Giáo trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Lê Xuân Phương

I. Giới thiệu Giáo trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường

Giáo trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Lê Xuân Phương cung cấp cho ta biết các kiến thức  cấu tạo, hình thái, các đặc tính cơ bản của vi sinh vật, sự phân bố , khả năng chuyển hóa vật chất của vi sinh vật trong môi trường tự nhiên, tác nhân vi sinh vật trong quá trình xử lý môi trường nước, tác nhân vi sinh vật trong xử lý chất thải, tác nhân vi sinh vật trong khí thải.

Giáo trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường - Lê Xuân Phương
Giáo trình Vi Sinh Vật Học Môi Trường – Lê Xuân Phương

 II.Mục lục Giáo trình Vi sinh Vật Học Môi Trường

Phần I: ĐẠI CƯƠNG VỀ VI SINH VẬT HỌC MÔI TRƯỜNG

Chương 1: HÌNH THÁI, CẤU TẠO VÀ CÁC ĐẶC TÍNH CƠ BẢN CỦA VSV

1.1 Đặc điểm chung của vi sinh vật

1.2 Các nhóm vi sinh vật chính

Chương 2: SINH LÝ ĐẠI CƯƠNG VI SINH VẬT

2.1 Dinh dưỡng của vi sinh vật

2.2  Trao đổi chất và trao đổi năng lượng của vi sinh vật

2.3 Ảnh hưởng các yếu tố bên ngoài đến hoạt động của vi sinh vật

Chương 3: SỰ PHÂN BỐ CỦA VI SINH VẬT TRONG MÔI TRƯỜNG

3.1 Môi trường đất và sự phân bố của vi sinh vật  trong đất

3.2 Môi trường nước và sự phân bố của vi sinh vật trong nước

3.3 Môi trường không khí và sự phân bố của vi sinh vật trong không khí

Chương 4: KHẢ NĂNG CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT CỦA VI SINH VẬT TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN

4.1 Khả năng chuyển hóa các hợp chất cacbon trong môi trường tự nhiên của VSV

4.2 Khả năng chuyển hóa các hợp chất nito trong môi trường tự nhiên của VSV

4.3 Khả năng chuyển hóa các hợp chất photpho trong môi trường tự nhiên của VSV

4.4 Khả năng chuyển hóa các hợp chất lưu huỳnh trong môi trường tự nhiên của VSV

Chương 5: Ô NHIỄM VI SINH VẬT

5.1 Nguyên nhân của vấn đề ô nhiễm vi sinh

5.2 Nhiễm trùng và khả năng chống đỡ của cơ thể

5.3 Một số vi sinh vật gây bệnh chính

5.4 Một số vi khuẩn gây bệnh khác

5.5 Vi sinh vật chỉ thị ô nhiễm

Phần II: VSV VÀ CÁC CHẤT VỚI QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG

Chương 6: CƠ SỞ SINH HỌC CỦA QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG

6.1 Tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay

6.2 Nguyên lý cơ bản của các quá trình

6.3 Một số loại vi sinh vật sử dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường

Chương 7: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC

7.1 Vi sinh vật gây bệnh và chỉ tiêu vệ sinh về vi sinh vật trong nước cấp sinh hoạt

7.2 Sự nhiễm bẩn nguồn nước, quá trình tự làm sạch của nước ngầm (sông, hồ)

7.3 Các quá trình vi sinh vật trong các công trinhg xử lý nước thiên nhiên

7.4 Các hiện tượng bất lợi do sự phát triển vi sinh vật, sinh vật trong ống dẫn, công trình và thiết bị cấp nước, biện pháp khắc phục

7.5 Vi sinh vật với quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nước

Chương 8: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI

8.1 Khái niệm về chất thải

8.2 Phân loại chất thải

8.3 Khái niệm về xử lý chất thải

Chương 9: TÁC NHÂN VI SINH VẬT TRONG KHÍ THẢI

9.1 Nguyên lý của quá trình xử lý sinh học khí thải

9.2 Các hệ thống làm sạch không khí bằng phương pháp sinh học

Download

5/5 - (2 bình chọn)