Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ, Thiệt Hại Do Tai Biến Trượt Lở Đất, Lũ Bùn Đá ở Tỉnh Lào Cai

I.Báo cáo Nghiên Cứu Địa Mạo

Báo cáo Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ, Thiệt Hại Do Tai Biến Trượt Lở Đất, Lũ Bùn Đá ở Tỉnh Lào Cai nhằm cung cấp cho ta các kiến thứctopsyturvysoftplay.com về tổng quan trượt lỡ đất, lũ bùn đá và cơ sở nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm nhẹ thiệt hại do tai biến, các nhân tố ảnh hưởng đến địa hình và phát sinh trượt lở đất, lũ bùn đá, đặc điểm địa mạo tỉnh lào cai, đánh giá tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá khu vực tỉnh Lào Cai trên cơ sở nghiên cứu địa mạo,…

Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ, Thiệt Hại Do Tai Biến Trượt Lở Đất, Lũ Bùn Đá ở Tỉnh Lào Cai
Nghiên Cứu Địa Mạo Phục Vụ Giảm Nhẹ, Thiệt Hại Do Tai Biến Trượt Lở Đất, Lũ Bùn Đáchurchsoftwareguide.net ở Tỉnh Lào Cai

II.MỤC LỤC

Chương 1: TỔNG QUAN VỀ TRƯỢT LỠ ĐẤT, LŨ BÙN ĐÁ VÀ CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO PHỤC VỤ GIẢM NHẸ THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

1.1. Nghiên cứu trượt lở đất, lũ bùn đá trên thế giới và Việt Nam

1.1.1. Tai biến thiên nhiên

1.1.2. Nghiên cứu trượt lở đất, lũ bùn đá trên thế giới

1.1.3. Nghiên cứu trượt lở đất, lũ bùn đá tại Việt Nam

1.1.4. Nghiên cứu trượt lở đất, lũ bùn đá tại Lào Cai

1.2. Cơ sở nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm thiểu thiệt hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá

1.2.1. Cơ sở địa mạo trong nghiên cứu trượt lở đất, lũ bùn đá

1.2.2. Cách tiếp cận trong nghiên cứu trượt lở đất, lũ bùn đá

1.2.3. Nội dung nghiên cứu địa mạo phục vụ giảm thiểu tác hại do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá

1.2.4. Bản đồ địa mạo phục vụ nghiên cứu trượt lở đất, lũ bùn đá

1.3. Phương pháp và quy trình nghiên cứu

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu

1.3.2. Quy trình nghiên cứu

Kết luận chương 1

Chương 2: CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI ĐỊA HÌNH VÀ PHÁT SINH TRƯỢT LỠ ĐẤT, LUC BÙN ĐÁ

2.1. Vị trí địa lý

2.2. Các nhân tố tự nhiên

2.2.1. Địa chất

2.2.2. Vỏ phong hóa

2.2.3. Hệ thống sơn văn

2.2.4. Khí hậu

2.2.5. Mạng lưới sông suối và chế độ thuỷ văn

2.2.6. Thổ nhưỡng

2.2.7. Thảm thực vật

2.3.  Các nhân tố kinh tế – xã hội

2.3.1. Khái quát đặc điểm kinh tế xã – hội

2.3.2. Các hoạt động phát triển kinh tế và ảnh hưởng đến phát sinh  tai biến

Kết luận chương 2

Chương 3: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA MẠO TỈNH LÀO CAI

3.1. Đặc điểm trắc lượng hình thái

3.1.2. Đặc điểm chia cắt sâu

3.1.3. Đặc điểm chia cắt ngang

3.1.4. Đặc điểm độ dốc

3.1.5. Đặc điểm hướng sườn

3.2. Đặc điểm kiến trúc hình thái

3.2.1. Nhóm kiến trúc hình thái nâng tân kiến tạo

3.2.2. Nhóm kiến trúc hình thái hạ tương đối và sụt lún tân kiến tạo

3.3. Đặc điểm các kiểu nguồn gốc địa hình

3.3.1. Địa hình kiến tạo và kiến trúc bóc mòn

3.3.2. Địa hình bóc mòn tổng hợp

3.3.3. Địa hình karst

3.3.4. Địa hình do dòng chảy

3.4. Đặc điểm phát triển địa hình

3.4.1. Tuổi địa hình

3.4.2. Lịch sử phát triển địa hình

3.4.3. Tính chất chung của địa hình

Kết luận chương 3

Chương 4: ĐÁNH GIÁ TAI BIẾN TRƯỢT LỠ ĐẤT, LŨ BÙN ĐÁ KHU VỰC TỈNH LÀO CAI TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO

4.1 Hiện trạng tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá tỉnh Lào Cai

4.1.1 Khái quát www.canadianviagraonline.biz chung

4.1.2 Trượt lở đất, lũ bùn đá trên một số tuyến giao thông và khu dân cư

4.1.3 Trượt lở đất, lũ bùn đá trên sườn và đáy thung lũng

4.2 Dấu hiệu địa mạo liên quan tới trượt lở đất, lũ bùn đá

4.2.1. Phân tích dấu hiệu địa mạo qua các khối trượt lở điển hình4.2.2. Phân tích dấu hiệu địa

mạo qua các dòng lũ bùn đá điển hình4.2.3. Dấu hiệu địa mạo liên quan tới tai biến trượt lở

đất, lũ bùn đá

4.3. Đánh giá điều kiện địa mạo ảnh hưởng tới trượt lở đất, lũ bùn đá

4.3.1. Trắc lượng hình thái

4.3.2. Nguồn gốc địa hình

4.4 Đánh giá nguy cơ trượt lở đất, lũ bùn đá tỉnh Lào Cai trên cơ sở ứng dụng công nghệ GIS

4.4.1 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tự nhiên

4.4.2 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố kinh tế – xã hội

4.4.3 Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới độ ổn định địa hình và phát sinh tai biến

4.4.4 Đánh giá nguy cơ tai biến trượt lở đất tỉnh Lào Cai

4.4.5 Đánh giá nguy cơ tai biến dòng bùn đá, lũ bùn đá tỉnh Lào Cai

4.5 Đánh giá nguy cơ rủi ro và phân vùng tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá  tỉnh Lào Cai

4.5.1 Đánh giá nguy cơ rủi ro do tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá

4.5.2 Phân vùng nguy cơ tai biến trượt đất, lũ bùn đá tỉnh Lào Cai

4.6 Kiến nghị một số giải pháp phòng tránh và giảm thiểu tai biến trượt lở đất, lũ bùn đá tại Lào Cai

Kết luận chương 4

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Download

 

3/5 - (2 bình chọn)