOẠI NẶNG BẰNG VI SINH VẬT

7.1       Vi sinh vật tham gia chuyển hóa các hợp chất kim loại

7.2       Cơ chê chuyển hóa

7.3       Những ưu điểm khi tách kim loại bằng VSV

7.4       Phương pháp tách kim loại bằng công nghệ sinh học

7.5       Làm giàu kim loại từ chất thải

Chương 8 XỨ LÝ BÙN THẢI BẰNG CÓNG NGHỆ VI SINH

8.1       Giới thiệu chung

8.2       Các phương pháp xử lý bùn thải

8.2.1   Phương pháp làm tăng hàm lượng chất khô của bùn thải

8.2.2   Phương pháp làm ổn định thành phần bùn thải

8.3 Phân hủy bùn thải

8.3.1   Phân hủy bùn thải trong đất trồng

8.3.2   Phân hủy bùn thải ở biển

8.3.3   Đốt bùn thài

8.4       Tiệt trùng bùn thải

8.4.1   Pasteur hóa bùn thải

8.4.2   Xử lý bằng nhiệt độ cao

Link download

5/5 - (2 bình chọn)

Bình luận với Facebook