Chất Thải Rắn Đô Thị

I.GIỚI THIỆU

Chất Thải Rắn Đô Thị nhằm cung cấp các kiến thức về nguồn gốc , phân loại chất thải rắn đô thị, thu gom lưu giữ, và xử lý tại chỗ chất thải rắn từ nhà ở, thu gom tập trung và vận chuyển chất thải rắn đô thị, xử lý chất thải rắn đô thị, thu hồi và tái chế chất thải rắn các trạm trung chuyển, chôn lấp và tiêu hủy chất thải rắn đô thị, các công cụ pháp lý và chính sách trong quản lý chất thải rắn.

Chất Thải Rắn Đô Thị
Chất Thải Rắn Đô Thị

II.MỤC LỤC

Chương 1: MỞ ĐẦU

1.1 Cơ sở khoa học của việc quản lý chất lượng môi trường và quản lý chất thải

1.1.1 Khái niệm chung về quản lý môi trường

1.1.2 Các nguyên tắc quản lý môi trường

1.1.3 Các tác động của chất thải rắn tới chất lương môi trường

1.2 Hệ thống quản lý chất thải rắn ở đô thị

1.2.1 Cơ cấu và sơ đồ tổ chức quản lý chất thải rắn đô thị

1.2.2 Nhiệm vụ của cơ quan chức năng trong hệ thống quản lý chất thải rắn ở một số đô thị lớn ở Việt Nam

1.3 Các yêu cầu chung trong quản lý chất thải rắn ở các đô thị Việt Nam

1.4 Một số văn bản pháp luật liên quan tới quản lý chất thải rắn đô thị ở Việt Nam

Chương 2: NGUỒN GỐC, PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 

2.1 Định nghĩa chất thải rắn

2.2 Nguồn tạo thành chất thải rắn đô thị

2.3 Lượng chất thải rắn đô thị phát sinh

2.4 Thành phần và tính chất của chất thải rắn

2.4.1 Các phương pháp phân tích thành phần và tính chất của chất thải rắn

2.4.2 Nguyên tắc lấy mẫu chất thải rắn

2.4.3 Nguyên tắc phân loại lý học

2.5 Các chỉ tiêu lý học

2.5.1 Trọng lượng riêng hay trọng lượng thể tích

2.5.2  Các định nghĩa chi tiết của thành phần chất thải

2.6 Các chỉ tiêu hóa học

2.7 Đặc điểm về thành phần rác thải ở các đô thị Việt Nam

2.8 Chất thải rắn nguy hại

Chương 3: THU GOM, LƯU GIỮ VÀ XỬ LÝ TẠI CHỖ CHẤT THẢI RẮN TỪ NHÀ Ở

3.1 Thu gom chất thải rắn từ trong nhà ở ( thu gom sơ cấp)

3.1.1 Thu gom từ  các nhà ở thấp tầng

3.1.2 Thu gom từ các nhà ở trung và cao tầng

3.2 Các phương tiện lưu, chứa tại chỗ và trung gian

3.2.1 Các phương tiện lưu, chứa tại chỗ

3.2.2 Các phương tiện lưu, chứa trung gian

3.2.3 Chi phí cho việc thu gom các chất thải tại chỗ

3.3 Ưu nhược điểm của các phương thức thu gom tại chỗ

3.4 Các biện pháp giảm việc phát sinh chất thải rắn

3.5 Các phương pháp xử lý sơ bộ và xử lý tại chỗ chất thải rắn

3.5.1 Xử lý sơ bộ bằng phương pháp nén

3.5.2 Xử lý tại chỗ chất rắn bằng phương pháp ủ sinh học tại chỗ

3.5.3 Phương pháp thiêu đốt

Chương 4: THU GOM TẬP TRUNG VÀ VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

4.1 Các khái niệm

4.2 Các phương thức thu gom

4.3 Hệ thống thu gom vận chuyển chất thải rắn

4.4 Phân tích hệ thống thu gom

4.5 Xác định các thông số tính toán đối với hệ vận chuyển hệ thống xe thùng di động

4.6 Xác định các thông số tính toán đối với hệ vận chuyển hệ thống xe thùng cố định

4.7 Chọn tuyến đường thu gom vận chuyển

4.8 Công nghệ và thiết bị thu gom rác bụi đường

4.9 Công nghệ và thiết bị thu gom phân xí máy

Chương 5: XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

5.1 Cơ sở lựa chọn phương pháp xử lý

5.2 Các phương pháp xử lý chất thải rắn

5.2.1 Xử lý sơ bộ chất thải rắn đô thị

5.2.2 Làm khô và khử nước

5.3 Xử lý chất thải rắn bằng công nghệ ép kiện

5.4 Phương pháp ổn định chất thải rắn bằng công nghệ Hydromex

5.5 Xử lý chất thải rắn bằng phương pháp ủ sinh học

5.6 Xử lý rác thải bằng phương pháp đốt

Chương 6: THU HỒI VÀ TÁI CHẾ CHẤT THẢI RẮN CÁC TRẠM TRUNG CHUYỂN 

6.1 Khái quát chung về tái chế và tái sử dụng lại chất thải rắn đô thị

6.2 Các hoạt động tái chế và thu hồi chất thải

6.3 Thu hồi và tái chế chất dẻo

6.4 Thu hồi và chế biến các sản phẩm cao su

6.5 Thu hồi và tái chế các sản phẩm công nghiệp khác

6.6 Thu hồi năng lượng từ chất thải

6.7 Hoạt động thu hồi và tái chế chất thải tại Việt nam

6.8 Hoạt động thu hồi và tái chế chất thải ở các nước

6.9 Các trung chuyển chất thải rắn

6.10 Các loại trạm chuyển tiếp

Chương 7: CHÔN LẤP VÀ TIÊU HỦY CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ

7.1 Bãi chôn lấp hợp vệ sinh

7.2 Kỹ thuật vận hành bãi chôn lấp

7.3 Thiết bị phục vụ bãi chôn lấp

7.4 Chống thấm cho các ô chôn lấp rác thải

7.5 Qúa trình sinh hóa diễn ra tại các bãi chôn lấp rác thải

7.6 Khái niệm về nước rỉ rác

7.7 Hệ thống thu gom khí sinh học từ ô chôn lấp

7.8 Đóng bãi và sử dụng lại mặt bằng bãi chôn lấp rác thải đô thị

7.9 Xử lý bùn tại bãi chôn lấp

Chương 8: CÁC CÔNG CỤ PHÁP LÝ VÀ CHÍNH SÁCH TRONG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

8.1 Tổng quan chung về chính sách môi trường

8.2 Các công cụ pháp lý trong công tác quản lý chất thải rắn

8.3 Chu trình hoạch định chính sách môi trường

8.4 Các mối quan hệ về thể chế

8.5 Nhu cầu tăng trưởng thể chế ở các nước đang phát triển

8.6 Chiến lược quản lý chất thải rắn ở Việt Nam

Download

5/5 - (1 bình chọn)

Bình luận với Facebook