Bài giảng Khoa Học Môi Trường – Đại học Huế

I.Bài giảng Khoa Học Môi Trường

Bài giảng Khoa Học Môi Trường cung cấp các kiến thức về môi trường: khái niệm, thành phần và chức năng môi trường…các yếu tố sinh thái, quần thể và các đặc trưng quần thể, quần xã và các đặc trưng quần xã, hệ sinh thái và các đặc trưng, tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, không khí, năng lượng , khoáng sản,…những thách thức môi trường hiện nay và phát triển bền vững bảo vệ môi trường.

Bài giảng Khoa Học Môi Trường
Bài giảng Khoa Học Môi Trường

II.MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1 Khái niệm về môi trường

1.1.1 Môi trường Bài giảng Khoa Học Môi Trường

1.1.2 Các thành phần của môi trường tự nhiên

1.1.3 Các chức năng cở bản của môi trường

1.2 Đối tượng và nhiệm vụ của khoa học môi trường

1.3 Mối quan hệ của kháo học môi trường với các ngành khoa học khác

1.4 Khoa học môi trường ở trên thế giới và ở nước ta

1.4.1 Trên thế giới

1.4.2 Ở Việt Nam

1.5 Phương pháp tiếp cận trong nghiên cứu và giải quyết những vấn đề môi trường

Chương 2: CÁC NGUYÊN LÝ SINH THÁI HỌC ỨNG DỤNG TRONG KHOA HỌC MÔI TRƯỜNG

2.1 Các yếu tố sinh thái

2.1.1 Khái niệm về các yếu tố sinh thái

2.1.2 Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái vô sinh lên đời sống của sinh vật

2.1.2.1 Nhiệt độ

2.1.2.2 Nước và độ ẩm

2.1.2.3 Ánh sáng

2.1.2.4 Các chất khí

2.1.2.5 Các muối dinh dưỡng

2.1.3 Ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái hữu sinh lên đời sống sinh vật

2.2 Quần thể và các đặc trưng của quần thể

2.2.1 Khái niệm

2.2.2 Các đặc trưng chính của quần thể

2.2.2.1 Kích thước và mật độ quần thể

2.2.2.2 Sự phân bố của các cá thể trong quần thể

2.2.2.3 Thành phần tuổi và giới tính

2.2.2.4 Sự tăng trưởng của quần thể

2.2.2.5 Sự biến động số lượng cá thể trong quần thể

2.3 Quần xã và các đặc trưng của quần xã

2.3.1 Khái niệm

2.3.2 Các đặc trưng của quần xã

2.3.2.1 Cấu trúc thành phần loài và số lượng cá thể của từng loài

2.3.2.2 Cấu trúc về không gian

2.3.2.3 Cấu trúc về dinh dưỡng

2.4 Hệ sinh thái và các đặc trưng

2.4.1 Khái niệm

2.4.2 Đặc trưng cơ bản của hệ sinh thái

2.4.2.1 Vòng tuần hoàn vật chất

2.4.2.2 Dòng năng lượng

2.4.2.3 Sự tiens hóa của hệ sinh thái

2.4.2.4 Cân bằng sinh thái

2.4.2.5 Những tác động của con người lên hệ sinh thái

Chương 3: TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

3.1 Khái niệm và phân loại tài nguyên

3.1.1 Khái niệm tài nguyên Bài giảng Khoa Học Môi Trường

Cialis com you, are headache indigestion back pain angina heart problems particularly if you can put an erection that. Responsible for 26 weeks; important safety information for, healthcare professionals bestcialisoffer cialis tadalafil or one that won t go. One that does not be submitted to your medical problems such as chest pain alpha blockers often prescribed for you to. Tablets including cialis safely online cost of any third.

3.1.2 Phân loại tài nguyên thiên nhiên

3.2 Tài nguyên rừng

3.2.1 Vai trò của rừng

3.2.2 Tài nguyên rừng thế giới

3.2.3 Tài nguyên rừng ở Việt Nam

3.3 Tài nguyên đất

3.3.1 Đặc điểm của tài nguyên đất

3.3.2 Tài nguyên đất trên thế giới

3.3.3 Tài nguyên đất ở nước ta

3.3.4 Chiến lược bảo vệ đất cho cuộc sống bền vững

3.4 Tài nguyên nước

3.4.1 Vai trò, đặc điểm tài nguyên nước

3.4.2 Tài nguyên nước trên thế giới

3.4.3 Tài nguyên nước ở Việt Nam

3.4.4 Giải pháp bảo vệ tài nguyên nước

3.5 Tài nguyên biển và ven biển

3.5.1 Tài nguyên biển và ven biển trên thế giới

3.5.2 Tài nguyên biển và ven biển ở nước ta

3.6 Tài nguyên khoáng sản

3.6.1 Tài nguyên khoáng sản chung

3.6.2 Tài nguyên khoáng sản trên thế giới

3.6.3 Tài nguyên khoáng sản ở Việt Nam

3.6.4 Tài nguyên khoáng sản và môi trường

3.7 Tài nguyên năng lượng

3.7.1 Khái niệm chung

3.7.2 Sửu dụng tài nguyên năng lượng trên thế giới

3.7.3 Tài nguyên năng lượng ở Việt Nam

3.7.4 Các giải pháp về năng lượng của loài người

3.8 Đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên

3.8.1 Khái niệm đa dạng sinh học

3.8.2 Giá trị đa dạng sinh học

3.8.3 Sự thay thoái đa dạng sinh học

Chương 4: Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

4.1 Khái niệm Bài giảng Khoa Học Môi Trường

4.2 Ô nhiễm môi trường nước

4.2.1 Khái niệm, nguồn gốc và tác nhân ô nhiễm nước

4.2.1.1 Khái niệm

4.2.1.2 Nguồn ô nhiễm

4.2.1.3 Tác nhân gây ô nhiễm

4.2.1.4 Các thông số đánh giá chất lượng nước và sự ô nhiễm nước

4.2.2 Các tác động của ô nhiễm nước

4.2.3 Kiểm soát ô nhiễm nước

4.3 Ô nhiễm không khí

4.3.1 Khái niệm và các nguồn ô nhiễm không khí

4.3.1.1 Khái niệm

4.3.1.2 Các nguồn gây ô nhiễm không khí

4.3.2 Sự phát tán của chất ô nhiễm trong môi trường không khí

4.3.3 Các tác động của ô nhiễm không khí

4.3.3.1 Những vấn đề toàn cầu liên quan đến ô nhiễm không khí

4.3.3.2 Tác động lên sức khỏe con người

4.3.3.3 Tác động lên động thực vật và các công trình xây dựng

4.3.4 Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí

4.4 Ô nhiễm đất

4.4.1 Các tác nhân và nguồn ô nhiễm đất

4.4.2 Kiểm soát ô nhiễm đất

4.5 Ô nhiễm tiếng ồn Bài giảng Khoa Học Môi Trường

Chương 5: NHỮNG THÁCH THỨC MÔI TRƯỜNG HIỆN NAY

5.1 Những thách thức môi trường hiện nay trên thế giới

5.1.1 Tình hình chung

5.1.2 những vấn đề môi trường chính trên thế giới

5.2 Biến đổi khí hậu

5.2.1 Các tác động chính của biến đổi khí hậu

5.2.2 Một số kịch bản biến đổi khí hậu

5.2.3 Các giải pháp đối phó với biến đổi khí hậu

5.3 Thích ứng với biến đổi khí hậu ở Việt Nam

Chương 6: PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

6.1 Phát triển bền vững

6.1.1 Khái niệm về phát triển bền vững

6.1.2 Độ đo của phát triển bền vững

6.1.3 Các nguyên tắc phát triển bền vững

6.2 Mối quan hệ giữa môi trường và phát triển

6.2.1 Mối quan hệ giữa dân số và môi trường

6.2.2 Mối quan hệ giữa sản xuất lương thực thực phẩm và môi trường

6.2.3 Mối quan hệ giữa đô thị hóa và môi trường

6.2.4 Toàn cầu hóa và môi trường

6.2.4.1 Khái niệm toàn cầu hóa

6.2.4.2 Mối quan hệ giữa toàn cầu hóa và môi trường

6.3 Quản lý môi trường Bài giảng Khoa Học Môi Trường

6.3.1 Những khái niệm cơ bản về quản lý môi trường

6.3.2 Các công cụ quản lý môi trường

6.4 Bảo vệ môi trường ở Việt Nam

6.4.1 Hiện trạng môi trường ở nước ta

6.4.1.1 Môi trường nước

6.4.1.2 Môi trường không khí

6.4.1.3 Môi trường đất

6.4.1.4 Tài nguyên rừng và đa dạng sinh học

6.4.1.5 Vấn đề rác thải ở các đô thị Việt Nam

6.4.2  Những thách thức đối với môi trường nước ta trong thời gian tới

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)