Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

I. GIỚI THIỆU

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Căn cứ Nghị định số 21/2013/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Theo đề nghị của Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường và Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư về quản lý chất thải nguy hại.

Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại
Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại

II. MỤC LỤC

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Đơn vị tính số lượng CTNH

Điều 4. Quy định về xác thực hồ sơ, giấy tờ và ủy quyền

Chương II DANH MỤC CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT, QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 5. Danh mục CTNH, mã CTNH, mã số quản lý CTNH

Điều 6. Phân định, phân loại CTNH

Điều 7. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ nguồn thải CTNH

Điều 8. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý liên quan đến các điều kiện cấp phép xử lý CTNH

Điều 9. Yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý đối với chủ xử lý CTNH

Điều 10. Trách nhiệm của Tổng cục Môi trường

Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường

Chương III ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI; TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Mục 1: ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 12. Đối tượng đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Điều 13. Hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Điều 14. Trình tự, thủ tục đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Điều 15. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH

Mục 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CẤP, CẤP LẠI, ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI; THU HỒI GIẤY PHÉP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI HOẶC GIẤY PHÉP QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 16. Hồ sơ đăng ký cấp Giấy phép xử lý CTNH

Điều 17. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép xử lý CTNH

Điều 18. Cấp lại Giấy phép xử lý CTNH

Điều 19. Điều chỉnh Giấy phép xử lý CTNH

Điều 20. Việc tích hợp và thay thế một số thủ tục liên quan đến cấp phép xử lý CTNH

Điều 21. Thu hồi Giấy phép xử lý CTNH hoặc Giấy phép quản lý CTNH

Chương IV MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC THÙ

Điều 22. Vận chuyển xuyên biên giới CTNH

Điều 23. Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại

Điều 24. Thu gom, vận chuyển, lưu giữ, trung chuyển CTNH bằng phương tiện, thiết bị không ghi trên Giấy phép xử lý CTNH

Điều 25. Tái sử dụng CTNH

Điều 26. Thu gom, vận chuyển CTNH từ các công trình dầu khí ngoài biển vào đất liền

Điều 27. Nghiên cứu và phát triển công nghệ xử lý CTNH trong môi trường thí nghiệm

Điều 28. Các trường hợp khác

Chương V CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Điều 29. Đối tượng đào tạo, cấp Chứng chỉ quản lý CTNH

Điều 30. Yêu cầu đối với cơ sở đào tạo quản lý CTNH

Điều 31. Thẩm quyền, trách nhiệm đào tạo, cấp, cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý CTNH

Điều 32. Trình tự, thủ tục cấp Chứng chỉ quản lý CTNH

Điều 33. Cấp lại, thu hồi Chứng chỉ quản lý CTNH

Điều 34. Lưu trữ hồ sơ đào tạo

Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 35. Điều khoản chuyển tiếp

Điều 36. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook