Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn

I. Giới thiệu Bài Giảng Mô Hình Hóa Môi Trường

Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn nói về các định nghĩa và khái niệm cơ bản mô hình, phân loại và tiến trình mô hình, hiệu chỉnh các thông số mô hình, ứng dụng mô hình môi trường.

Việc mô phỏng môi trường cũng đang giúp con người tạo dựng các hình ảnh hoặc sự vật thu nhỏ hoặc tương tự, bắt chước theo thực tế để mô tả sự kiện cũng như tạo ra các kịch bản biến đổi lượng và chất theo không gian và thời gian nhằm tiên đoán khả năng lây truyền chất ô nhiễm hoặc khả năng hồi phục chất lượng tài nguyên. Môn học mô hình hóa môi trường được hình thành từ cơ sở này.

Bài giảng Mô Hình Hóa Môi Trường - PhD.Lê Anh Tuấn
Mô Hình Hóa Môi Trường – PhD.Lê Anh Tuấn

II. MỤC LỤC

Chương 1: NHẬP MÔN – CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.1 Vấn đề

1.2 Các định nghĩa và khái niệm cơ bản

1.3 Mô hình môi trường

1.4 Lịch sử mô hình

1.5 Quan hệ môn học

Chương 2: PHÂN LOẠI VÀ TIẾN TRÌNH MÔ HÌNH

2.1 Phân loại mô hình

2.2 Tiến trình vận hành mô hình

2.3 Tiêu chuẩn chọn lựa mô hình

Chương 3: HIỆU CHỈNH CÁC THÔNG SỐ MÔ HÌNH

3.1 Khái quát vấn đề

3.2 Các bước trong tiến trình hiệu chỉnh

3.3 Các tiếp cận để hiệu chỉnh thông số mô hình

3.4 Các vấn đề khi thành lập các thông số trong các mô hình môi trường

Chương 4: THỂ HIỆN MÔ HÌNH

4.1 Kiểm nghiệm và định trị mô hình

4.2 Nghiên cứu kiểm nghiệm

4.3 Vấn đề kiểm nghiệm mô hình

Chương 5: ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HÓA MÔI TRƯỜNG

5.1 Sơ đồ phát triển và ứng dụng mô hình

5.2 Xu thế phát triển mô hình hóa môi trường theo quy mô không gian

5.3 Giới thiệu một số mô hình môi trường

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Grayson, R. and Bloschi, G, 2002. Spatial patterns in Catchment hydrology: Obeservation and Modelling. Cambridge university press, cambridge.

Hillel, D,, 1986 Modelling in soil Physics: A Critical Review. Future Development in soil science research. soil sci.soc.am, new Orleans.

Download

 

5/5 - (1 bình chọn)