Chiến Lược Cấp Nước Và Vệ Sinh – Camellia Staykova

I. Giới thiệu giáo trình Chiến lược cấp nước và vệ sinh

Chiến Lược Cấp Nước Và Vệ Sinh Xây Dựng Trên Một Nền Móng Bền Vững (NXB Thế Giới 2006) – Camellia Staykova, 90 Trang.

Báo cáo Chiến lược Phát triển Ngành cấp nước và vệ sinh – Xây dựng một nền móng bền vững là một trong sáu báo cáo về Những thách thức đối với cơ sở hạ tầng Việt Nam. Các báo cáo khác đề cập đến các lĩnh vực Giao thông, Điện, Viễn thông, Phát triển đô thị, và những vấn đề liên ngành.

Công tác soạn thảo các báo cáo ngày đã được các cán bộ của Ngân hàng Thế giới và các tư vấn thực hiện trong thời gian từ 2004 đến 2006. Các báo cáo đã được chỉnh sửa lại theo ý kiến đóng góp của Chính phủ trong các cuộc hội thảo ngày 15-17 tháng 5 năm 2006, cũng như các ý kiến đóng góp quý báu của rất nhiều chuyên gia của Ngân hàng Thế giới, Bộ phát triển quốc tế Vương quốc Anh, Ngân hàng Phát triển châu Á, và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản.

Chiến Lược Cấp Nước Và Vệ Sinh
Chiến Lược Cấp Nước Và Vệ Sinh

II.MỤC LỤC

Mở đầu           ………………………………………………………………………………………………………..       ix

Tóm tắt           ……………………………………………………………………………………………………………   xi

 1. Giới thiệu…………………………………………………………………………………………………………………………………………… xi
 2. Tình hình hiện nay – Theo ngành …………………………………………………………………………………………………. xiii
 3. Con đường phía trước……………………………………………………………………………………………………………………… xvi
 4. Đẩy mạnh vệ sinh …………………………………………………………………………………………………………………………… xxi
 5. Nâng cao năng lực và hiểu biết …………………………………………………………………………………………………… xxii
 6. Chính sách về chiến lược cấp nước và vệ sinh và Khung thể chế…………………………………………. 1
 7. Những chính sách và thể chế …………………………………………………………………………………………………………. 1
 8. Các chính sách và trách nhiệm – Đô thị …………………………………………………………………………………………. 3
 9. Các chính sách và trách nhiệm – Các thị trấn…………………………………………………………………………………. 5
 10. Các chính sách và trách nhiệm – Nông thôn …………………………………………………………………………………. 5
II       Cấu trúc ngành và quyền sở hữu tài sản …………………………………………………………….. 9
 1. Cấp nước ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9
 • Cấp nước bởi những công ty………………………………………………………………………………………. 9
 • Cấp nước các thị trấn………………………………………………………………………………………………… 11
 • Tự cấp…………………………………………………………………………………………………………………………. 12
 • Khối tư nhân địa phương tại các khu vực nông thôn…………………………………………… 12
 1. Vệ sinh ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
 • Cung cấp dịch vụ ở đô thị…………………………………………………………………………………………. 13
 • Cung cấp dịch vụ ở nông thôn…………………………………………………………………………………. 15
III. Nhu cầu đầu tư và tài chính đối với cấp nước và vệ sinh……………………………………….. 17
 1. Nhu cầu đầu tư cấp nước và vệ sinh …………………………………………………………………………………….. .17
 2. Các nguồn vốn …………………………………………………………………………………………………………………………………. 18
 3. Kết quả thực hiện của ngành……………………………………………………………………………….. 25
 4. Cấp nước …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 25
 • Tiếp cận ……………………………………………………………………………………………………………………… 25
 • Tổng quát quá trình thực hiện của ngành …………………………………………………………….. 27
 • Giá nước…………………………………………………………………………………………………………………….. 28
 • Khả năng chi trả ……………………………………………………………………………………………………….. 30
 • Trợ cấp của Chính phù với dịch vụ cấp nước……………………………………………………….. 31
 1. Vệ sinh ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32
 • Tiềp cận ………………………………………………………………………………………………………………………. 32
 • Quá trinh thực hiện tại các đô thị ……………………………………………………………………………. 34
 • Quá trình thực hiện tại các thị trấn …………………………………………………………………………. 35
 • Quá trình thực hiện tại các vùng nông thôn ………………………………………………………….. 36
 • Trợ cấp của chính phù cho lĩnh vực vệ sinh môi trường……………………………………… 47
 1. Những vấn đề gặp phải trong việc cấp nước và vệ sinh………………………………………………………………………….. 39
 • Các khó khăn về tài chính…………………………………………………………………………………………. 39
 • Sự phát triển thể chế ngành………………………………………………………………………………………. 40
 • Kết quả thực hiện của ngành …………………………………………………………………………………… 42
 • Sự tham gia chiến lược cấp nước của tư nhân ……………………………………………………………….. 43
 • Dịch vụ vệ sinh…………………………………………………………………………………………………………… 53
 1. Con đường tiến lên phía trước của ngành cấp nước và Vệ sinh ………………………………………………………….. 47
 2. Cầu nối cho sự thiếu hụt về nguồn cung cấp tài chính ……………………………………………………………… 47
 3. Nâng cao hiệu quả và khuyến khích động viên ………………………………………………………………………… 49
 4. Phát triển dịch vụ vệ sinh………………………………………………………………………………………………………………. 51
 5. Xây dựng năng lực và kiến thức ………………………………………………………………………………………………….. 53

Phụ lục 1:        Luật pháp và những quy đinh cùa Việt Nam trong lĩnh vực cấp nước và vệ sinh         .. .55

Phụ lục 2:        Nhũng dự án BOT và FDI………………………………………………………………………………………………………… 58

Phụ lục 3:        Bền cung cấp dịch vụ cấp nước và vệ sinh: Sự cung cấp linh hoạt và thành công .. 59

Phụ lục 4:        Dịch vụ vệ sinh tại thành phố HÒ Chí Minh ………………………………………………………………………… 60

Phụ lục 5:        Đầu tư vào lĩnh vực cấp nước và vệ sinh……………………………………………………………………………….. 61

Phụ lục 6:        Tỷ lệ tiếp cận và khả năng với dịch vụ cấp nước………………………………………………………………….. 63

Phụ lục 7:        Những công trình cấp nước đô thị tiết kiệm chi phí vận hành……………………………………………. 65

Phụ lục 8:        Bước phát triển mới loại hình tín dụng nhỏ trong cấp nước và vệ sinh nông thôn . …..66

Phụ lục 9:        Khung chính sách thực tế cho các hoạt động đầu tư trong lĩnh vực nước ………………………… 67

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook