Giáo Trình Quy Hoạch Và Quản Lý Nguồn Nước – Hà Văn Khối

I. Giới thiệu Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

Giáo Trình Quy Hoạch Và Quản Lý Nguồn Nước (NXB Nông Nghiệp 2005) – Hà Văn Khối gồm có 193 Trang

Giáo trình “Quy hoạch và quản lý nguồn nước” được biên soạn theo khuôn khổ Chương trình Hỗ trợ ngành nước của Danida (WAterSPS), thuộc tiểu hợp phần Hỗ trợ nâng cao năng lực Trường Đại học Thuỷ lợi do Chính phủ Đan Mạch tài trợ.

Cuốn sách này được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của cán bộ, sinh viên và các học viên sau đại học chuyên ngành Kỹ thuật Môi trường.

Mục tiêu của Giáo trình là giới thiệu những khái niệm cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước, các phương pháp phân tích kinh tế kỹ thuật, phương pháp phân tích hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước. Nội dung của giáo trình được trình bày theo hướng tiếp cận những phương pháp nghiên cứu hiện đại trên thế giới về quy hoạch và quản lý nguồn nước. Phụ lục kèm theo giáo trình này là các ví dụ và nghiên cứu điển hình về các bài toán quy hoạch hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp, quy hoạch phòng lủ, các bài toán quản lý khai thác hệ thống nguồn nước.

Giáo Trình Quy Hoạch Và Quản Lý Nguồn Nước - Hà Văn Khối
Giáo Trình Quy Hoạch Và Quản Lý Nguồn Nước – Hà Văn Khối

II. MỤC LỤC

 

Chương 1 Tài nguyên nước và vấn để sử dụng tài nguyên nước
1.1. Tài nguyên nước và vấn dé khai thác tài nguyên nước 7

1.2. Khái niệm về hệ thống nguồn nước và đặc điểm của nó 10

1.3. Nhu cầu nước dùng và nhu cầu nước sinh thái 12

1.4. Đặc điểm chung về tài nguyên nước của Việt Nam 14 Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

 

Chương 2 Quy hoạch và quản lý nguồn nước 22

2.1. Nhiệm vụ của quy hoạch và quản lý nguồn nước 22

2.2. Các bài toán cơ bản về quy hoạch và quản lý nguồn nước 23

2.3. Chương trinh nước quốc gia các dạng quy hoạch nguồn nước 25

2.4. Nội dung và các bước cơ bản lập quy hoạch nguồn nước 29

2.5. Khung luật phâp và thể chế trong quản lý tài nguyên nước 32

2.6. Yêu cáu phát triển bền vững tài nguyên nước 34

2.7. Phương pháp tiếp cận hệ thống trong quy hoạch và quản lý nguồn nước 36

2.8. Vai trò của mô hỉnh hoá, những ưu điểm và hạn chế của nó 37

 

Chương 3 Phân tích kinh tế trong quy hoạch phát triển nguồn nước 41

3.1. Nhiệm vụ và nội dung phân tích kinh tế trong phát triển nguồn nước 41

3.2. Một số khái niệm cơ bản 41

3.3. Các chỉ tiêu đánh giả hiệu quả kinh tế của dự án 49

3.4. Phân tích chi phí và lợi ích trong quy hoạch nguồn nước 52

3.5. Ví dụ về đánh giá hiệu quả kinh tế dự án 53

3.6. Giá nước và định giá nước 63 Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

 

Chương 4 Mô hình hoá trong quy hoạch và quản lý nguồn nước 64

4.1. Quá trinh lựa chọn phương án quy hoạch nguồn nước 64

4.2. Mô hình mô phỏng hệ thống 65

4.3. Mô hình tối ưu hoá trong quy hoạch nguồn nước 68

4.4. Thiết lập bài toán tối ưu hệ thống nguồn nước và phân loại 71

4.5. Tối ưu hóa đối với bài toán phát triển hệ thống nguồn nước 77

4.6. Bài toán tối ưu đa mục tiêu 79

 

Chương 5 Kỹ thuật phân tlch hệ thống ứng dụng trong quy hoạch

và quản lý nguồn nước 85 Giáo trình Quy hoạch và quản lý nguồn nước

5.1. Lý thuyết phân tích hệ thống 85

5.2. Hè thống phương pháp luận của lý thuyết phân tích hệ thống 90

5.3. Phân loại tổng quát các mô hình tối ưu 92

5.4. Phương pháp giải các bài toán quy hoạch tuyến tinh 94

5.5. Quy hoạch phi tuyến 107

5.6. Quy hoạch dông 134

5.7. Áp dụng phương pháp tói ưu hóa trong quy hoạch quản lý nguồn nước 150

5.8. Áp dụng mô hình mô phỏng trong quy hoạch nguồn nước 174

 

Chương 6 Hệ thống hỗ trợ ra quyết định 177

6.1. Khái niệm về hệ thống hỗ trợ ra quyết định (DSS) 177

6.2. Hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong quy hoạch và quản lý nguồn nước 180

Tài liệu tham khảo 187

Download

>>>>>click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook