Giáo trình Phân Tích Môi Trường – TS. Nguyễn Tuấn Anh

I. Giới thiệu Giáo trình Phân Tích Môi Trường

Giáo trình Phân Tích Môi Trường – TS. Nguyễn Tuấn Anh là giáo trình nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về cơ sở của một số phương pháp phân tích môi trường phổ biến trên thế giới và một số phương pháp lấy mẫu, bảo quản mẫu, phân tích mẫu và đánh giá kết quả của các số liệu phân tích cho sinh viên chuyên nghành khoa học môi trường. Giáo trình này còn là tài liệu tham khảo cho những nhà quản lý môi trường, những kỹ thuật viên phân tích trong các phòng thí nghiệm khoa học đất, sinh học, hóa học và môi trường.

Giáo trình Phân Tích Môi Trường - TS. Nguyễn Tuấn Anh
Giáo trình Phân Tích Môi Trường – TS. Nguyễn Tuấn Anh

II.MỤC LỤC

Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1 Môi trường

1.2 Phân tích môi trường

1.3 Sự lựa chọn phương pháp để phân tích môi trường

1.4 Giá trị của các số liệu trong phân tích môi trường

1.5 Ảnh hưởng của cân bằng

Chương 2: ĐỘ CHÍNH XÁC VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHÉP PHÂN TÍCH

2.1 Bảo đảm và kiểm soát chất lượng trong phân tích môi trường

2.2 Sai số và độ chính xác

2.3 Đồ thị kiểm tra

Phần 2: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP DÙNG TRONG PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG

Chương 3: PHƯƠNG PHÁP TRẮC QUAN

3.1 Phương pháp so màu quang điện

3.2 Phương pháp quang kế ngọn lửa ( Flamephotomet)

3.3 Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử(AAS)

Chương 4: PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN HÓA

4.1 Cực chọn lọc ion

4.2 Phương pháp cực phổ

Chương 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ

5.1 Mở đầu

5.2 Một số khái niệm

5.3 Sắc ký lỏng hiệu năng cao

5.4 Sắc ký khí (GC – Gas chromatography)

Chương 6: CÁC LOẠI NƯỚC VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH NƯỚC

6.1 Đại cương về các loại nước

6.2 Phân tích nước

6.3 Lấy và bảo quản mẫu nước

6.4 Xác định thành phần hóa học của nước

6.5 Xác định một số tính chất khác của nước

Chương 7: PHÂN TÍCH ĐẤT

7.1 Giới thiệu chung

7.2 Phân tích một số tính chất lý hóa học cơ bản của đất

7.3 Xác định một số kim loại nặng trong đất

7.4 Sử dụng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử để xác định các kim loại nặng

Chương 8: PHÂN TÍCH KHÍ

8.1 Giới thiệu chung

8.2 Phân tích khí

Chương 9: CÁC THÔNG SỐ Ô NHIỄM CẦN KIỂM SOÁT

9.1 Khái niệm chung

9.2 Các nguyên tắc chung trong kiểm soát ô nhiễm môi trường

9.3 Các thông số chất lượng hay ô nhiễm môi trường cần kiểm soát

Phần 3: THỰC HÀNH

Chương 10:  XỬ LÝ SỐ LIỆU THỐNG KÊ TRONG MÔI TRƯỜNG
Chương 11: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM
  1. 1.Xác định pH của nước
  2. 2. Xác định độ cứng của nước
  3. 3. Xác định Ca và Mg trong nước sinh hoạt
  4. 4. Xác định nhu cầu oxy hóa học (COD)
  5. 5. Xác định pH trong đất
  6. 6. Xác định chất hữu cơ trong đất ( walkley – black)
  7. 7. Xác định đạm dễ tiêu (NH4+) trong đất
  8. Download

  9. >>>>>>click vào đây để tải thêm tài liệu giáo trình
4.7/5 - (25 bình chọn)