Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn

I.Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn

Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn viết về sự hình thành và ý tưởng sản xuất sạch hơn, định nghĩa sản xuất sạch hơn, các phương pháp luậncheap windows 10 key đánh giá sản xuất sạch hơn, các kỹ thuật để đạt được sản xuất sạch hơn, một số nghiên cứu điển hình về áp dụng sản xuất sach hơn, hiện trạng tiềm năng sản xuất sạch hơn, đánh giá vòng đời và hệ thống quản lý môi windowskeys trường và ISO 14000,….

Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn
Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn

II.MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1 Sự hình thành và phát triển của ý tưởng sản xuất sạch hơn

1.2 Định nghĩa sản xuất sạch hơn

1.3 Các khái niệm và thuật ngữ liên quan

1.3.1 Công nghệ sạch

1.3.2 Công nghệ tốt nhất hiện có

1.3.3 Hiệu quả sinh thái

1.3.4 Phòng ngừa ô nhiễm

1.3.5 Giảm thiểu chất http://canadianviagraonline.biz/ thải

1.3.6 Năng suất xanh Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn

1.3.7 Kiểm soát ô nhiễm

1.3.8 Sinh thái công nghiệp

1.4 Các gải pháp kỹ thuật để đạt được sản xuất sạch hơn

1.4.1 Quản lý nội vi tốt

1.4.2 Thay thế nguyên liệu

1.4.3 Tối ưu hóa quá trình sản xuất

1.4.4 Bổ sung thiết bị

1.4.5 Thu hồi và tái sử dụng tại chỗ

1.4.6 Sản xuất các sản phẩm phụ hữu ích

1.4.7 Thiết kế sản phẩm mới

1.4.8 Thay đổi công nghệ

Chương 2: PHUONG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ SXSH

2.1 Tổng quan

2.2 Quy trình desire

2.2.1 Giai đoạn 1 – khởi động

2.2.2 Giai đoạn 2 – Phân tích các công đoạn

2.2.3 Giai đoạn 3 – Đề xuất các cơ hội ( giải pháp) giảm thiểu chất thải

2.2.4 Giai đoạn 4 – Lựa chọn giải pháp giảm thiểu chất thải

2.2.5 Giai đoạn 5  – Thực thi giải pháp giảm thiểu chất thải

Chương 3: MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH VỀ ÁP DỤNG SXSH

3.1 Áp dụng SXSH trong công nghệ sản xuất bia

3.1.1 Tổng quan về quá trình sản xuất

3.1.2 Các vấn đề môi trường

3.1.3 Các cơ hội SXSH Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn

3.2 Áp dụng SXSH trong công nghiệp dệt nhuộm

3.2.1 Tổng quan về quá trình sản xuất

3.2.2 Các vấn đề môi trường

3.2.3 Các cơ hội SXSH

3.2.3.1 Các cơ hội SXSH chung – quản lý nội vi tốt

3.2.3.2 Các cơ hội SXSH trong một số công đoạn lựa chọn

3.3 Áp dụng SXSH trong các dịch vụ khách sạn

3.3.1 Áp dụng SXSH ở khách sạn Inter continental sydney

3.3.1.1 vài nét về khách sạn

3.3.1.2 Tiến trình thực hiện

3.3.1.3 Các ý tưởng về snar xuất sạch hơn

3.3.1.4 Các lợi ích của việc áp dụng snar xuất sạch hơn trong khách sạn

3.4 Áp dụng SXSH cho sản phẩm bột giặt P and G – bột giặt Compact mới

Chương 4: ĐÁNH GIÁ VÒNG ĐỜI, HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG VÀ ISO 14000

4.1 Đánh giá vòng đời

4.1.1 Định nghĩa Giáo trình Sản Xuất Sạch Hơn

4.1.2 Các giai đoạn phân tích vòng đời

4.2 ISO 14000 và hệ thống quản lý ôi trường

4.2.1 Sự ra đời và phát triển của tổ chức ISO

4.2.2 Bối cảnh ra đời các tiêu chuẩn ISO 14000

4.2.3 Hệ thống quản lý môi trường và ISO 14001/1996

4.2.4 Các yêu cầu cần tuân thủ của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001/1996

4.2.5 Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001/2004

4.3 Sản xuất sach hơn, LCA và ISO 14000

Chương 5: HIỆN TRẠNG VÀ TIỀM NĂNG CỦA SẢN XUẤT SẠCH HƠN

5.1 Sản xuất sạch hơn và phát triển bền vững

5.2 Các lợi ích của sản xuất sạch hơn

5.3 Sản xuất sạch hơn ở Việt Nam

5.3.1 Hiện trạng và tiềm năng SXSH ở Việt Nam

5.3.2 Các thách thức trong việc áp dụng SXSH ở Việt Nam

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình khác

3.4/5 - (7 bình chọn)