Giáo trình Hóa Học Môi Trường – Hoàng Thái Long

I.Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long

Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long cung cấp các kiến thức về khí quyển và sự ô nhiễm khí quyển, thủy quyển và ô nhiễm môi trường nước, địa quyển và ô nhiễm môi trường đất, hóa chất độc trong môi trường….

Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long
Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long

II.MỤC LỤC

1. MỞ ĐẦU
1.1 Một số khái niệm

1.1.1 Môi trường Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long

1.1.2 Hóa học môi trường

1.1.3 Ô nhiễm môi trường

1.1.4 Chất gây ô nhiễm

1.1.5 Đường đi của chất gây ô nhiễm

1.2 Cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái đất

1.2.1. Cấu trúc của Trái đất

1.2.2. Thành phần môi trường của Trái đất

1.3. Quá trình phát triển của sự sống trên Trái đất
1.4. Chu trình địa hóa
2 . KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN
2.1. Cấu trúc của khí quyển

2.1.1. Tầng đối lưu

2.1.2. Tầng bình lưu

2.1.3. Tầng trung lưu

2.1.4. Tầng nhiệt lưu

2.2. Sự hình thành và thành phần của khí quyển

2.2.1. Sự hình thành khí quyển

2.2.2. Thành phần của khí quyển

  1. 2.3 Các phản ứng của oxy trong khí quyển
  2. 2.4 Ô nhiễm không khí

2.4.1. Sulfua dioxit Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long

2.4.2. Các oxit của nitơ

2.4.3. Các oxit cacbon

2.4.4. Hydrocacbon

2.4.4.1. Mêtan

2.4.4.2. Các hydrocacbon khác mêtan (non-methane hydrocarbons – NMHCs)

2.4.4.3. Các dẫn xuất halogen của hydrocacbon

2.4.5. Các hạt lơ lửng trong tầng đối lưu

2.4.5.1. Muội than (soot)

2.4.5.2. Các hạt hợp chất chì

2.4.5.3. Tro bay (fly ash)

2.4.5.4. Amiăng (asbestos)

2.4.5.5. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm do hạt chất rắn lơ lửng

 2.5 Tác động tổng hợp của các chất ô nhiễm không khí

2.5.1. Hiệu ứng nhà kính

2.5.2. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu

2.5.2.1. Tầng ozon

2.5.2.2. Các phản ứng tạo thành và phân hủy ozon trong tầng bình lưu

2.5.2.3. Sự suy giảm nồng độ ozon trong tầng bình lưu

2.5.3. Sương khói (smog)

2.5.3.1. Sương khói kiểu London

2.5.3.2. Sương khói kiểu Los Angeles

2.5.4. Mưa axit

3 . THỦY QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NƯỚC
3.1. Tài nguyên nước và chu trình nước
3.2. Thành phần của nước tự nhiên

3.2.1. Các khí hòa tan

3.2.2. Chất rắn

3.2.2.1. Chất rắn lơ lửng và chất rắn hòa tan

3.2.2.2. Các chất vô cơ hòa tan

3.2.2.3. Các chất hữu cơ

3.2.3. Thành phần sinh học của nước tự nhiên

3.3. Sự tạo phức trong nước tự nhiên và nước thải
3.4. Vai trò của vi sinh vật trong các chuyển hóa hóa học của môi trường nước

3.4.1. Phản ứng chuyển hóa cacbon

3.4.2. Phản ứng chuyển hóa nitơ

3.4.3. Phản ứng chuyển hóa lưu huỳnh

3.4.4. Phản ứng chuyển hóa photpho

3.4.5. Phản ứng chuyển hóa sắt

3.5. Ô nhiễm môi trường nước

3.5.1. Các nguồn gây ô nhiễm nước

3.5.2. Các tác nhân gây ô nhiễm nước

3.5.2.1. Các ion vô cơ hòa tan

3.5.2.2. Các chất hữu cơ

3.5.2.3. Dầu mỡ

3.5.2.4. Các chất có màu

3.5.2.5. Các chất gây mùi vị

3.5.2.6. Các vi sinh vật gây bệnh (pathogens)

3.5.3. Các yêu cầu về chất lượng nước – Tiêu chuẩn chất lượng nước

3.6. Xử lý nước thải

3.6.1. Các phương pháp sinh học để xử lý nước thải

3.6.1.1. Các phương pháp hiếu khí

3.6.1.2. Các phương pháp kỵ khí

3.6.1.3. Một số phương pháp xử lý sinh học thông dụng khác

3.6.2. Các phương pháp cơ lý  hóa học để xử lý nước thải

3.6.2.1. Phương pháp lắng và keo tụ

3.6.2.2. Phương pháp hấp phụ

3.6.2.3. Phương pháp trung hòa

3.6.2.4. Phương pháp oxy hóa
4 . ĐỊA QUYỂN VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG ĐẤT
4.1. Khái niệm về đất
4.2. Bản chất và thành phần của đất

4.2.1. Các thành phần vô cơ của đất

4.2.2. Các thành phần hữu cơ của đất

4.3. Nước và không khí trong đất

4.3.1. Nước trong đất

4.3.2. Không khí trong đất

4.4. Dịch đất

4.5. Phản ứng axit-bazơ và phản ứng trao đổi ion trong đất

4.5.1. Sự tạo thành axit vô cơ trong đất

4.5.2. Điều chỉnh độ axit của đất

4.5.3. Cân bằng trao đổi ion trong đất

4.6. Chất dinh dưỡng vi lượng và đa lượng trong đất

4.6.1. Chất dinh dưỡng đa lượng

4.6.1.1. Nitơ

4.6.1.2. Photpho

4.6.1.3. Kali

4.6.2. Chất dinh dưỡng vi lượng

4.7. Sự xói mòn và thoái hóa đất

4.7.1. Xói mòn đất

4.7.2. Sa mạc hóa

4.7.3. Đất và tài nguyên nước

4.8. Ô nhiễm môi trường đất

4.8.1. Ảnh hưởng của hoạt động nông nghiệp

4.8.1.1. Sử dụng phân bón

4.8.1.2. Sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật

4.8.1.3. Chế độ tưới tiêu

4.8.2. Ảnh hưởng của hoạt động sinh hoạt và công nghiệp

5 . HÓA CHẤT ĐỘC TRONG MÔI TRƯỜNG
5.1. Hóa chất độc trong môi trường
5.2. Độc học môi trường
5.3. Tính bền vững của độc chất trong môi trường

5.3.1. Phân hủy phi sinh học

5.3.2. Phân hủy sinh học

5.3.3. Quá trình suy giảm nồng độ không do phân hủy

5.4. Tích lũy sinh học

5.4.1. Những yêu tô ảnh hưởng đến sự tích lũy sinh hoc

5.5. Độc tính Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long

5.5.1. Độ độc cấp tính

5.5.2. Cơ chế gây độc cấp tính

5.5.3 Độ độc mãn tính
5.6. Tác dụng độc hại của một số chất

5.6.1. Hóa chất bảo vệ thực vật

5.6.1.1. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ clo

5.6.1.2. Tác dụng độc hại của thuốc trừ sâu cơ photpho và cacbamat

5.6.1.3. Tác dụng độc hại của metyl izocyanat (MIC)

5.6.2. Kim loại Giáo trình Hóa Học Môi Trường_Hoàng Thái Long

5.6.2.1. Các cơ chế gây độc phổ biến và bộ phận cơ thể bị tổn hại

5.6.2.2. Tác dụng độc hại của asen

5.6.2.3. Tác dụng độc hại của cadmi

5.6.2.4. Tác dụng độc hại của chì

5.6.2.5. Tác dụng độc hại của thủy ngân

5.6.3. Tác dụng độc hại của một số chất độc khác

5.6.3.1. Tác dụng độc hại của cacbon monooxit (CO)

5.6.3.2. Tác dụng độc hại của các oxit nitơ (NOx).

5.6.3.3. Tác dụng độc hại của khí sunfurơ (SO2).

5.6.3.4. Tác dụng độc hại của ozon và PAN

5.6.3.5. Tác dụng độc hại của cyanua (CN−)

5.6.3.6. Các chất gây ung thư (carcinogens)

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (2 bình chọn)