Giáo trình Kỹ Thuật Và Quản Lý Hệ Thống Nguồn Nước – Larry W. Mays

I. Giới thiệu Giáo trình Kỹ Thuật và Quản Lý Hệ Thống Nguồn Nước

Giáo trình Kỹ Thuật và quản lý Hệ Thống Nguồn Nước đề cập nhật các phương pháp và công cụ giải quyết các bài toán quy hoạch và quản lý nguồn nước, phục vụ công tác giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Thuỷ văn, thuộc khoa KT-TV-HDH, trường ĐHKHTN, nhóm biên dịch đã lựa chọn và tiến hành biên dịch cuốn “Hydrosystems Engineering and Management” của hai tác giả Larry w. Mays và Yeou — Koung Tung, được nhà xuất bản McGraw-Hill cho ra đời năm 1992. Nội dung của cuốn sách bao gồm một khôi kiến thức rất rộng thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, do đó có thể dùng cho rất nhiều môn học như Thủy văn đại cương, Tính toán thủy lợi, Kinh tê thủy lợi, Mô hình toán thủy văn, Địa chất thủy văn,
v.v.

Mục đích của cuốn sách biên soạn dùng làm tài liệu giảng dạy cho sinh viên chuyên ngành Cấp thoát nước và Môi trường, tài liệu tham khảo cho cán bộ kĩ thuật làm việc trong lĩnh vực công nghệ xử lý nướcmôi trường nước.

Kỹ Thuật Và Quản Lý Hệ Thống Nguồn Nước - Larry W. Mays
Kỹ Thuật Và Quản Lý Hệ Thống Nguồn Nước – Larry W. Mays

II.MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU…………………………………………………………………………………………… 11

PHẦN I CÁC NGUYÊN LÝ………………………………………………………………………… 15

CHƯƠNG 1. GIỚI THIÊU………………………………………………………………………….. 17

1.1.   GIỚI THIÊU……………………………………………………………………………………… 17

1.2.   MÔ TẢ HỆ THỐNG NGUỒN NƯỚC…………………………………………………… 17

1.3.   KHÁI NIỆM HỆ THỐNG……………………………………………………………………. 21

1.4.   CÁC BÀI TOÁN TRONG KỸ THUÂT HỆ THỐNG NGUỒN NƯỚC……….. 24

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………….. 32

CHƯƠNG 2. KINH TẾ HOC TRONG HẺ THổNG NGUỐN NUỔC………………… 37

2.1.   PHÂN TÍCH KINH TẾ KỸ THUẨT…………………………………………………….. 37

2.2.   PHÂN TÍCH CHI PHÍ LỐI NHUẨN…………………………………………………….. 40

2.3.   LÝ THUYẾT HÀNH VI KHÁCH HẢNG………………………………………………. 42

2.4.   LÝ THUYẾT CỔNG TY…………………………………………………………………….. 49

2.5. CÂN BẰNG CẨU. CUNG VÀ THI TRƯỜNG………………………………………… 61

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………….. 63

CHƯƠNG 3. QUY HOACH TUYẾN TÍNH VÀ NHỮNG ỨNG DUNG CHO HẺ

THỐNG NGUỎN NUỔC………………………………………………………………….. 67

3.1.   QUY HOACH TUYẾN TÍNH………………………………………………………………. 67

3.2.   CÁC THUẢT GIẢI CHO QUY HOACH TUYẾN TÍNH………………………….. 72

3.3.   PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH………………………………………………………………. 78

3.4.   PHƯƠNG PHÁP BIẾN NHÂN TAO…………………………………………………….. 85

3.5.   GIẢI THÍCH THUÂT TOÁN BẮNG ĐƠN HÌNH…………………………………… 88

3.6. CÁC TRƯỜNG HỔP ỨNG DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐƠN HÌNH………………. 90

3.7.   TÍNH ĐỔI NGẪU CỦA PHƯƠNG PHẤP ĐƠN HÌNH………………………….. 92

3.8. DANG MA TRÂN CỦA MỔT THUÂT TOÁN BẢNG ĐƠN HÌNH…………… 96

3.9. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP MỚI ĐE giải các bài toán quy HOACH tuyến TÍNH……………………………….. 99

TÀI LIỆU THAM KHẢO………………………………………………………………………….. 99

CHƯỜNG 4. ỨNG DUNG QUY HOACH PHI TUYẾN VẢ QUY HOACH ĐÔNG TRONG HẺ THỐNG NGUỎN NƯỚC…………………………………………………………………………….. 113

4.1.   QUY HOACH ĐỔNG……………………………………………………………………….. 113

4.2.   QUY HOACH ĐỔNG SAI PHÂN RỐI RAC………………………………………… 127

4.3. ĐAI SỔ MA TRÂN CHO QUY HOACH PHI TUYẾN…………………………….. 130

4.4.   TỐI ƯU HOÁ PHI TUYẾN KHỔNG CỒ RÀNG BUỔC………………………… 136

4.5.   TỐI ƯU HOÁ RÀNG BUỒC: CÁC ĐIỂU KIỀN Tối ưu…………………………. 145

4.6.   TỐI ƯU HOẢ PHI TUYẾN CỒ RÀNG BUỔC: PHUONG pháp GRANDIENT

SUY GIẤM TỔNG QUÁT………………………………………………………………. 148

4.7.   TỐI ƯU HÓA PHI TUYẾN CỒ RÀNG BUÔC: PHUONG pháp PẺ-NAN-TI 159

4.8.   TỐI ƯU HÓA PHI TUYẾN CÓ RÀNG BUỔC: PHUƠNG pháp chiếu

LAGRANGE……………………………. ………………………………………………….. 162

4.9.   CÁC chương trình máy tính quy HOACH phi tuyến…………………………. 163

TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………………………………… 164

CHƯƠNG 5. PHÂN TÍNH TÍNH BẤT đinh và đồ tin cây cứa hẻ THổNG NGUỒN Nước

5.1.   TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT XÁC SUẤT……………………………………….. 171

5.2. NHỮNG PHÂN PHỔI XÁC SUẤT thuổng GẢP…………………………………….. 181

5.3.   PHÂN TÍCH ĐỔ BẤT đinh………………………………………………………………… 187

5.4. NHỮNG TÍNH TOÁN ĐỔ TIN CÂY sử DUNG PHÂN TÍCH TẢI TRONG – SỨC TẢI………………. 190

5.5. TÍNH ĐỔ TIN CÂY sử DUNG PHÂN TÍCH THỜI GIAN-TỔI-SU Cổ 198

5.6.   PHÂN TÍCH ĐỒ TIN CÂY CỦA CÁC HÊ THỐNG ĐƠN GIẢN……………. 204

5.7.   TỐI ƯU HOÁ ĐỒ TIN CÂY……………………………………………………………… 206

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook