Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải – Trần Văn Nhân

I. Giới thiệu Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải _ Trần Văn Nhân

Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải – Trần Văn Nhân là cơ sở của các phương pháp sử dụng trong công nghệ xử lý nước thải và các tính toán công nghệ. Cung cấp những kiến thức cơ bản về môi trường nước và công nghệ xử lý nước thải cùng cách tiếp cận bảo vệ môi trường.

Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải - Trần Văn Nhân
Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải – Trần Văn Nhân

II. MỤC LỤC

Chương 1: SỰ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
1.1. Hệ thống nước và môi trường

1.1.1. Nước trong tự nhiên

1.1.2. Sự ô nhiễm nước

1.2. Phân loại và các đặc tính của nước thải

1.2.1. Phân loại nước thải

1.2.2. Các tính chất đặc trưng của nước thải

1.3. Một số thông số quan trọng của nước thải

1.3.1. Hàm lượng chất rắn

1.3.2. Hàm lượng oxy hòa tan

1.3.3. Nhu cầu oxy sinh hóa

1.3.4. Nhu cầu oxy hóa học

1.3.5. Các chất dinh dưỡng

1.3.6. Chỉ thị chất lượng về vi sinh của nước

1.3.7. Các tác nhân độc hại và các hợp chất liên quan về mặt sinh thái

1.4. Nước thải sinh hoạt
1.5. Nước thải công nghiệp
1.6. Nước thải đô thi
1.7. Ảnh hưởng của nước thải đối  với các nguồn tiếp nhận nước

1.7.1. Sự ô nhiễm nước sông

1.7.2. Ảnh hưởng của ô nhiễm đến nước hồ

1.7.3. Ảnh hưởng của sự ô nhiễm đối với nước biển

1.8. Quản lý chất lượng nước
1.9. Kiểm soát ô nhiễm môi trường nước

Bài tập

Chương II. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI
2.1. Mở đầu
2.2. Phân loại các quá trình và phương pháp xử lý nước thải
2.3. Kinh tế xử lý nước thải
2.4. Làm sạch nước thải bằng các phương pháp cơ học

2.4.1. Lọc qua song chắn hoặc lưới chắn

2.4.2. Điều hòa lưu lượng

2.4.3. Quá trình lắng

2.4.3.1. Phân tích quá trình lắng của các hạt rắn trong nước thải

2.1.3.2. Bể lắng cát

2.4.3.3. Các loại bể lắng

2.4.3.4. Tách các tạp chất nổi

2.4.4. Lọc

2.4.5. Tách các hạt rắn lơ lững dưới tác dụng của lực ly tâm và lực nén

2.4.5.1. Xyclon thủy lực

2.4.5.2. Máy ly lâm

2.5. Các phương pháp hóa lý

2.5.1. Đông tụ và keo tụ

2.5.2. Tuyển nổi

2.5.3. Hấp phụ

2.5.4. Trao đổi ion

2.5.5. Các quá trình tách bằng màng

2.5.5.1. Thẩm thấu ngược

2.5.5.2. Siêu lọc

2.5.5.3. Thấm tách và điện thẩm tách

2.5.6. Các phương pháp điện hóa

2.5.6.1. Oxy hóa của anot và khử của catôt

2.5.6.2. Đóng tụ điện

2.5.6.3. Tuyển nổi bằng điện

2.6. Các phương pháp hóa học

2.6.1. Phương pháp trung hòa

2.6.1.1. Trung hòa bằng trộn lẫn chất thải

2.6.1.2. Trung hòa bằng bổ sung các tác nhân hóa học

2.6.1.3. Trung hòa nước thải axit bằng cách lọc qua vật liệu có tác dụng trung hòa

2.6.1.4. Trung hòa bằng khí axit

2.6.2. Phương pháp oxy hóa và khử

2.7. Xử lý nước thải bằng các phương pháp sinh học 

2.7.1. Nguyên lý chung của quá trình oxy hóa sinh hóa

2.7.2. Sự phát triển của tế bào và động học của phản ứng lên men

2.7.3. Ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau lên tốc độ oxy hóa sinh hóa

2.7.4. Cấu trúc của các chất ô nhiễm và bùn hoạt tính

2.7.4.1. Quá trình oxy hóa sinh hóa và cấu trúc của một số hợp chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp

2.7.4.2. Các dạng và cấu trúc của các loại vi sinh vật tham gia xử lý nước thải

2.7.5. Các phương pháp hiếu khí Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải

2.7.5.1. Xử lý nước thải trong các công trình nhân tạo

2.7.5.2. Làm sạch nước thải trong điêu kiện tự nhiên

2.7.6. Phương pháp yếm khí

2.8.  Xử lý hỗn hợp nước thải sinh hoạt và nước thải     công nghiệp
2.9. Xử lý bùn cặn
2.10. Các vấn đề cơ bản trong phân tích và thiết kế công trình xử lý nước thải
Bài tập
Chương III. XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP
3.1. Sử dụng nước trong sản xuất và nước thải công nghiệp
3.2. Phương pháp tiếp cận giải quyết vấn đề nước thải công nghiệp
3.3. Nghiên cứu tính khả thi về xử lý nước thải

3.3.1. Xác định lưu lượng nước thải

3.3.2. Lấy mẫu và phân tích mẫu

3.3.3. Bảo quản mẫu

3.4. Nước thải trong công nghiệp phân bón hóa học

3.4.1. Công nghệ sản xuất phân đạm và nguồn gốc nước thải

3.4.2. Công nghệ sản xuất phân phophat (phân lân) và nguồn phát sinh nước thải

3.4.3. Công nghệ sản xuất phân kali

3.4.4. Đặc tính nước thải của ngành công nghiệp phân bón – Tác động của chúng tới môi trường

3.4.5. Xứ lý nước thải ngành phân bón hóa học

3.5. Nước thải trong công nghiệp thuộc da

3.5.1. Công nghệ thuộc da Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải

3.5.2. Nguồn phát sinh nước thải, đặc tính nước thải của công nghệ thuộc da và tác động của chúng tới môi trường

3.5.3. Các phương pháp giảm thiểu ô nhiễm và xử lý nước thải ngành thuộc da

3.6. Nước thải trong công nghiệp dệt nhuộm

3.6.1. Công nghệ sản xuất và nguồn phát sinh nước thải

3.6.2. Các nguồn gây ô nhiễm, đặc tính nước thải ngành dệt nhuộm và các tác đông tới môi trường

3.6.3. Các phương pháp ngăn ngừa, giảm thiểu ô nhiễm và xử lý nước thải ngành dệt nhuộm

3.6.3.1. Các phương pháp ngăn ngừa, giảm thiểu

3.6.3.2. Các phương pháp xử lý nước thải dệt nhuộm

3.7. Nước thải của công nghiệp giấy

3.7.1. Công nghệ sán xuất giấy

3.7.2. Các nguồn phát sinh nước thải và đặc tính nước thải trong ngành giấy

3.7.3. Các biện pháp giam thiêu nước thái trong cổng nghiệp giấy

3.7.4. Các biện pháp xử lý nước thải trong công nghiệp giấy

3.8. Nước thải của cổng nghệ sản xuất bia

3.8.1. Tổng quan

3.8.2. Công nghệ sản xuất bia Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Nước Thải

3.8.3. Các nguồn phát sinh nước thải và đặc tính nước thải công nghiệp sản xuất bia

3.8.4. Các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu và xử lý nước thải

3.9. Nước thải của ngành công nghiệp luyện kim, gia công kim loại

3.9.1. Công nghệ luyện gang và luyện thép

3.9.2. Các nguồn nước thải và đặc tính nước thải của công nghệ luyện kim đen

3.9.3. Công nghê luyện kim màu và các nguồn thải

3.9.4. Công nghệ gia công kim loại và các nguồn nước thải

3.9.5. Phương pháp xử lý nước thải công nghệ luyện kim và gia công kim loại

Link download

>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình khác

4/5 - (4 bình chọn)

Bình luận với Facebook