Giáo Trình Quản Lý Môi Trường – GV. Phan Như Thúc

I.Giới thiệu Giáo trình Quản Lý Môi Trường

Giáo Trình Quản Lý Môi Trường – GV. Phan Như Thúc viết về các khái niệm cơ bản về môi trường và phát triển bền vững, các tiêu chuẩn, quy định và các phương pháp trong quản lý môi trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý chất thải rắn, tài nguyên đất, năng lượng và khoáng sản,..

Giáo Trình Quản Lý Môi Trường - GV. Phan Như Thúc
Giáo Trình Quản Lý Môi Trường – GV. Phan Như Thúc

II.MỤC LỤC

Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

1.1 Khái niệm cơ bản về khoa học, công nghệ môi trường

1.2 Chất lượng môi trường

1.3 Khái niệm về quản lý môi trường

1.4 Hệ thống quản lý môi trường

1.5 Bảo vệ môi trường

1.6 Khái niệm chung về phát triển bền vững

1.7 Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững ở Việt Nam

Chương 2: TIÊU CHUẨN VÀ QUY ĐỊNH TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

2.1 Chiến lược và chính sách môi trường

2.2 Các quy định về bảo vệ môi trường

2.3 ISO 14000 và quản lý chất lượng môi trường

2.4 Các tiêu chuẩn trong quản lý môi trường

Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP TRONG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

3.1 Quy hoạch môi trường

3.2 Ngăn ngừa ô nhiễm và vòng đời sản phẩm

3.3 Công cụ kinh tế trong quản lý môi trường

3.4 Hệ thống thông tin môi trường

3.5 Đánh giá tác động môi trường

3.6 Mô hình hóa môi trường

Chương 4: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

4.1 Quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên

4.2 Quản lý tài nguyên sinh hcoj và hệ sinh thái

4.3 Quản lý tài nguyên nước

4.4 Quản lý chất lượng môi trường không khí

Chương 5: QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

5.1 Quản lý chất thải rắn

5.2 Quản lý chất thải nguy hại

Chương 6: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN ĐẤT

6.1 Khái niệm cơ bản về tài nguyên đất

6.2 Sử dụng đất

6.3 Quản lý tài nguyên đất

Chương 7: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NĂNG LỰNG VÀ KHOÁNG SẢN

7.1 Giới thiệu tổng quát

7.2 Tài nguyên năng lượng

7.3 Tài nguyên khoáng sản

7.4 Tài nguyên năng lượng và khoáng sản tại Việt Nam

7.5 Các biện pháp quản trị và bảo vệ

Download

 

3.5/5 - (59 bình chọn)