Chất Lượng Nước Sông Hồ Và Bảo Vệ Môi Trường Nước – Nguyễn Xuân Nguyên

I.Chất lượng nước sông hồ

Chất Lượng Nước Sông Hồ Và Bảo Vệ Môi Trường Nước (NXB Khoa Học Kỹ Thuật 2004) – Nguyễn Xuân Nguyên, 201 Trang.

Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Chất lượng nước sông hồ và bảo vệ môi trường nước” do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn. Cuốn sách gồm bảy chương:

Chương 1. Chất lượng nước sông hồ và tiêu chuẩn của nước sông hồ

Chương 2. Quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ

Chương 3. Chuyến hóa các chất ô nhiễm trong sông hồ

Chương 4. Tự làm sạch bằng phương pháp hóa sinh

Chương 5. Khả năng pha loãng đc đồng hóa nước sông hồ là tổng hợp tương tác hóa học và tự làm sạch hóa sinh

Chương 6. Tác động tổ hợp của nước thải qua số cửa thải bất kỳ ra sông hồ

Chương 7. Các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ

Cuốn sách được dùng làm tài liêu tham khảo hấp dẫn và bố ích cho các cán bộ khoa học, cán bộ giảng dạy và sinh viên chuyên ngành hoá sinh, đặc biệt cho các cán bộ khoa học thuộc lĩnh vực xử lý nước thải và vệ sinh môi trường

Chất Lượng Nước Sông Hồ Và Bảo Vệ Môi Trường Nước - Nguyễn Xuân Nguyên
Chất Lượng Nước Sông Hồ Và Bảo Vệ Môi Trường Nước – Nguyễn Xuân Nguyên

II.MỤC LỤC

Lời giới thiệu

Chương 1. Chất lượng nước sông hồ và tiéu chuàn của nước sông hồ

1.1. Mục đích tiêu chuẩn hóa chất lượng nước sông hồ                                                   5

1.2. Tiêu chuẩn xả nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm                                                    6

1.3. Lưu lượng nước sông hồ dùng để tính toán                                                              9

1.4. Nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) của nước                                                                  12

1.5. Nồng độ chất nền                                                                                                17

Chương 2. Quá trình pha loãng nước thải trong sông hồ

2.1. Khái niệm về pha loãng nước thải trong sông hồ                                                     20

2.2. Tính toán quá trình pha loang nước thải trong sông hồ                                            27

2.3. Tính toán quá trình pha loãng nước thải trong hồ                                                    30

2.4. Các ví dụ tính toán                                                                                              31

Chương 3. Chuyển hoá các chất ồ nhiễm trong sông hồ

3.1. Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước                                                                  33

3.2. Quá trình chuyển hoá và phàn huy chất bẩn không bcn vững trong sông hồ              40

3.3. Quá trình hoà tan và ttèu thụ o.xy trong sông                                                         46

3.4. Quá trình phú dường hồ                                                                                       56

Chương 4. Tự tàm sạch bằng phương pháp hồa sinh

4.1. Vai trò tự làm sạch bằng phương phấp hồa sinh                                                     78

4.2. Các hạc phản ứng trong quá trình tự làm sạch                                                       79

4.3. Vai trò oxy hòa lan trong quá trình tự làm sạch                                                       81

4.4. Ảnh hưởng của khối lượng vi khuẩn đến cường dộ tự làm sạch                                83

4.5. Thu hồi chái nền từ nước bằng tế bào vi khuẩn và nhu cầư cứa chất nền                 90

4.6. Tỉ lệ số không bền vững                                                                                       92

Chương 5. Tự làm sạch nước sông hồ qua các quá trình hóa hục và sinh học

5.1. Các chất bển vững và không bồn vững                                                                106

5.2. BOD cứa nước sông hồ                                                                                      109

5.3. Các chái rắn                                                                                                     113

5.4. Nitrit và nitrat                                                                                                     117

5.5. Oxy hòa tan                                                                                                       119

5.6. Khả năng trung hòa nước sông hồ                                                                       125

5.7. Các sản phẩm chuyển hóa                                                                                  127

5.8. Ảnh hưởng của muối thủy phân                                                                           128

5.9. Nhiệt độ của nước                                                                                              129

5.10. Ảnh hường của sự hấp thụ và pha loãng tớí chất lượng nước                                 129

Chương 6. Tác dộng tố hợp của nước thúi qua su cưa thải bát kỳ ra sông hồ

6.1. Chất lượng nước sõng hồ tại nơi có các khu công nghiệp, khu dân cư                    137

6.2. Tác dộng dồng thời nước thãi qua nhicu cứa thải tới sỡng hồ                                 138

6.3. Dự báo chất lượng nước hồ theo các chí số khác nhau khi xá nước thải ra sông hồ qua nhiều cửa thải                                                                                       141

6.4. Ảnh lurởng của các dòng cháy mặt và dòng chảy ngầm tới chãi lượng nước sông hồ 149

6.5. Thải giới hạn cho phép các chất ô nhiễm                                                               151

Chương 7. Các biện pháp kỹ thuật quản lý chất lượng nước sông hồ

7.1. Kiếm soát ô nhiễm nước                                                                                     156

7.2. Các biện pháp hạn chế xả chất thải ra nguồn                                                        162

7.3. Pha loãng nước thải và bồ sung nước cho nguồn                                                  174

7.4. Làm giàu oxy (làm thoáng nhân tạo) cho sông hồ                                                  183

7.5. Các biện pháp khác để tăng cường quá trình tự làm sạch và cái thiện chất lượng nước hồ 197

Tài liệu tham khảo

Download

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook