A study on the Migration and Transforming Discipline of Urine Nitrogen in the Transportation and Treatment Process of Municipal Wastewater

Migration

I. GIỚI THIỆU

A study on the Migration and Transforming Discipline of Urine Nitrogen in the Transportation and Treatment Process of Municipal Wastewater (Một nghiên cứu về quy luật di cư và sự biến đổi nitơ trong Nước tiểu trong quá trình vận chuyển và quy trình xử lý nước thải thành phố )

A study on the Migration and Transforming Discipline of Urine Nitrogen in the Transportation and Treatment Process of Municipal Wastewater
A study on the Migration and Transforming Discipline of Urine Nitrogen in the Transportation and Treatment Process of Municipal Wastewater

Bài báo này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

TÓM TẮT

Một nghiên cứu về quy luật di cư và sự biến đổi nitơ trong Nước tiểu trong quá trình vận chuyển và quy trình xử lý nước thải thành phố .

Nghiên cứu cho thấy nồng độ nitơ trong nước tiểu là khoảng 8.000-10.000 mg / L. trong nước tiểu tươi nitơ là chủ yếu dưới dạng urê. Người ta tin rằng nitơ chủ yếu đến từ các nước tiểu mà chỉ mất 1% nước thải. Nước tiểu chảy vào bể tự hoại và sau đó liên kết với bùn trong bể tự hoại. Sau 10 ~ 16 h, nó chảy vào nhà máy xử lý nước thải (HTXLNT) thông qua hệ thống đường ống nước thải.

Trong xử lý nước thải, quá trình khử nitơ chủ yếu phụ thuộc vào các mương oxy hóa và  bể phản ứng A-A-O mà quá trình khử chủ yếu tập trung vào việc loại bỏ nitơ – amoniac từ nước thải. Do đó, các nghiên cứu về di cư và chuyển đặc trưng của nitơ là  rất quan trọng cho quá trình xử lý nước thải.
Hiện nay, nước thải của nhà máy xử lý nước thải chứa nitơ quá mức là một vấn đề phổ biến. Lý do là nước thải thiếu nước của nguồn carbon, nhưng phong phú của nguồn nitơ. Nó có thể dẫn đến kết quả là nước thải không để đảm bảo đủ nguồn carbon cho khử Nitơ vi khuẩn để tồn tại.

Nó cũng gây ra thực tế rằng không chỉ các quá trình không đáp ứng được nhu cầu về khử nitơ mà còn chất lượng nước hầu như không đáp ứng được tuân thủ.

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook