Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn

I. Giới thiệu về Giáo Trình Công Nghệ Xử Lý Chất Thải Rắn

Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn viết về các vấn đề  Quá trình hình thành chất hữu cơ, sự trao đổi chất ở sinh vật, hệ sinh thái tự nhiên,  Một số quá trình xảy ra khi xử lý rác thải làm phân bón, Nguyên lý và một số công nghệ xử lý rác thải làm pháh bón trên thế giới, Xử lý chất thải rắn làm phân bón hữu cơ sinh học bằng phương pháp vi sinh vật,  Một số loại vi sinh vật sử dụng ở Việt Nam trong xử lý chất thải đô thị,

Giới thiệu kết quả nghiên cứu công nghệ sử dụng, Công nghệ xử lý chất thải làm phân compost theo phương pháp ủ lên men đống tĩnh, thổi khí cưỡng bức, Các thiết bị chuyên dùng xử lý rác làm phân theo phương pháp thổi khí cưỡng bức, Công nghệ chế biến phân bón hữu cơ (compost) từ rác thải sinh hoạt đô thị, Những phương pháp tận dụng nhiệt và tiêu huỷ chất thải là chất dẻo.

Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn
Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn

II.MỤC LỤC

Chương 1. Quá trình hình thành chất hữu cơ, sự trao đổi chất ở sinh vật, hệ sinh thái tự nhiên

1.1.    Quá trình hình thành chất hữu cơ tự nhiên

1.2.    Sự trao đổi chất ở sinh vật tự dưỡng và dị dưỡng

1.2.1. Sự trao đổi chất ở sinh vật tự nhiên

1.2.2. Sự trao đổi chất ở sinh vật dị dưỡng

1.2.3. Hoá sinh tổng hợp

1.3. Hệ sinh thái tự nhiên

Chương 2. Một số quá trình xảy ra khi xử lý rác thải làm phân bón

2.1. Chất hữu cơ

2.2. Các quá trình lên men

2.2.1. Khái niệm chung lên men

2.2.2. Lên men metan

2.2.3. Lên men xenluloza

2.3.    Sự phân giải protein (quá trình thối rữa)

Chương 3. Nguyên lý và một số công nghệ xử lý rác thải làm pháh bón trên thế giới
3.1.    Khái niệm về chất thải, phân ỉoạỉ và xử lý chất thải

3.1.1. Khái niệm về chất thải

3.1.2. Phân loại chất thải

3.1.3. Khái niệm về xử lý chất thải

3.1.4. Các phương pháp xử lý chất thải rắn đô thị

3.2.    Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón hữu cơ ở Mỹ

3.2.1. Nguyên lý hoạt động

3.2.2. Ưu , nhược điểm

3.3.    Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Mỹ – Canada

3.3.1. Sơ đồ công nghệ

3.3.2. Nội dung công nghệ

3.3.3. Ưu, nhược điểm

3.4.    Công nghệ xử lý rác làm phân bón của Đức

3.4.1. Sơ đồ công nghệ

3.4.2. Nội dung công nghệ

3.4.3. Ưu, nhược điểm

3.5.    Công nghệ xử lý rác làm phân bón của Trung Quốc

3.5.1. Sơ đồ côns nghệ

3.5.2. Nội dung công nghệ

3.5.3. Ưu, nhược điểm

3.6.    Lò đốt rác y tế

3.6.1. Mục tiêu chung

3.6.2. Xử lý rác thải

3.6.3. Hộ thống cứa nạp liệu

3.6.4. Hệ thống máng/ búa cấp liệu rác thải

3.6.5. Nhiệt độ

3.6.6. Đầu đốt

3.6.7. Hệ thống khí

3.7. Công nghệ Dano System

3.7.1 Sơ đồ công nghệ

3.7.2. Nội dung công nghệ

3.7.3. ưu, Nhựợc điểm

3.8.Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt làm phân bón ở Nhà máy Phân hữu cơ cầu Diễn

3.8.1. Sơ đồ công nghệ

3.8.. 2. Nội dung công nghệ

3.8.3. Ưu, nhược điểm

3.8.4. Quy mô, công suất

3.9.    Công nghệ xử lý rác thải sinh hoạt của Nhà máy Chế biến Phế thải Việt Trì

3.9.1. Sơ đồ công nghệ

3.9.2. Nội dung công nghệ

3.9.3. Ưu, nhược điểm

Chương 4. Xử lý chất thải rắn làm phân bón hữu cơ sinh học bằng phương pháp vi sinh vật
4.1. Giới thiệu nguyên lý ủ phân

4.1.1. Nguyên lý ủ phân ở chế độ yếm khí

4.1.2. Nguyên lý ủ phân ở chế độ hiếu khí

4.2.    Các phương pháp làm phân ủ

4.2.1. Phương pháp ủ thành đống lên men có đảo trộn

4.2.2. Phương pháp ủ thành đống lên men không đảo trộn, có thổi khí cưỡng bức

4.2.3. Phương phấp lên men trong các thiết bị chứa

4.2.4. Phương pháp lên mcn trong lò quay

4.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng sản phẩm

4.3.1. Phân loại và nghiền

4.3.2. Nhiệt độ

4.3.3. Độ ẩm

4.3.4. Ảnh hưởng của pH

4.3.5. Độ thoáng khí và phân  phối O2

4.3.6. Tỷ lệ C/N, N/P

4.3.7. Tổn thất nitơ trong quá trình ủ và sự bảo tồn nitơ

4.3.8. Bảo vệ nước ngầm và nước mặt

4.4.    Cơ chế phân huỷ rác thành phân hữu cơ

4.4.1. Thành phần các vi sinh vật trong đống ủ

4.4.2. Sự hoạt động của các vi sinh vật trong đống ủ

4.4.3. Lựa chọn các chủng giống vi sinh vật xử lý rác thải làm phân

4.5.    Kiểm soát môi trường trong quá trình ủ phân

4.5.1. Các thông số phải kiểm soát

4.5.2. Nội dung kiểm soát

4.6.    Công nghệ chôn lấp rác ở Tây Mỗ
Chương 5. Một số loại vi sinh vật sử dụng ở Việt Nam trong xử lý chất thải đô thị
5.1.    Chế phẩm vi sinh vật hữu hiệu  EM

5.1.1. Đặc tính kỹ thuật của EM

5.1.2. Các vi sinh vật chính trong EM

5.1.3. Cách sử dụng

5.1.4. Các kết quả thực nghiệm ứng dụng EM

5.2.    Chế phẩm Emuni, chế phẩm phân giải xenluloza

5.2.1. Chế phẩm vi sinh vật Emuni

5.2.2. Chế phẩm vi sinh vật xenluloza

5.3. Vỉ sình vật Micromix 3

5.3.1. Thành phần của vi sinh vật Micromix 3

5.3.2. Nghiên cứu quy trình sản xuất chế phẩm Micromix 3

5.3.3. ứng dụng của chế phẩm Micromix 3 trong phân huỷ rác thải giàu xenluloza

5.3.4. Ảnh hưỏng của chế phẩm Micromix 3 và mùn rác lên sự sinh trưởng của cây

Chương 6, Giới thiệu kết quả nghiên cứu công nghệ sử dụng

EM trong lĩnh vực xử lý chất thải đô thị ( compost)

6.1.    Nghiên cứu tác dụng của EM trong chế biến rác thành phân mùn hữu cơ

6.1.1. Quy trình công nghệ chế biến rác thành phân mùn hữu cơ cúa Xí nghiệp chế biến Phế thải Cầu Diễn

6.1.2. Quy mô thí nghiệm và kết quả

6.2.    Sử dụng EM trong xử lý nước rác

6.2.1. Vấn đề ô nhiễm môi trường do nước rác gâv ra

6.2.2. Nội dung và phương pháp nghiên cứu EM

6.3.    Kết luận
Chương 7. Công nghệ xử lý chất thải làm phân compost theo phương pháp ủ lên men đống tĩnh, thổi khí cưỡng bức
7.1.    Nguyên lý
7.2 Yêu cầu kỹ thuật

7.2.1. Phân loại

7.2.2. Đảo trộn

7.2.3. Đưa vào bể ủ

7.2.4. Thổi khí cưỡng bức

7.2.5. Dỡ bể

7.2.6. Quạt tinh chế sàng compost

7.2.7 . Đóng bao, chế biến phân bùn

7.3.    Công nghệ ủ lên men đống tĩnh, thổi khí cưỡng bức   140

7.3.1. Sơ đồ công nshệ

7.3.2. Quy mô, công suất

7.4.    Quy trình công nghệ

7.4.1. Công đoạn tuyển lựa

7.4.2. Quy trình ủ lên men

7.4.3. Công nghệ ủ lên men

7.4.4. Công đoạn ủ chín

7.4.5. Công đoạn tịnh chế

7.5.    Công nghệ xử lý phân xí máy

7.5.1. Thành phần phân bùn trước khi xử lý

7.5.2. Còng nghệ xử lý phân bùn xí máy

7.5.3. Các thông số cần kiểm soát

Chương 8. Các thiết bị chuyên dùng xử lý rác làm phân theo phương pháp thổi khí cưỡng bức
8.1.    Hệ thống băng tải phân loại thô

8.1.1. Nguyên lý cấu tạo và làm việc

8.1.2. Thông số kỹ thuật

8.1.3. Chăm sóc bảo dưỡng

8.2.    Hệ thông quạt gió

8.2.1. Nguyên lý cấu tạo và làm việc

8.2.2. Thông số kỹ thuật

8.2.3. Chăm sóc báo dưỡng

8.3.    Bảng điều khiển

0.3.1. Nguyên lý cấu tạo và làm việc

8.3.2. Chăm sóc bảo dưỡng

8.4.    Bể ủ
8.5.    Máy phân loại

8.5.1. Nguyên ly cấu tạo và làm việc

8.5.2. Thông số kỹ thuật

8.5.3. Chăm sóc bảo dưỡng

Chương 9. Công nghệ chế biến phân bón hữu cơ (compost) từ rác thải sinh hoạt đô thị
9.1.    Khái niệm về phân bón
  1. 9.2.    Phân loại phân bón
9.3.    Xác định công thức chế biến phân bón hữu cơ
9.4.    Công thức chế biến phân hữu Cơ sinh học cho các loại cây trồng
9.5.    Quy trình đăng ký và kiểm tra chất lượng hàng hoá của nhà sản xuất
9.6.    Kết quả khảo nghiệm hiệu lực phân hữu cơ trên cây trồng

9.6.1. Ảnh hưởng của mùn rác và phân hữu cơ đối với lúa mùa

9.6.2. Ảnh hưởng của mùn rác và phân hữu cơ đối với lúa xuân

9.6.3. Ảnh hưởng của phân hữu cơ đến cây cà chua

9.6.4. Ảnh hưởng của mùn rác và phân hữu cơ đối với cải bắp

9.6.5. Ảnh hướng của mùn rác và phân hữu cơ đối với chè

9.6.6. Kết quả mô hình trình diễn hiệu lực của mùn rác và phân hữu cơ cao cấp

9.7.    Kết luận và đề nghị
Chương 10. Những phương pháp tận dụng nhiệt và tiêu huỷ chất thải là chất dẻo
10.1.  Phân huỷ bằng nhiệt và nhiệt phân

10.1.1. Sản xuất sáp polietilen từ chất thải

10.1.2. Nhiệt phân chất thải là chất dẻo

10.1.3. Nhiệt phân chất thải poliolefin

10.1.4. Nhiệt phân chất thải polivinylclorua

10.1.5. Nhiệt phân chất thải polytetraftoetylen

10.1.6. Nhiệt phân chất thải polimetylmetacrylat

10.1.7. Nhiệt phân hỗn hợp chất thải là chất dẻo

10.1.8. Tiêu hủv nhiệt

10.1.9. Chôn chất thải dẻo

10.2.  Tạo ra các polime có thời gian làm việc điều chỉnh được

10.2.1. Nghiên cứu các polime phân huỷ quang – giai đoạn tạo ra chất dẻo không có chất thải

10.2.2. Polime phân huỷ quang có chứa các nhóm andehyt và xeton

10.2.3. Polime phá huỷ bằng quang học có chứa muối kim loại hoá trị biến đổi

Download

 

Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn Công Nghệ Xử Lý Rác Thải Và Chất Thải Rắn

>>>> click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook