Nghị định số 85/2015/NĐ-CP qui định chính sách đối với lao động nữ

I. GIỚI THIỆU

Nghị định số 85/2015/NĐ-CP qui định chính sách đối với lao động nữ Căn cứ luật Tổ chức chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001, Căn cứ bộ luật lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012, theo đề nghị của bộ trưởng Bộ lao động – Thương binh và xã hội, Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sác

Nghị định số 85/2015/NĐ-CP qui định chính sách đối với lao động nữ
Nghị định số 85/2015/NĐ-CP qui định chính sách đối với lao động nữ.

II. MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Điều 3. Từ ngữ được sử dụng trong nghị định

Điều 4. Đại diện của lao động nữ

Điều 5. Quyền làm việc bình đẳng của lao động nữ

CHƯƠNG 2: QUI ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Cải thiện điều kiện lao động đối với lao động nữ

Điều 7. Chăm sóc sưc khỏe đối với lao động nữ

Điều 8. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai

Điều 9. Giúp đỡ, hỗ trợ của người sử dụng lao động trong việc xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo

Điều 10. Tổ chức nhà trẻ, lớp mẫu giáo ở nơi có nhiều lao động nữ

Điều 11. Chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động

CHƯƠNG 3: TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook