Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh

I. Giới thiệu Giáo trình Quản lý chất thải nguy hại_Trịnh Thị Thanh

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh nhằm cung cấp các kiến thức về một số vấn đề chung về quản lý chất thải nguy hại, công cụ pháp luật và công cụ kinh tế trong quản lý chất thải nguy hại , quy trình quản lý và các phương pháp xử lý chất thải nguy hại, quản lý chất thải nguy hại ở Việt Nam và quản lý chất thải nguy hại ở trên thế giới.

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh
Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh

 

Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh Giáo trình Quản Lý Chất Thải Nguy Hại_Trịnh Thị Thanh

II.MỤC LỤC

Chương 1   MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI                            

1.1 CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

1.2 PHÂN LOẠI CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chương 2  CÔNG CỤ  PHÁP LUẬT VÀ CÔNG CỤ  KINH TẾ TRONG QUẢN LÝ CHẮT THẢI NGUY HẠI    

2.1     CÔNG CỤ PHÁP LUẬT

2.2     CÔNG CỤ KINH TẾ

Chương 3 QUY TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI        

3.1.    CÁC NGUYÊN TẮC CHUNG

3.2.    QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

3.3. CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chưong 4  QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Ở VIỆT NAM

4.1.    NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

4.2.    HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

4.3.    NHỮNG VẤ ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI RẮN HỆN NAY

4.4. MỘT SỐ VÍ DỤ VỀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Chương 5 QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI Ở MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI         

Download

 

>>>>>Click vào đây để tải thêm nhiều tài liệu giáo trình

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook