Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại

I.GIỚI THIỆU

Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại  cuốn sách nhằm cung cấp các kiến thức về nguồn gốc, thành phần, tính chất của chất thải rắn, hệ thống thu gom, trung chuyển CTR, tái chế và xử lý CTR, thành phần, tính chất và phân loại chất thải nguy hại, vấn đề an toàn trong lưu trữ, vận chuyển và quản lý chất thải nguy hại, tái chế và xử lý chất thải nguy hại, sự cố và đánh giá, phòng tránh sự cố với CTNH, công cụ pháp lý và chính sách quản lý CTR và CTNH.

Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại
Quản lý Chất Thải Rắn và Chất thải Nguy Hại

II.MỤC LỤC

CHƯƠNG 0. MỞ ĐẦU        

0.1. KHÁI NIỆM CHẤT THẢI RẮN

0.2. SƠ LƯỢC LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ CTR

CHƯƠNG 1: NGUỒN GỐC, THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN
1.1.    NGUỒN GỐC PHÁT SINH CTR
1.2.    THÀNH PHẦN CỦA CTR
1.3.    TÍNH CHẤT CỦA CHẤT THẢI RẮN

1.3.1 .Tính chất vật lý của chất thải rắn

1.3.1.1 Khối lượng riêng

1.3.1.2. Độ ẩm

1.3.1.3 Kích thước và cấp phổi hạt

1.3.1.4. Khả năng giữ nước thực tế

1.3.1.5. Độ thấm (tính thẩm) của chất thải đã được nén

1.4.    XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG CTR

1.4.1. Tầm quan trọng của việc xác định khối lượng chất thải rắn

1.4.2. Các phương pháp tính toán khối lượng chất thải rắn

1.4.2.1. Phương pháp khối lượng – thể tích

1.4.2.2. Phương pháp đếm tải

1.4.2.3. Phương pháp cân bằng vật chất

1.5.    CÁC YỂU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÀNH PHẦN VÀ KHỐI LƯỢNG CHẤT THẢI

1.5.1. Ảnh hưởng các hoạt động tái sinh và giảm thiểu khối lượng chất thải rắn tại nguồn:

1.5.2. Ảnh hưởng của luật pháp và thái độ của công chúng

1.5.3. Ảnh hưởng của các yếu tố địa lý và tự nhiên

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG THU GOM, TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN         
2.1. CÁC LOẠI HỆ THỐNG THU GOM
2.2.    CÁC LOẠI DỊCH VỤ THU GOM CHẤT THẢI RẮN

2.2.1  Hệ thống thu gom chất thải rắn chưa, không phân loại tại nguồn

2.2.2. Hệ thống thu gom chất thải rắn đã phân loại tại nguồn:

2.2.3. Hệ thống Container di động: (HCS – Hauled Container System)

2.2.4. Hệ thống Container cố định: (SCS – Stationnary Container System)

2.3.    PHÂN TÍCH  HỆ THỐNG THU GOM

2.3.1  .Định nghĩa các thuật ngữ

2.3.2. Hệ thống container di động:

2.3.3. Hệ thống contianer cố định:

2.4.    VẠCH TUYẾN THU GOM

2.4.1. Thiết lập vạch tuyến thu gom:

2.4.2. Thời gian biểu:

2.5.    SỰ CẨN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG TRUNG CHUYỂN VÀ VẬN CHUYỂN

2.5.1  .Khoảng cách vận chuyển khá xa:

2.5.2. Trạm xử lý hay bãi đổ đặt ở xa

2.5.3. Trạm trung chuyển kết hợp với trạm tái thu hôi vật liệu:

2.5.4. Trạm trung chuyển ở bãi chôn lấp vệ sinh(landfill)

2.6.    CÁC LOẠI TRẠM TRUNG CHUYỂN

2.6.1  .Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp:

2.6.2.Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp năng công suất lớn không có máy ép:

2.6.3  .Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp năng suất lớn có máy ép:

2.6.4. Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp năng suất trung bình và nhỏ có máy nén:

2.6.5. Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp năng suất nhỏ sử dụng ở vùng nông thôn:

2.6.6. Trạm trung chuyển chất tải trực tiếp năng suất nhỏ sử dụng ở bãi chôn lấp vệ sinh

2.6.7. Trạm trung chuyển kiểu tích luỹ (storage-load transfer station)

2.6.8. Trạm trung chuyển kiểu tích luỹ công suất lớn không có máy nén:

2.6.9. Trạm trung chuyển kiểu tích luỹ năng suất trung bình có thiết bị nén và xử lý

2.6.10. Trạm trung chuyển kết họp vừa chất tải trực tiếp vừa chất tải tích luỹ (combined direct-load and discharge-load)

CHƯƠNG 3: TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN   
3.1.    KHÁI QUÁT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CTR
3.2.    TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN (CTR)

3.2.1. Nhu cầu của vấn đề tái chế rác thải

3.2.2. Các hoạt động tái chế, tái sinh và thu hồi chất thải

3.2.3. Thu hồi và tái chế chất dẻo

3.2.4. vấn đề tập trung thu hồi và xử lý các chất thải polyme – chất dẻo đòi hỏi phải giải quyết ngay trong điều kiện sản xuất nơi có nhu cầu chất dẻo, có hai hướng:

3.2.5. Thu hồi và tái chế các sản phẩm cao su

3.2.6. Hoạt động thu hồi và tái chế chất thải tại Việt Nam

3.3.    XỬ LÝ CTR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ HỌC

3.3.1. Giảm kích thước

3.3.2. Phân loại theo kích thước

3.3.3. Phân loại theo tỉ trọng khối lượng

3.3.4. Phân loại theo điện trường và từ tính

3.3.5. Nén chất thải rắn

3.4.    XỬ LÝ CTR BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT

3.4.1. Hệ thống thiêu đốt

3.4.2. Hệ thống nhiệt phân

3.4.3. Hệ thống hóa hơi thành khí (bốc khí)

3.4.4. Các hệ thống kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí cho các quá trình nhiệt.

3.4.5. Công nghệ đốt

3.5.    XỬ LÝ CTR BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUYỂN HÓA SINH HỌC VÀ HÓA HỌC.

3.5.1. Quá trình ủ phân hiếu khí

3.5.2. Quá trình phân hủy chất thải lên men kỵ khí

3.5.3. Quá trình chuyển hóa hóa học

3.6.    CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN

3.6.1. Các phương pháp xử lí tổng quát

3.6.1.1. Phương pháp cơ học

3.6.1.2. Phương pháp nhiệt

3.6.1.2. Phương pháp tuyển chất thải

3.6.1.3. Phương pháp hóa lí

3.6.1.4. Các phương pháp hóa học

3.6.1.5. Các phương pháp sinh hóa

CHƯƠNG 4: THÀNH PHẦN, TÍNH CHẤT VÀ PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI
4.1.    MỘT SỐ KHÁI NIỆM VỀ CTNH

4.1.1. Một số khái niệm

4.1.2. Đinh nghĩa chất thải nguy hại

4.2. PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI

4.2.1. Các cách phân loại

4.2.2. Các hệ thống phân loại:

4.2.2.1. Phân loại theo UNEP

4.2.2.2. Phân loại theo TÁCVN

4.2.2.3. Phân loại theo nguồn phát sinh

4.2.2.4. Phân loại theo đặc điểm chất thải nguy hại

4.2.2.5. Phân loại theo mức độ độc hại

4.2.2.6. Phân loại theo mức độ gây hại

4.2.2.7. Hệ thống phân loại kĩ thuật

4.2.2.8. Hệ thống phân loại theo danh sách

4.3.    NGUỒN GỐC CHẤT THẢI NGUY HẠI
4.4.    ẢNH HUỞNG CỦA CHẤT THẢI NGUY HẠI

4.4.1. Ảnh hưởng đến môi trường

4.4.2. Ảnh hưởng đến xã hội

CHƯƠNG 5: VẤN ĐỀ AN TOÀN TRONG LƯU TRỮ, VẬN CHUYỂN VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI                                           
5.1.    VẤN ĐỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

5.1.1 .Giảm thiểu chất thải tại nguồn

5.1.2. Thu gom, lưu giữ và vận chuyển Chất Thải Nguy Hại

5.2.    AN TOÀN TRONG LƯU GIỮ CHẤT THẢI NGUY HẠI

5.2.1 Đóng gói CTR nguy hại

5.2.2. Dán nhãn CTR nguy hại

5.2.3  Thao tác vận hành an toàn kho lưu trữ

5.2.4. Yêu cầu về kho lưu trữ

5.2.5. Các kỹ thuật lưu trữ hóa chất

5.3.    AN TOÀN TRONG VẬN CHUYỂN VÀ QUẢN LÝ CHÁT THẨI NGUY HẠI
CHƯƠNG 6: TÁI CHẾ VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI 
6.1. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÁI CHẾ CHẤT THẢI NGUY HẠI
6.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

6.1.1. Tổng quan về các phương pháp xử lý Chất Thải Nguy Hại

6.1.2. Phương pháp xử lý CTNH ở Việt Nam

6.1.2.1. Công nghệ xử lý Hóa – Lý

6.1.2.2. Công nghệ thiêu đốt

6.1.2.3. Công nghệ Chôn Lấp

6.1.3  Các cơ sở có khả năng xử lý CTNH trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

CHƯƠNG 7: SỰ CỐ VÀ ĐÁNH GIÁ, PHÒNG TRÁNH SỰ CỐ VỚI CHẤT THẢI NGUY HẠI                                                                                     
7.1 SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG DO CHẤT THẢI NGUY HẠI
7.2. ĐÁNH GIÁ SỰ CỐ DO CHẤT THẢI NGUY HẠI

7.2.1. Tác động tức thời

7.2.2. Tác động lâu dài

7.2.2.1. Sự tiếp xúc và tích lũy CTNH đối với con người

7.2.2.2. Sự biến đổi CTNH vào môi trường

CHƯƠNG 8: CÔNG CỤ PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI                 
8.1     CÁC CÔNG CỤ PHÁP LÝ QUẢN LÝ CTR VÀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

8.1.1. Các phương pháp quản lý

8.1.2. Cơ cấu luật mục đích là tạo nên cơ sở pháp lý thống nhất, đảm bảo môi trường công bằng với các đối tượng

8.1.3. Công cụ hành chánh mục đích là thực hiện và hỗ trợ việc thi hành cơ cấu luật và cơ cấu chính sách

8.1.4. Giáo dục cộng đồng mục đích là nâng cao nhận thức, nhiệm vụ và trách nhiệm của cộng đồng về quản lý chất thải

8.1.5. Cơ cấu kinh tế mục đích là tạo tình trạng kích thích về kinh tế cũng như sự ổn định về thị trường

8.1.6. Hệ thống kĩ thuật mục đích đảm bảo tách chất thải khỏi dòng luân chuyển và đưa về trạng thái ít độc hại sau đó sẽ được thải bỏ

8.2.    CÁC CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ CTR VÀ CTNH

8.2.1  .Giảm thiểu chất thải tại nguồn

8.2.2. Các phương pháp phục hồi chất thải và phạm vi ứng dụng:

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook