Bài giảng Thiết Kế Thí Nghiệm Xử Lý Số Liệu Môi Trường – Chế Đình Lý

I. Giới thiệu giáo trình điện tử Thiết kế thí nghiệm xử lý số liệu môi trường

Bài giảng Thiết Kế Thí Nghiệm Xử Lý Số Liệu Môi Trường – Chế Đình Lý cung cấp các kiến thức cơ bản về ứng dụng thống kê trong việc xử lý số liệu và trình bày các kết quả điều tra, nghiên cứu về môi trường, cung cấp và kỹ năng để thiết kế và phân tích và trình bày kết quả thí nghiệm trong lĩnh vực môi trường.

Slide.Thiết Kế Thí Nghiệm Xử Lý Số Liệu Môi Trường - Chế Đình Lý
Thiết Kế Thí Nghiệm Xử Lý Số Liệu Môi Trường – Chế Đình Lý

II.MỤC LỤC

Bài 1. Đặc trưngcủa dữ liệu môi trường, thống kê học và các khái niệmcơ bản

1.Sự cần thiết xử lý dữ liệu môi trường Thiết Kế Thí Nghiệm Xử Lý Số Liệu Môi Trường

 1. Các đặc trưng của dữ liệu môi trường
 2. Thống kê học và các khái niệm cơ bản
 Bài 2. Giới  thiệu phần mềm STATGRAPHICS

1.Tổng quan về phần mềm STATGRAPHICS

 1. Các kỹ thuật biến đổi dữ liệu trong Statgraphics
Bài 3: Xử lý dữ liệu điều tra khảo sát – thống kê mô tả

1.Lập file dữ liệu , tạo biến số và các thao tác khác

 1. Tình tóan các chỉ tiêu thống kê và vẽ đồ thị
 2. Chỉ tiêu thống kê

4.Bảngtần suất, codebook

 1. Cách biến đổi biến số
 2. Bài tập (nộp file)
Bài 4: Lấy mẫu thăm dò, ước lượng và trắc nghiệm giả thiết thống kê ứng dụng trong môi trường
 1. Ý nghĩa của lấy mẫu và ước lượng và trắc nghiệm giả thiết thống kê tronglĩnh vực môi trường tài nguyên
 2. Các khái niệm cơ bản

3.Cỡ mẫu trong ước lượng kết quả khảo sát từ lấy mẫu

 1. Nguyên lý, khái niệm trắc nghiệm giả thiết
 2. Thực hành xử lý ước lượng và trắc nghiệm thống kê trong STATGRAPHICS

6) Các kỹ thuật kiểm tra tính chuẩn của phân bố dữ kiện mẫu thăm dò

Bài 5: Thiết kế thí nghiệm và phân tích biến lượng ANOVA

1) Nhu cầu ứngdụng phân tích ANOVA trong lĩnh vực môi trường tài nguyên

2) Nguyên lý, khái niệm cơ bản trong thiết kế thí nghiệm

3) Các giai đoạn thực hiện thí nghiệm Thiết Kế Thí Nghiệm Xử Lý Số Liệu Môi Trường

4) Cơ sở lý thuyết của phân tích biến lượng

Bài 6: Thiết kế thí nghiệm và phân tích kết quả thí nghiệm một và hai yếu tố

1)Tổng quan về phân tích biến lượng ANOVA trong STATGRAPHICS

2) Thiết kế thí nghiệm một yếu tố

3) Thực hành xử lýdữ liệu thí nghiệm một yếu tố

4) Thiết kế thí nghiệm hai yếu tố

5) Thực hành xử lýdữ liệu thí nghiệm haiyếu tố

Bài 7: Xử lý hồi qui tương quan đơn biến – đa biến
 1. Nhu cầu ứngdụng phương pháp hồi qui trong lĩnh vực môi trường tài nguyên
 2. Các khái niệm cơ bảnvề hồi qui tương quan
 3. Các phương pháp phân tíchhồi qui tương quan

3.1) Hồi qui tuyến tính đơn giản (Simple regression)

3.2) Phương pháp lọai trừ trị bất thường trong hồi qui tuyến tính đơn giản

3.3) Hồi qui tuyến tính đa biến (Multiple regression)

 1. Lập báo cáo phân tích hồi qui

Bài luyệntập Thiết Kế Thí Nghiệm Xử Lý Số Liệu Môi Trường

Bài 8: Xử lý hồi qui tương quan đa biến – chọn biến từng bước và chọn mô hình hồi qui tối ưu
 1. Phương pháp chọn biếntừngbước (stepwise variable selection)
 2. Phương pháp chọnlựa mô hình tuyến tính đa tố tối ưu.
 3. Phương pháp chuyển đổihồi qui phi tuyến tính thành tuyến tính
 4. Bài luyện tập
Bài 9: Xử lý dữ liệu quan trắc môi trường theo thời gian
 1. Nhu cầu ứngdụng phương pháp nắn mô phỏng và dự báo tronglĩnhvực môi trường tài nguyên
 2. Khái niệmcơ bản của nắn mô phỏng và dự báo
 3. Côngcụ xử lýdữ liệu quan trắc môi trường

3.1) Nắn mô phỏng theo hàmmũ Brown (Brown’s exponential smoothing)

3.2) Nắn mô phỏng theo hàmmũ tuyến tính Holt (Holt’s linear exponential smoothing)

3.3) Nắn mô phỏngdữ liệu theo mùa theo phương pháp Winter WINTER’S SEASONAL SMOOTHING

3.4) Phân tích chiềuhướng (trend analysis)

3.5) Nắndữ liệu quan trắc theo hàm đa thức (polynomial smoothing)

 1. Bài tập thực hành

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều giáo trình tài liệu khác

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook