Giáo Trình Kỹ Thuật Môi Trường – Trần Kim Cương

I. Giới thiệu Giáo Trình Kỹ Thuật Môi Trường

Giáo Trình Kỹ Thuật Môi Trường – Trần Kim Cương chỉ đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất, chung nhất của kỹ thuật môi trường và bảo vệ môi trường. Với mục đích ” Hãy cứu lấy hành tinh xanh” của chúng ta, hãy bảo vệ “chiếc nôi” – môi trường sống của chúng ta.

Giáo Trình Kỹ Thuật Môi Trường - Trần Kim Cương
Giáo Trình Kỹ Thuật Môi Trường – Trần Kim Cương

II. MỤC LỤC

Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 1: MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

Bài 2: HỆ SINH THÁI VÀ SỰ PHÁT TRIỂN

Bài 3: NHỮNG VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Bài 4: CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VÀ PHÁP LUẬT

Chương 2: MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ 

Bài 1: KHÁI QUÁT CHUNG

Bài 2: CHẾ ĐỘ NHIỆT CỦA KHÔNG KHÍ

Bài 3: NHIỆT LỰC HỌC KHÍ QUYỂN

Bài 4: ĐỘNG LỰC HỌC KHÍ QUYỂN

Bài 5: CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Bài 6: TÁC ĐỘNG CỦA KHÔNG KHÍ

Bài 7: HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Bài 8: OZON VÀ TẦNG OZON

Bài 9: CÁC NGUỒN GÂY Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Bài 10: CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG Ô NHIỄM VÀ LÀM SẠCH MÔI TRƯỜNG KHÔNG KHÍ

Bài 11: TÍNH TOÁN Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Chương 3: MÔI TRƯỜNG NƯỚC

Bài 1: NGUỒN NƯỚC VÀ SỰ Ô NHIỄM

Bài 2: QUÁ TRÌNH TỰ LÀM SẠCH CỦA NƯỚC

Bài 3: CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC

Bài 4: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT XỬ LÝ NƯỚC

Chương 4: MÔI TRƯỜNG ĐẤT VÀ SỰ Ô NHIỄM

Bài 1: KHÁI QUÁT CHUNG

Bài 2: CÁC BIỆN PHÁP KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT

Chương 5: CÁC LOẠI Ô NHIỄM KHÁC

Bài 1: Ô NHIỄM NHIỆT VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

Bài 2: Ô NHIỄM PHÓNG XẠ VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

Bài 3: Ô NHIỄM TIẾNG ỒN VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO

  1. 1. Giáo trình môi trường và bảo vệ môi trường – Nguyễn khắc cường – Trường ĐH kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh.
  2. 2. Giáo trình kỹ thuật môi trường – Tăng Văn Đức, Trần Đức Hạ – NXB giáo dục – 1995.
  3. 3. Introduction to environmenttal technology – Neal K.Ostler, Editor – Salt Lake commumity college 1996.
  4. 4. Cơ sở khoa học môi trường – Lê Thạc Cán – Viện đại học mở Hà Nội.
  5. Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)