Giáo trình Cấp Thoát Nước – Trần Hiếu Nhuệ

I. Giới thiệu Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ

Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ, 448 Trang

Cuốn sách đầu tiên của bộ sách này có tiêu đề “Cấp Thoát Nước”, trình bày các vấn đề cơ bản về kỹ thuật và công nghệ cấp thoát nước: từ khâu tính toán, thiết kế lắp đặt, xây dựng tới khâu quản iý, vận hành các hệ thông câp nước, thoát nước bên trong và bên ngoài công trình thuộc các đô thị, nhà ở, nhà công cộng và nhà công nghiệp.

Sách có thể phục vụ rộng rãi bạn đọc, bao gồm các cán bộ, kỹ sư của các ngành xây dựng dân dụng, công nghiệp, các kiến trúc sư, các nhà kinh tế xây dựng, những người hoạt động trong ngành cấp thoát nước, môi trường nước và các ngành liên quan, Ngoài ra, sách dùng làm tài liệu tham khảo cho giảng dạy, học tập trong các trường đại học và cao đẳng khối kỹ thuật và xây dựng cơ bản.

Sách gồm 5 phần – 32 chương, do tập thể tác giả biên soạn.

Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ
Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ

II. MỤC LỤC Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ

 

Lời nói đầu                                                                                                         XI

Phần I – Cấp nước bên ngoài công trình
Chương 1. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước

1.1. Sơ đồ vầ phân ỉòại hệ thống cấp nước                                         3

1.2.Tiêu chuẩn và chế độ đùng nước                                                      6

1.3. Lưu iượng nước tính toán và công suất tĩạm cấp nước                     9

1.4. Chế độ làm việc của hệ thống cấp nước                                         12

Chương 2. Nguồn nước và công trình thu nước Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ

2.1. Nguồn cung cấp nưóc                                                                    17

2.2. Công trình thu nước ngầm                                                              19

2.3. Công trình thu nước mặt                                                                24

Chương 3. Xử lý nước thiên nhiên

3.1. Tính chất nước thiên nhiên và yêu cầu đới với chất lượng nước cấp         27

3.2. Các phương pháp và dây chuyền công nghệ xử lý nước        29

3.3. Làm trong và khử màu                                                                   30

3.4. Khử sắt                                                                                          37

3.5. Khử trùng                                                                                      38

Chương 4. Mạng lưới cấp nước

4.1. Sơ đồ và nguyên tắc vạch tuyến mạng lưới cấp nước                     40

4.2. Tính toán mạng lưới cấp nước                                                          41

4.3. Cấu tạo mạng Iưỏi cấp nước                                                            47

Chương 5. Trạm bơm, bể chứa, đài nưóc

5.1. Bơm và trạm bơm                                                                           54

5.2. Đài nước                                                                                          57

5.3. Bể chứa nước                                                                                   59

Phần II – Thoát nước bên ngoài công trình

Chương 6. Các hệ thống và sơ đồ thoát nước

6.1. Khái niệm về thoát nước                                                                  63

6.2. Các bộ phận chính và các sơ đồ thoát nước                                     64

6.3. Các loại nước thải, các loại hệ thống thoát nưỏc                              66

Chương 7. Thiết kế mạng lưới thoát nưóc

7.1. Các sớ lỉệu cơ bản để thiết kế                                                          71

7.2. Các sơ đồ mạng ĩướí thoát nưỏc                                                      72

7.3. Xác đinh lưu lượng tính toán                                                           76

7.4. Tính toán mạng lướỉ thoát nước bẩn                                                78

7.5. Đưòng kính nhò nhất. Độ đầy – độ dớc và vận tốc tính toán          82

7.6. Độ sâu đặt cớng thoát nước                                                             84

7.7. Cấu trúc mạng ỉưới thoát nưỏc                                                        86

Chương 8. Cấu tạo và xây đựng mạng lưới thoát nước Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ

8.1. ống và cống thoát nước                                                                   87

8.2. Giếng thăm trên mạng lướỉ thoát nước                                            90

8.3. Ông thoát nước qua các công trình và chướng ngại vật                             93

8.4. Xây dựng, nghiệm thu và quản lý mạng lưới thoát nước                           94

Chương 9. Mạng lưới thoát nước mưa và thoát nước chung

9.1. Cấu tạo và thiết kế mạng lưới thoát nước mưa                            97

9.2. Tính toán mạng lưới thoát nước mựa                                           98

9.3. Đặc điểm cấu tạo và thiết kế mạng lưới thoát nước chung           104

9.4. Hồ điều hòa nước mưa                                                                  106

Chương 10. Trạm bơm nước bẩn – nước mưa

10.1. Trạm bơm nước bẩn                                                                   10S

10.2. Xác định lưu lượng của trạm bơm và dung tích bể chứa  116

Chương 11. Thành phần vằ tính chất nước thải – Các phương pháp xử lý

11.1. Thành phần nước thải và các dạng chất bẩn                               123

11.2. Các chất không tan, keo và tan trong nước thải                         125

11.3. Điều kiện xả nước thải ra nguồn                                                 128

11.4. Các phương pháp xử lý nước thải                                              130

Chương 12. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học

12.1. Song chắn rác                                                                             134

12.2. Bể lắngcát                                                                                  136

12.3. Bể lắng                                                                                       140

12.4. Làm thoáng sơ bộ và đông tụ sinh học                                      148

12.5. Ví dụ tính toán các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học    149

Chương 13. Các công trình xử lý míđc thải bằng phương pháp sinh học

13.1. Các công trình xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học trong đìềư kiện tự nhièn 152

13.2. Các loại bể lọc sinh học (bể biophil)                                          155

  1. 13.3.  Bể thổi khí có bùn hoạt tính (bể aêròten) 160
  2. 13.4.  Bể lắng đợt II và bể nén bùn 163

13.5. Ví dụ tính toán các công trình xử lỵ nước thải bằng phương pháp sinh học          166

Chương 14. Các công trình xử lý bùn cặn

14.1.Thành phần, tính chất của bùn cặn và các phương pháp xử lý    168

14.2. Bể tự hoại                                                                                    169

14.3. Bể lắng hai vỏ                                                                               ì71

14.4. Bể lắng trong ổn định bùn ky khí (bể UASB)                              172

14.5. Bể mêtan                                                                                     173

14.6. Sân phơi bùn                                                                               175

14.7. Làm khô bùn cặn bằng các thiết bị cơ khí                                    177

Chương 15. Các công trình khử trùng và xả nước thải ra nguồn

15.1. Khử trùng nước thải                                                                    179

15.2. Xả nước thải ra nguồn                                                                 181

Phần III – Hệ thống cấp nước lạnh trong nhà Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ

Chương 16. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước lạnh trong nhà

Chương 17. Đưòng ống đẫn nước vào nhà và đồng hồ đo nước

Chương 18. Mạng lưới cấp nước bên trong nhà

Chương 19. Các công trình của hệ thống cấp nước trong nhà

Chương 20. Các hệ thống cấp nước đặc biệt trong nhà

Chương 21. Quản lý kỹ thuật hệ thống cấp nước bên trong nhà

Phàn IV – Hẻ thống thoát nước trong nhà

Chương 22. Khái niệm chung về hệ thống thoát nước trong nhà

Chương 23. Mạng lướí thoát nước trong nhà

Chương 24. Các hệ thống thoát nước đặc biệt trong nhà

Chương 25. Các công trình của hệ thống thoát nước trong nhà

Chương 26. Quản lý kỹ thuật hệ thống thoát nước trong nhà

Chương 27. Thiết kế hệ thống cấp thoát nước trong nhà

Phần V – Cấp nước nóng

Chương 28. Khái niệm chung về hệ thống cấp nước nóng

Chương 29. Chuẩn bị và dự trữ nước nóng

Chương 30. Mạng lưới cấp nước nóng

Chương 31. Quản lý hệ thống cấp nước nóng

Chương 32. Hệ thống cấp thoát nước tiểu khu

Phụ lục Giáo trình Cấp Thoát Nước _ Trần Hiếu Nhuệ

  1. Lưu lượng cấp nước và nước thải của các thiết bị vệ sinh 419
  2. Tiêu chuẩn lưu lượng nước cho các đối tượng tiêu thụ 421
  • Giá trị các hệ số a và NP 428

Tài liệu tham khảo                                                                                              434

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook