Nguyên Lý Quy Trình Xử Lý Nước Thải – Nhiều Tác Giả

I. Giới thiệu Giáo trình Nguyên Lý Quy Trình Xử Lý Nước Thải

Giáo trình Nguyên Lý Quy Trình Xử Lý Nước Thải – Nhiều Tác Giả, 120 Trang cung cấp các thông tin về phương pháp xử lý trong nước thải

Giáo trình Nguyên Lý Quy Trình Xử Lý Nước Thải - Nhiều Tác Giả
Giáo trình Nguyên Lý Quy Trình Xử Lý Nước Thải – Nhiều Tác Giả

II. MỤC LỤC

A. Thành phần nước thải
B. Các chất ô nhiễm trong nước thải

1) Nhu cầu oxi sinh hóa (BOD)

2) Nhu cầu oxi hóa học (COD)

3) pH của dung dịch

4) Các loại muối

5) Chất rắn ừong nước thải

6) Các kim loại độc và hợp chất hữu cơ độc trong nước thải

7) Sự tiêu thụ oxi

8) Nhiệt

9) Màu

10) Các chất tạo bọt

11) Các chất gây trở ngại

12) Vi khuẩn và vsv khác trong nước thải

  1. C. Ước lượng tải lượng ô nhiễm của nước thải

1) Tải lượng các chất gây ô nhiễm

2) Nồng độ các chất gây ô nhiễm

3) Dân số tương đương

D.  Các yếu tố cần thiết để lựa chon thông số xử lý
E. Sơ đồ quy trình xử lý
F. Các phương pháp xử lý

I. Song chắn rác

1) Chức năng và cấu tạo

2) Mở rộng kênh nơi đặt song chắn

3) Kích thước song chắn

II Bể lắng cát

1) Chức năng và vị trí

2) Các công thức tính

3) Bể lắng cát có sục khí

4) Bể lắng cát đứng có dòng chảy xoáy

III. Bể điều lưu

1) Thành phần nước thải sinh hoạt và sự biến động

2) Các loại nước thải khác

3) Các bước tiến hành

4) Lưu lượng kế

5) Khuấy trộn

6) Bể lắng sơ cấ

7) Ảnh hưởng của nhiệt độ

8) Ảnh hưởng của cặn lắng

VII. Bể lọc bằng các hạt lọc

VIII. Bể tuyển nổi

1) Bể lọc sinh học nhỏ giọt -Phương pháp hấp phụ

2) Keo tụ và tạo bông

3) Sơ lược về quá trình xử lý nước bằng vsv

4) Quá trình hiếu khí, tùy nghi

5) Quá trình yếm khí

6) Quá trình hiếu khí, yếm khí

7) Các thiết bị xử lý hiếu khí

8) Bể bùn hoạt tính

9) Đĩa tiếp xúc sinh học

XII. Phương pháp kết tủa

XIII. Phương pháp quang xúc tác

XIV. Phương pháp oxi hóa

XIV. Quá trình nitrat, nitric hóa

1) Quá trinh nitrát

2) Quá trình khử nitrát

XVI. Phương pháp khử trùng

G Tái sử dụng

1) Sản xuất nông nghiệp

2) Sản xuất biogas

3) Sản xuất thủy sản

4) Tái sử dụng gián tiếp

H. Quản lý nguồn nước

QUY TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI TỰ NHIÊN

I. Quá trình tự làm sạch nguồn nước

1. Quá trình tự làm sạch nguồn nước

2. Quá trình xáo trộn nước thải

II. Quá trình xử lý nước thải băng thủy sinh vật

1. Xử lý bằng tảo

2. Quy trình thiết kế

3. Xử lý bằng các sinh vật có kích thước lớn

4. Các loài sinh vật chính

III. Cánh đồng chảy tràn

IV. Cánh đồng lọc

1. Xử lý nước thải bằng cánh đồng lọc

2. Cánh đồng lọc chậm

3. Cánh đồng lọc nhanh

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook