QCVN 25: 2015/BLĐTBXH về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

I. GIỚI THIỆU

QCVN 25: 2015/BLĐTBXH về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên do Cục An toàn lao động biên soạn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành theo Thông tư số 51/2015/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 12 năm 2015, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Khoa học và Công nghệ.

QCVN 25: 2015/BLĐTBXH về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên
QCVN 25: 2015/BLĐTBXH về ATLĐ đối với xe nâng hàng sử dụng động cơ, có tải trọng nâng từ 1.000kg trở lên

II. MỤC LỤC

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI XE NÂNG HÀNG SỬ DỤNG ĐỘNG CƠ, CÓ TẢI TRỌNG NÂNG TỪ 1.000KG TRỞ LÊN
National technical regulation on safe work for Forklift truck use the engine, with load from 1.000kg or more

1. Quy định chung

1.1. Phạm vi điều chỉnh

1.2. Đối tượng áp dụng

1.3. Giải thích từ ngữ

2. Quy định về kỹ thuật

3. Quy định về quản lý an toàn trong sản xuất, nhập khẩu, lưu thông và sử dụng xe nâng hàng

3.1. Hồ sơ kỹ thuật của xe nâng hàng bao gồm:

3.2. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng sản xuất trong nước

3.3. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng nhập khẩu

3.4. Điều kiện đảm bảo an toàn đối với xe nâng hàng lưu thông trên thị trường.

3.5. Yêu cầu đối với đơn vị bảo trì, bảo dưỡng và sửa chữa xe nâng hàng

3.6. Quản lý sử dụng an toàn xe nâng hàng

4. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động trong sử dụng xe nâng hàng

4.1. Xe nâng hàng trước khi đưa vào sử dụng phải được kiểm định lần đầu và kiểm định định kỳ, kiểm định bất thường trong quá trình sử dụng theo quy trình kiểm định do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành.

4.2. Chu kỳ kiểm định định kỳ đối với xe nâng hàng:

4.3. Các xe nâng hàng sau khi kiểm định đạt yêu cầu phải được dán tem kiểm định theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

5. Thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

6. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân

7. Tổ chức thực hiện

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook